De Standaard neemt onder de loep wat de Zorginspectie van de Vlaamse ziekenhuizen vindt. 56 ziekenhuizen, meer dan 100 campussen, liggen op de onderzoekstafel. Beoordeeld op 56 criteria. Hoe scoren de ziekenhuizen in uw buurt? Lees bij elk ziekenhuis alles over de spoeddienst, de hygiëne, de zorg voor kinderen, en de betaalbaarheid van de zorg. U kan hier ook het volledige inspectieverslag downloaden. Elke dag komt er een rapport bij voor het ziekenhuis in uw buurt.
UZ Leuven, Campus Gasthuisberg
adres: Herestraat 49, 3000 Leuven | website: www.uzleuven.be
  • geen info

Het inspectierapport

Bestaffing
De dienst is voldoende bemand (artsen en/of verpleegkundigen).
Alle artsen en verpleegkundigen beschikken over een bijzondere beroepstitel, een brevet acute geneeskunde. De artsen zijn urgentieartsen of spoedartsen.
De permanentie valt nooit terug op verpleegkundigen of eerste- of tweede jaars artsen-specialisten-in-opleiding.
Uit interviews of verslaggeving aan de inspecteurs blijkt dat de werkdruk op spoed niet te hoog ligt.
De permanentie van de spoeddienst is conform de wetgeving.
Permanente vorming
Er is voldoende/veel aandacht voor de bijscholing van de dienst.
Omgaan met agressie
De dienst heeft zelden of nooit te maken met agressieve patiënten (of agressieve begeleiders).
De verpleegkundigen (of een deel ervan) hebben een cursus 'omgaan met agressie' gevolgd.
Er zijn voorzieningen om het personeel te beschermen (camera's, veiligheidspersoneel of -stewards, een noodknop, overleg met de politie, veiligheidsglas, …).
Er zijn voldoende voorzieningen om het personeel te beschermen.
Schokkende gebeurtenissen
De dienst spoedgevallen kan 24/24u beroep doen op psychologen, de psychosociale dienst, ... voor de opvang van familieleden.
De dienst spoedgevallen kan 24/24u beroep doen op psychologen, de psychosociale dienst, ... voor de opvang van de eigen hulpverleners.
Buffer/oneigenlijk gebruik dienst spoedgevallen
Er is geen sprake van oneigenlijk gebruik van de dienst spoedgevallen. (huisartsen/specialisten sturen hun patiënten niet via spoed binnen, het nachthospitaal wordt niet als 'buffer' gebruikt, ...)
De veiligheid van de patiënten wordt op geen enkel moment in het gedrang gebracht (bijvoorbeeld door te weinig toezicht door de verpleegkundigen)
Er is een goede doorstroming naar andere diensten.
De wachttijden voor patiënten zijn niet te lang.
Infrastructuur
Er is geen gebrek aan ruimte, de ruimte is niet te krap.
De privacy van de patiënt is altijd verzekerd.

Reactie UZ Leuven, Campus Gasthuisberg

UZ Leuven streeft excellentie na op vlak van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg door in te zetten op competentie en inzet van zijn medewerkers gekoppeld aan hoogwaardige infrastructuur en innovatie op vlak van medisch, HR en technisch beleid.

UZ Leuven heeft dan ook talrijke procedures ingevoerd en middelen ingezet die zich bovenop de wettelijke normen voegen. Aldus voldoet UZ Leuven aan internationale criteria op vlak van kwaliteit en veiligheid voor patiënt, bezoeker en medewerker, zoals gecertifieerd door de accreditering (als eerste ziekenhuis in de Benelux) door de Joint Commission International in 2010.
Tegelijkertijd betekent een dergelijke focus op kwaliteit dat er steeds ruimte is voor verdere verbetering en dat er continu aanpassingen en verbeteringsprojecten lopen en nieuwe worden opgestart.

Als Universitair Ziekenhuis zijn we ook een derdelijns verwijsziekenhuis voor zwaardere pathologie.
Deze pathologie wordt vaak onverwacht verwezen naar onze spoedopname en daar steeds met de nodige prioriteit aangepakt. Een spoedopname is nooit groot genoeg om alle piekmomenten op te vangen maar de aangepaste zorg in functie van de pathologie wordt hierbij gevrijwaard.
Bovendien worden extra verpleegkundigen ingezet op een intensieve observatie-eenheid voor de zwaarste patiënten.

