Longread

Lees alle
afleveringen

IMPACT OP NATUUR
‘Onder de kathedraal van Antwerpen ga je toch ook niet boren?’

De voorbije tien jaar werd er ruim vier miljoen euro gepompt in de Visbeekvallei in Lille om de natuur een boost te geven. Met succes. Maar het noordelijk tracé zou die overwinning genadeloos doorkruisen. ‘Als de adder dit niet tegenhoudt, dan niets of niemand.’

‘In het begin was ik er gerust in, maar nu niet meer.’ Conservator Werner Van Hove krijgt het koud, zegt hij, van de donkere wolken boven zijn Visbeekvallei. ‘Zo’n vaart zal het wel niet lopen’, dacht hij toen hij maanden geleden over de leidingstraat hoorde. Maar het noordelijk tracé zou volgens hem weleens de voorkeur kunnen krijgen: het doorkruist het minst aantal hectaren waardevolle natuur en het kent de minste onteigeningen. Toen Nico Paepen, voorzitter van Natuurpunt Lille, hem toonde waar de leidingen precies zouden komen in het gebied, werd Van Hove stil. Dwars door hun twee kostbare vennen.

Links: Werner Van Hove, rechts: Nico Paepen. Kristof Vadino

De Visbeekvallei verzamelt de crème de la crème van de biodiversiteit. De meest zeldzame orchideeën zijn er in opmars – ooit waren het er drie, nu al honderden – en ‘dat is olympisch goud voor een natuurgebied’. Er ligt een potentieel van twintig hectare aan zeldzaam blauwgrasland, ook het bedreigde klokjesgentiaan bloeit zorgeloos en er groeit moeraswolfsklauw – ‘het is geen panda, maar het is toch indrukwekkend: dit plantje stond er ook al ten tijde van de dinosauriërs’. De sterk bedreigde adder heeft hier een zeldzaam leefgebied (ook daar zou de leidingstraat dwars door lopen), de kleine ijsvogelvlinder is gespot en er zijn drie oehoes geboren. ‘We hebben moerassen, bossen, heide, gagelstruwelen en graslanden’, zegt Werner Van Hove. ‘De broekbossen staan in alle naslagwerken beschreven als referentiegebied. De hele vallei is letterlijk een groot communicerend watervat. Daar moet je niet in rommelen of het raakt allemaal uit evenwicht en gaat stuk. Neem nu het ven: haal het weg en alleen al de boomvalk is zijn tafel kwijt.’

Natuurpunt Lille diende een bezwaarschrift in bij het departement Omgeving. ‘Als het er dan toch moet komen, dan liefst door de minst kwetsbare stukken.’ Maar het is alsof er in zijn lijf gesneden wordt. En in dat van Nico Paepen. ‘Omdat je de natuur je wil niet kunt opleggen: je kunt geen grote werkzaamheden uitvoeren en van de natuur vragen dat ze zich daaraan aanpast. Waarom groeit een zeldzame soort hier en niet ergens anders? Omdat het net híér goed is, en niet daar. Dat is de kwetsbare definitie van unieke biodiversiteit.’

‘De hele vallei is letterlijk een groot communicerend watervat. Daar moet je niet in rommelen of het raakt allemaal uit evenwicht en gaat stuk’ Werner Van Hove

Helikoptervlucht

Nico Paepen en Werner Van Hove nemen me mee door het natuurgebied. Ze tonen de zones met kwelwater: grondwater verrijkt met kalk en andere mineralen, zodat het de moerassen en vennen buffert tegen verzuring. Het zorgt vaak voor een uitzonderlijke plantengroei. De twee leren me kijken: hoe stukken heide de ideale habitat zijn voor kevers en veldkrekels. Dat het bruine water van de Visbeek geen modderstroom is, maar net de bruinrode slagader in de regio, vol mineralen. ‘Dit is Natura 2000-gebied’, zegt Nico Paepen. ‘Het speelt mee op hoog, Europees niveau, en dat betekent dat hier het standstill-principe geldt: we mogen niet achteruitgaan. Dat zou de leidingstraat natuurlijk net wel doen, de vele inspanningen om fauna en flora te herstellen tenietdoen of toch minstens schaden.’

Het is wrang, zeggen ze allebei, want achter de tekentafel is zelfs rekening gehouden met zonevreemde en illegale woningen in het bos. ‘Die moeten blijkbaar wel bewaard blijven.’

