Joke Schauvliege ‘probeerde vanuit de luwte goed onderbouwde beslissingen te nemen’, niet minder maar zeker ook niet meer.

 

Visie

Het is moeilijk om Joke Schauvliege op een grote visie te betrappen. Haar beleid was gericht op het behoud en beheer van haar bevoegdheden, maar ze slaagde er niet in een momentum te creëren, haar stempel te drukken of het voortouw te nemen. Schauvliege volgde het pad dat anderen voor haar al hadden ingeslagen, zonder verrassende nieuwe inzichten.

Vergeleken met haar voorgangers hechtte ze veel belang aan overleg met de sector. In sommige kleinere dossiers, zoals de geluidsnormen voor muziekfestivals en zalen, voer ze wel een eigen koers. En af en toe glipte er toch een ambitieuze doelstelling door, zoals haar aankondiging om op Europees niveau te gaan pleiten voor een daling van de uitstoot van broeikasgassen met dertig procent tegen 2020, of de kandidatuur om samen met Nederland gastland te zijn op de Frankfurter Buchmesse.

Daadkracht

De kerstkaart die Vogelbescherming Vlaanderen eind vorig jaar verstuurde, loog er niet om. Ze toont Schauvliege als marionet aan de touwtjes van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Achter beslissingen als de milieuvergunning voor Uplace en de principiële houding in de discussie over de verdeling van de klimaat­inspanningen binnen België valt makkelijk de politieke hand van de regeringstop te zien, die vooral begaan is met de economische impact van klimaatmaatregelen.

Schauvliege ging er prat op dat ze als enige in België al een klimaatbeleidsplan opstelde. Maar voor de invulling moest ze rekenen op de collega-ministers, op wie ze soms weinig vat had. Bovendien verhinderde budgettaire krapte een voluntaristisch beleid. Veel tijd ging er naar de vereenvoudiging van (milieu- en stedenbouwkundige) procedures, een prioriteit van bij het begin van de regeerperiode. Maar het duurde tot het einde van de regeerperiode alvorens het decreet rond geraakte.

Als minister van Cultuur krijgt Joke Schauvliege meer erkenning, na een moeilijke start. Ze haalde een budgetverhoging binnen voor het kunstendecreet en tekende voor het eerst een cultureel samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap.

Communicatie

Met betere communicatie had Schauvliege de perceptie over zichzelf allicht meer kunnen bijsturen, maar ook daar is visie en inzicht voor nodig. Daardoor bleef het vaak wat minnetjes en vooral veel te defensief. Wat Pascal Smet te veel heeft, heeft zij te weinig.