UZ Leuven onderschrijft dat de vernieuwing van de infrastructuur voor het kinderziekenhuis nodig is.
De plannen hiertoe, die onder meer de volledige scheiding tussen kinderen en volwassenen realiseren, liggen ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid.

UZ Leuven finaliseert op dit moment een renovatieproject van de centrale sterilisatie afdeling gestoeld op de nieuwste inzichten en kwaliteitsnormen.

Zoals aangestipt in het auditverslag wordt vanuit de maatschappelijke opdracht van UZ Leuven de toegankelijkheid effectief bewaakt om te voorkomen dat economisch zwakkere patiënten niet de aangepaste zorg zouden kunnen bekomen.

Spoedgevallen

Oneigenlijk gebruik spoeddienst
UZ Leuven onderschrijft deze vaststelling, temeer omdat UZ Leuven ook fungeert als “last resort” voor ernstige pathologie. Het oneigenlijk gebruik van de spoedgevallendienst interfereert met deze opdracht.
Spoedopname ervaart dit ten volle : naast mineure pathologie ontvangt het ook continu ernstige pathologie die vanuit andere ziekenhuizen dringend wordt doorverwezen.

In het licht hiervan heeft UZ Leuven verschillende initiatieven genomen, waaronder :
structureel overleg met de huisartsen uit de regio;
het invoeren van een triagesysteem dat erop gericht is om prioriteit van zorg te geven in functie van de zwaarte van de aandoening;
Het inrichten van een observatie-eenheid met 24 bedden op de spoedopname. De bedoeling hiervan is op basis van het verfijnen van de diagnose in een multidisciplinair overleg en in functie van het antwoord op een initiële behandeling, beter te kunnen inschatten of de patiënt al dan niet dient te worden opgenomen en zo ja, op welke afdeling.

Gebruik van de bedden van het nachthospitaal
UZ Leuven dient te allen tijde in te staan voor de dringende opvang van ernstige pathologie zonder dat dit kan gepland worden in functie van het al dan niet beschikbaar zijn van capaciteit op de intensieve zorgenafdeling binnen het ziekenhuis.
Een onderdeel van de observatie-eenheid op de spoedopname heeft een verpleegkundige omkadering die hoger ligt dan (de gefinancierde norm) op een doorsnee verpleegafdeling en gelijk staat aan die van een intensieve zorgen eenheid, zodat in geval van nood, ernstige (vaak van elders doorverwezen) pathologie hier adequaat kan opgevangen worden in afwachting dat er een plaats beschikbaar is op de intensieve zorgen afdelingen binnen het ziekenhuis. Aldus wordt de patiëntveiligheid hierdoor gegarandeerd.

Wachttijden
De wachttijd wordt strikt opgevolgd in functie van de graad van urgentie waarmee de patiënt zich aanmeldt, er geldt namelijk een triagesysteem bij aanmelding op de spoedgevallendienst in functie van graad van ernst van de aandoening. Voor pathologie die niet ernstig is en in feite op spoedopname niet thuishoort, kan de wachttijd inderdaad oplopen.
Dit houdt echter geen risico in op vlak van veiligheid of kwaliteit van zorg.

Doorstroomproblematiek
Afspraken zijn daarom vastgelegd in een procedure rond het beslissingsproces van een opname op de dienst spoedgevallen & in een procedure omtrent het centraal opnamebeleid dit met specifieke aandacht voor een efficiënte doorstroom vanuit de dienst spoedgevallen naar hospitalisatie-eenheden.

Voorziene ruimte
De huidige spoedopname werd in dienst genomen in 1984. Sindsdien is de activiteit sterk gestegen.
Een nieuwe spoedopname, die qua ruimte en inrichting hieraan ten volle voldoet, is in aanbouw en wordt in 2014 in dienst genomen.

Maximale prestatie
UZ Leuven volgt de vigerende wetgeving en respecteert de grens van de 24u maximale prestaties, geen enkele nachtdienst duurt langer dan 24u.
Deze toelichting werd aanvaard door de Vlaamse Overheid en de NC werd dan ook geschrapt.

inspectiedatum 18/06/10

De spoedafdeling op UZ Leuven Campus GasthuisbergEr is oneigenlijk gebruik van de spoedgevallendienst. (TK) De problemen komen zowel van intern (bv. versnelling van reguliere opnames) als van extern (bv. onterechte verwijzing van huisartsen of patiënten die zichzelf aanbieden met mineure pathologie.