Kristof Vadino

Boven het ven zweven ruim veertig soorten libellen, waaronder de gevlekte witsnuitlibel, ‘een vetrode soort’. Een koppeltje kieviten schrikt op als we naderen. ‘Veel vogels verdragen in het broedseizoen niet dat ze worden opgeschrikt’, zegt Paepen. ‘Gebeurt het te vaak, dan trekken ze weg. Dus kun je je voorstellen dat hier dagelijks een helikopter overvliegt om de leidingstraat te controleren?’ Zo controleren beheerders immers of er geen onaangekondigde werken in de zone worden uitgevoerd, nog altijd een van de grootste risicofactoren bij pijpleidingen.

Werner Van Hove: ‘Het zou een dreun zijn, die werkzaamheden hier, je kunt je dat niet voorstellen. Ik begrijp ook niet dat men niet doorheeft dat Natura 2000 van het kostbaarste is dat ons nog rest. Of om het in erfgoedtaal te zeggen: onder de kathedraal van Antwerpen ga je toch ook niet boren? Maar goed, als de adder dit niet tegenhoudt, dan niets of niemand.’

FACTCHECK ‘Ondergrondse leidingen kunnen worden gekruist met beekvalleien, zonder dat de waterhuishouding of het ecologisch functioneren verstoord worden’
(op de website van het departement Omgeving, in de Q&A over de leidingstraat)

lees meer

Niet waarEerder niet waarEerder wel waarWaar
Het is een grote bezorgdheid van natuurverenigingen: zal de leidingstraat onomkeerbare schade veroorzaken in waardevolle gebieden? Een ven, bijvoorbeeld, is een kwetsbaar en uniek ecosysteem dat afhankelijk is van de grondwaterhuishouding. Het is ook een van de vele bezorgdheden van het Agentschap Natuur en Bos in zijn uitgebreide advies, dat niet ‘beslist negatief’ is, maar wel uitgesproken terughoudend.

In het Q&A-document op de website van het departement Omgeving worden tientallen vragen beantwoord. Eén ervan is: ‘Kan de leidingstraat een beekvallei doorsnijden?’ Het antwoord is positief: ‘Er bestaan uitvoeringstechnieken (bijvoorbeeld via horizontaal gestuurde boringen) waarbij ondergrondse leidingen kunnen worden gekruist met beekvalleien, zonder dat de waterhuishouding of het ecologisch functioneren verstoord worden.’ Een horizontale boring kan grosso modo op twee manieren uitgevoerd worden: vanop het maaiveld, waarbij de leiding in een parabool onder het te overbruggen gebied wordt geboord, of door de boorinstallatie in een put op de gewenste diepte te plaatsen en zo de leiding horizontaal vooruit te stuwen.

Volgens de natuurverenigingen die we spraken, waaronder Natuurpunt, is de schade ook bij dergelijke boringen onvermijdelijk en zelfs onomkeerbaar.

Prijskaartje
Het zijn natuurlijk geen spaghettistrootjes die door het waardevolle terrein moeten: de leidingstraat telt maximaal acht leidingen van elk zo’n 1,2 meter diameter. Kan zoiets zonder impact? ‘Het antwoord is helder’, zegt Kristine Walraevens, hoogleraar hydrogeologie aan UGent en ook werkzaam als MER-deskundige. ‘Een dergelijke leidingstraat aanleggen in een beekvallei ís mogelijk zonder verstoring van de waterhuishouding. Ik begrijp de ongerustheid van natuurverenigingen, het is ook goed dat ze zich mengen in het debat, maar in deze is het een onterechte bezorgdheid. Het grondwater zal niet plots doorgesneden worden, water vindt zijn weg langs zulke leidingen.’

Dat zegt ook Dimitri Fack van Dekabo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in horizontaal gestuurde boringen. ‘Als je de verschillende grondlagen kent, kun je kritische zones ontwijken. Maar je kunt je wel de vraag stellen of de meerkost van zo’n horizontale boringen – een kost die vele malen hoger ligt dan het graven van een open sleuf – verantwoord is, aangezien het over een vrij lange afstand gaat. Een natuurgebied doorkruisen is van een andere grootorde dan een boring onder een stuk spoorweg.’