Het gebruik van de bedden van het nachthospitaal (een afdeling verbonden aan de spoeddienst voor de patiënten die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden; de volgende dag wordt de patiënt naar een normale afdeling overgebracht, red) blijft dikwijls niet beperkt tot de eigenlijke taak van therapeutische oriëntatie en observatie en patiënten kunnen hier verschillende dagen behandeld worden. (NC) Deze bedden worden gebruikt als klassieke hospitalisatiebedden [...] en hebben een bufferfunctie voor de verpleegafdelingen. Naast het feit dat dit een erg patiëntonvriendelijke organisatie is, houdt ze bovendien ernstige risico’s in m.b.t. patiëntveiligheid.
Omwille van de bestaffing en werkverdeling moeten deze patiënten het soms langere tijd zonder adequaat verpleegkundig toezicht stellen. Ook in de gewone onderzoeksboxen kan de wachttijd, voor een patiënt die opname behoeft, sterk oplopen.

De doorstroomproblematiek is bekend, een aantal disciplines en individuele artsen veroorzaken hier de grootste moeilijkheden, maar men vindt hier geen afdoend antwoord op.

De privacy van patiënten kan onvoldoende gegarandeerd worden in de triageruimte waar de 2 posities van elkaar gescheiden zijn door een gordijn. (TK)

Er is op spoed onvoldoende ruimte voorzien voor wachtende patiënten en begeleiders. In een aantal gangen staan stoelen tegen de muur waar patiënten dienen te wachten [...].
De architecturale inrichting (van boxen, zalen, gangen, sanitair, …) kan verwarrend zijn voor mensen die de dienst niet kennen. Tijdens het inspectiebezoek werden een aantal “dwalende” personen opgemerkt op de afdeling. (TK)

In het permanentierooster werd vastgesteld dat stafleden soms langer dan 24u aan een stuk van wacht zijn. (NC) [...] Er is een perceptie van hoge werkdruk.
Gezien het hoge activiteitsniveau lijkt het beschikbare aantal artsen en vooral medische stafleden ontoereikend. [...]

Er wordt veel belang gehecht aan specifieke vorming van het personeel. (SP) Men heeft een uitgewerkt inscholingsprogramma met stappenplan. De verpleegkundigen worden gestimuleerd om hun BBT (bijzondere beroepstitel, red) te halen.

Alle BBT-houders volgen de opleiding tot triageverpleegkundige. Men organiseert regelmatig opleidingen over pediatrische urgenties, de meest recente in mei 2010 (het inspectieverslag werd opgemaakt in juni 2010, red). Personeel van spoed nam deel aan een, centraal georganiseerde, opleiding “omgaan met psychiatrische urgenties” in februari 2009. De laatste vorming over “omgaan met agressie” dateert van januari 2009.

Alle patiënten worden overdag op de dienst spoedgevallen gezien door een triageverpleegkundige en een spoedarts. Afhankelijk van de pathologie wordt verwezen naar een specifieke discipline. Patiënten met een zware triagecode (1-2) worden steeds behandeld door een staflid-urgentiearts. Voor de overige codes (3-5) zal een ouderejaars (minstens 2 jaar opleiding) ASO urgentiegeneeskunde deze verantwoordelijkheid opnemen, maar ook hier blijft de back-up van een staflid beschikbaar indien nodig. (AV)
Binnen de equipe bestaat er aandacht voor de opvang van patiënten, familieleden en eigen teamleden. Tijdens de kantooruren kan men beroep doen op en psycholoog of de sociale dienst. (AV) Vooral voor de eigen medewerkers meent men geen behoefte te hebben aan externe ondersteuning. We bevelen aan om meer gebruik te maken van de specifieke professionele ondersteuning van psychologen in geval van crisis en dit aanbod actief te promoten ook buiten de gewone werkuren. (Aanb)

Men besteedt aandacht aan veiligheid op de spoeddienst, hoewel agressie hier niet als een groot probleem wordt gepercipieerd. (AV) [...] Stewards met een veiligheidstaak zijn aanwezig.
Men beschikt over een noodknop in de dispatching. De wijkagent komt dagelijks langs.
De meest recente opleiding in omgaan met agressie dateert van 2009 (het inspectieverslag is opgemaakt in juni 2010, red).

Er kan meer aandacht besteed worden aan het informeren van de patiënt. Zo gebruikt men op dit moment geen folders voor patiënten en worden patiënten niet systematisch geïnformeerd over wachttijden. We bevelen aan om infobrochures te ontwikkelen over frequent voorkomende urgenties en deze aan te bieden aan de patiënten en hun begeleiders. (Aanb)

Scheiding vuile, reine en steriele zone
De vuile, reine en steriele ruimtes zijn van elkaar gescheiden.
Vuil materiaal werd niet aangetroffen in de reine of steriele zone (of omgekeerd).
De lokalen (berging, ...) waar steriel materiaal bewaard wordt, zijn in goede staat.
De transportstromen van vuil en steriel materiaal zijn volledig gescheiden (bijvoorbeeld: met de karren waarmee de vuile instrumenten worden vervoerd, worden geen steriele instrumenten naar het OK gebracht).
Opleiding personeel
Meer dan de helft van de personeelsleden van de CSA heeft een opleiding tot sterilisatiedeskundige (of basisopleiding sterilisatie) gevolgd.
Personeelsleden die niet op CSA werken steriliseren niet. (bijvoorbeeld verpleegkundigen van het OK).
Sterilisatieactiviteiten buiten de CSA
Alle sterilisatieactiviteiten worden binnen CSA gehouden.
De verantwoordelijke voor de sterilisatie in het ziekenhuis heeft een volledig overzicht van de sterilisatie die buiten de CSA gebeurt.
Buiten de CSA wordt conform de richtlijnen gesteriliseerd.
Snelsterilisatie
Er wordt niet aan snelsterilisatie gedaan.
Snelsterilisatie gebeurt niet voor andere instrumenten dan valinstrumenten.
Handhygiëne
Tijdens de audit werden geen artsen en/of verpleegkundigen met juwelen, horloges, lange mouwen... gezien.

Reactie UZ Leuven, Campus Gasthuisberg

UZ Leuven streeft excellentie na op vlak van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg door in te zetten op competentie en inzet van zijn medewerkers gekoppeld aan hoogwaardige infrastructuur en innovatie op vlak van medisch, HR en technisch beleid.

UZ Leuven heeft dan ook talrijke procedures ingevoerd en middelen ingezet die zich bovenop de wettelijke normen voegen. Aldus voldoet UZ Leuven aan internationale criteria op vlak van kwaliteit en veiligheid voor patiënt, bezoeker en medewerker, zoals gecertifieerd door de accreditering (als eerste ziekenhuis in de Benelux) door de Joint Commission International in 2010.
Tegelijkertijd betekent een dergelijke focus op kwaliteit dat er steeds ruimte is voor verdere verbetering en dat er continu aanpassingen en verbeteringsprojecten lopen en nieuwe worden opgestart.

Als Universitair Ziekenhuis zijn we ook een derdelijns verwijsziekenhuis voor zwaardere pathologie.
Deze pathologie wordt vaak onverwacht verwezen naar onze spoedopname en daar steeds met de nodige prioriteit aangepakt. Een spoedopname is nooit groot genoeg om alle piekmomenten op te vangen maar de aangepaste zorg in functie van de pathologie wordt hierbij gevrijwaard.
Bovendien worden extra verpleegkundigen ingezet op een intensieve observatie-eenheid voor de zwaarste patiënten.

UZ Leuven onderschrijft dat de vernieuwing van de infrastructuur voor het kinderziekenhuis nodig is.
De plannen hiertoe, die onder meer de volledige scheiding tussen kinderen en volwassenen realiseren, liggen ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid.

UZ Leuven finaliseert op dit moment een renovatieproject van de centrale sterilisatie afdeling gestoeld op de nieuwste inzichten en kwaliteitsnormen.

Zoals aangestipt in het auditverslag wordt vanuit de maatschappelijke opdracht van UZ Leuven de toegankelijkheid effectief bewaakt om te voorkomen dat economisch zwakkere patiënten niet de aangepaste zorg zouden kunnen bekomen.

Centrale sterilisatieafdeling en handhygiëne

UZ Leuven finaliseert op dit moment een renovatie project van de centrale sterilisatie afdeling gestoeld op de nieuwste inzichten en kwaliteitsnormen.

Zoals verder aangestipt in het auditverslag:

“Het ziekenhuis heeft sinds de voorgaande audit (2004) een grondig onderzoek gevoerd naar de werking van de CSA. Dit onderzoek op basis van een doorgedreven voorbereiding heeft geleid tot het project “reconversie CSA”. […] Het ziekenhuis wil een toonaangevende CSA uitbouwen, gecentraliseerd op de campus Gasthuisberg. […]
Het project reconversie CSA heeft een duidelijk mandaat meegekregen vanuit de directie.
Dit weerspiegelt zich in gedragenheid, de aanvaarding en de voortgang van het project.
Men heeft op korte tijd al heel wat verwezenlijkt en de uitgetekende planning wordt strikt aangehouden.”