Fonteintjes
Veel voorbeelden in ons land zijn er niet, maar horizontal directional drilling is wel al toegepast in het natuurgebied de Fonteintjes in Brugge. Bij navraag blijkt dat er geen onregelmatigheden in het grondwaterpeil zijn opgemerkt, maar ook dat er geen langetermijnstudie is die in detail de mogelijke gevolgen monitort.

Het Nederlandse Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Het heeft dus veel kennis over de aanleg van ondergrondse infrastructuur verzameld. Geotechnisch expert Henk Kruse treedt de anderen bij. ‘Een cruciale voorwaarde is weliswaar dat de werken grondig worden voorbereid en dat de meest geschikte sleufloze aanlegtechniek zorgvuldig wordt uitgekozen. De uitvoering van de gekozen techniek moet met toezicht en zorg worden uitgevoerd, dan is er nagenoeg geen risico aan verbonden. In uitzonderlijke gevallen hebben we opgemerkt dat er verstoringen optraden in de grondwaterstromen en dat de grondwatersamenstelling veranderde. Alhoewel een onzorgvuldige uitvoering beter kan worden vermeden, bestaan er technieken en materialen om nadien bijvoorbeeld kwelwegen of vermenging van zout en zoet grondwater te verhelpen.’

Conclusie: Verschillende experts zijn het erover eens: horizontale boringen of andere sleufloze technieken onder een kwetsbaar natuurgebied hoeven niet tot onomkeerbare schade te leiden en hoeven ook de waterhuishouding niet te verstoren. Al is de vraag of dergelijke boringen realistisch zijn, gezien de hoge kostprijs en de lange afstand die in zo’n geval afgelegd moet worden. We beoordelen de stelling daarom als waar. (vsa)

‘Waarom groeit een zeldzame soort hier en niet ergens anders? Omdat het net híér goed is, en niet daar. Dat is de kwetsbare definitie van unieke biodiversiteit’ Nico Paepen

‘Waarom groeit een zeldzame soort hier en niet ergens anders? Omdat het net híér goed is, en niet daar’ Nico Paepen

Protest

Ik trek verder. Het stof van de Visbeekvallei kruipt in de kettingolie. De fiets knarst de tanden: dit gebied is niet gemaakt om met een koersfiets door te rijden. Evenmin met zware opleggers en kranen. En zoals Nico Paepen zei: de natuur leg je je wil niet op. Ofwel strooit ze zand in de machine, ofwel trekt ze zich terug.

De wil van de bevolking is minstens even sterk, trouwens. Zeker in de provincie Limburg groeide de voorbije maanden het protest over de leidingstraat. Van mensen die onteigend dreigen te worden, maar evengoed van mensen die duizelen van het aantal hectare bos dat zou verdwijnen (189 hectare op het noordelijk tracé), de historisch permanente graslanden (88 hectare) en de biologisch zeer waardevolle gebieden die getekend zouden worden (67 hectare). Vlaams Ecologisch Netwerk, Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, erkende en Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten, ankerplaatsen … Ze krijgen ongewoon bezoek. ‘De beschermende regelgeving daarover dreigt uitgehold te worden als de leidingstraat doorgaat’, zegt Paepen.

Natuur en biodiversiteit raken sinds een tweetal decennia een almaar gevoeliger snaar. In Amerika, een continent met een pak meer leidingen dan kathedralen, weten ze wat de aanleg van een pijpleiding met lokale bevolkingen en belangenverenigingen doet. Ze spreken er over een geography of discontent, een geografisch uitdijende vlek van ontevredenheid. Het is een tij dat nog moeilijk te keren valt omdat elke lokale gemeenschap geconfronteerd wordt met de nadelen van zo’n ingrijpend infrastructuurproject, maar geen duidelijkheid krijgt over de mogelijke baten – laat staan dat ze er aanspraak op kan maken. Draagvlak vinden: het rapport van het studiebureau Antea Group naar de mogelijkheden van de leidingstraat Antwerpen-Ruhr omschrijft het als een van de moeilijkste horden om te nemen voor een overheid of voor promotoren.

Pssssssssst.
Het moest er ooit van komen.
Platte band.
En het regent. Ook dat nog.
Een contente mens had me nochtans gewaarschuwd een fietspomp mee te nemen.

Kristof Vadino