Er werden ten opzichte van voorgaande audit verschillende infrastructurele verbeteringen aangebracht. De fysieke scheiding tussen vuil en rein werd gerealiseerd op GHB (campus Gasthuisberg, red; de rest volgt later in het reconversieproject; het inspectieverslag is opgemaakt in juni 2012, red).
(juni 2010)

inspectiedatum 18/06/10

De hygiene in UZ Leuven Campus GasthuisbergHet reconversie CSA project dient op termijn aan alle opmerkingen uit het voorgaande auditverslag tegemoet te komen. [...]

Tot voor kort had de centrale sterilisatie geen enkele inspraak in de operatieplanning, wat soms problemen gaf bij een normale afhandeling van de sterilisatiecycli. De operatieplanning kon eveneens niet gewijzigd worden op aanvraag van de CSA. Recent werd dit beleid aangepast. [...]
Er is geen strikte scheiding tussen vuile, reine en steriele zone. (TK)

Er werden ten opzichte van voorgaande audit verschillende infrastructurele verbeteringen aangebracht. De fysieke scheiding tussen vuil en rein werd gerealiseerd op GHB (campus Gasthuisberg, red; de rest volgt later in het reconversieproject; het inspectieverslag is opgemaakt in juni 2012, red).

Er worden sinds 2005 inspanningen geleverd om per jaar 2 tot 6 personen naar de basiscursus sterilisatiemedewerker te sturen. Momenteel hebben 22 van 89 medewerkers al een opleiding tot sterilisatiedeskundige gevolgd.
Er wordt buiten de CSA op heel veel verschillende locaties materiaal gereinigd, gesteriliseerd en/of gedesinfecteerd. [...] Niettegenstaande er recent verschillende procedures en afspraken werden doorgevoerd zodat de opvolging strikter kan gebeuren, hebben de CSA en de apotheker onvoldoende zicht op het volledige verloop van al deze activiteiten en op de kwaliteit van het eindproduct. (NC)

Het reconversieproject zal tegen 2012 alle sterilisatieactiviteiten centraliseren, waardoor het toezicht maximaal geregeld kan worden (het inspectieverslag is opgemaakt in juni 2010, red).
Er wordt in dit ziekenhuis beperkt en gecontroleerd aan snelsterilisatie gedaan. Enkel voor gevallen instrumentarium waarvoor peroperatief geen alternatief aanwezig is, wordt snelsterilisatie toegepast. Tijdens de rondgang in het ziekenhuis werd vastgesteld dat deze procedure nageleefd wordt. (SP)

Zowel op campus Pellenberg als op campus Gasthuisberg werden medewerkers gezien met lange mouwen en/of ringen en/of polshorloges, en dit bij verschillende beroepsgroepen. (TK)

Er is arbeidskledij met korte mouwen beschikbaar voor alle beroepsgroepen. Het is aan de directie en hoofdgeneesheer om stappen te ondernemen om de strikte toepassing van de procedure handhygiëne ook te garanderen bij de artsen. Hierbij zijn het dragen van korte mouwen en het volledig vrijhouden van de handen en voorarmen, alsook het gebruik van alcoholgel essentieel. Uit eigen metingen van het ziekenhuis blijkt dat 90% van de medewerkers de geldende procedures volgt. (AV)

Wettelijke voorschriften
Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor de zorg voor kinderen.
Bij het bewuste kind blijven
Ouders kunnen altijd bij hun bewuste kind blijven.
Ouders mogen bij het kind blijven tot de inductie (het begin van de narcose).
Ouders mogen naar de recovery (de ontwaakzaal op het operatiekwartier) wanneer het kind ontwaakt na een operatie.
Ouders mogen op de spoeddienst altijd bij hun kind zijn.
Rooming-in
Rooming-in is altijd mogelijk.
Ouders worden goed geïnformeerd over rooming-in en de prijzen.
Rooming-in is voor de ouders comfortabel.
Gratis rooming-in is mogelijk.
Spoed
Er is een kindvriendelijke box ingericht.
Een pediater onderzoekt het kind altijd. Hij is of komt ter plaatse.
Informatie voor ouders en kinderen
Er zijn goede informatiefolders voor ouders
Er is informatie op maat van kinderen.
Scheiding zorgtrajecten van kinderen en volwassen patiënten
Kinderen worden niet opgenomen op afdelingen voor volwassenen.
Volwassenen worden niet opgenomen op de kinderafdeling.
Kinderen en volwassenen zijn auditief gescheiden op de recovery (de ontwaakzaal op het operatiekwartier)
Kinderen en volwassenen zijn visueel gescheiden op de recovery.

Reactie UZ Leuven, Campus Gasthuisberg

UZ Leuven streeft excellentie na op vlak van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg door in te zetten op competentie en inzet van zijn medewerkers gekoppeld aan hoogwaardige infrastructuur en innovatie op vlak van medisch, HR en technisch beleid.

UZ Leuven heeft dan ook talrijke procedures ingevoerd en middelen ingezet die zich bovenop de wettelijke normen voegen. Aldus voldoet UZ Leuven aan internationale criteria op vlak van kwaliteit en veiligheid voor patiënt, bezoeker en medewerker, zoals gecertifieerd door de accreditering (als eerste ziekenhuis in de Benelux) door de Joint Commission International in 2010.
Tegelijkertijd betekent een dergelijke focus op kwaliteit dat er steeds ruimte is voor verdere verbetering en dat er continu aanpassingen en verbeteringsprojecten lopen en nieuwe worden opgestart.

Als Universitair Ziekenhuis zijn we ook een derdelijns verwijsziekenhuis voor zwaardere pathologie.
Deze pathologie wordt vaak onverwacht verwezen naar onze spoedopname en daar steeds met de nodige prioriteit aangepakt. Een spoedopname is nooit groot genoeg om alle piekmomenten op te vangen maar de aangepaste zorg in functie van de pathologie wordt hierbij gevrijwaard.
Bovendien worden extra verpleegkundigen ingezet op een intensieve observatie-eenheid voor de zwaarste patiënten.

UZ Leuven onderschrijft dat de vernieuwing van de infrastructuur voor het kinderziekenhuis nodig is.
De plannen hiertoe, die onder meer de volledige scheiding tussen kinderen en volwassenen realiseren, liggen ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid.

UZ Leuven finaliseert op dit moment een renovatieproject van de centrale sterilisatie afdeling gestoeld op de nieuwste inzichten en kwaliteitsnormen.

Zoals aangestipt in het auditverslag wordt vanuit de maatschappelijke opdracht van UZ Leuven de toegankelijkheid effectief bewaakt om te voorkomen dat economisch zwakkere patiënten niet de aangepaste zorg zouden kunnen bekomen.

Zorg voor kinderen


UZ Leuven stelt met genoegen vast dat de zorg voor het kind door het auditteam als Sterk Punt wordt beschreven. De geformuleerde opmerkingen hebben betrekking op 2 punten :
1. De huidige infrastructuur die beperkingen op vlak van rooming-in en strikte scheiding tussen kind en volwassenen inhoudt.
Het huidig kinderziekenhuis is nu 37 jaar in gebruik (sinds 1975). De zwaarte van de pathologie en de zorgconcepten zijn sindsdien sterk geëvolueerd. Plannen voor een nieuwbouw die hieraan voldoen liggen ter goedkeuring voor bij de Vlaamse Overheid.
2. Tarieven rooming-in:
de verwarring hieromtrent is ondertussen uitgeklaard en opgelost.
Het eenduidig rooming-in tarief (2012) bedraagt voor UZ Leuven 13,26 € (zonder ontbijt) & 16,46€ (ontbijt inbegrepen).

Opname kinderen op een volwassenenafdeling.
Opname van een kind in een kamer samen met een volwassene vindt alleen plaats op de intensieve zorgenafdeling, wat conform de desbetreffende regelgeving is.
Binnen UZ Leuven gebeurt dit enkel in geval van urgentienood en in zeer uitzonderlijke omstandigheden. De Vlaamse Overheid bevestigt dat het geen structurele maatregel is en dat het een situatie is die zich een beperkt aantal keer per jaar voordoet.
De Vlaamse Overheid heeft deze toelichting aanvaard en schrapt zodoende de NC.

Scheiding kinderen- en volwassenentraject recovery
Op de recovery van OKa 1 worden de kinderen in afzonderlijke boxen opgenomen waardoor auditieve & visuele afscheiding mogelijk is.
Op de recovery van OKa Campus Sint-Pieter kunnen kinderen visueel afgescheiden worden van andere patiënten, gezien de architectonische beperkingen kan er geen auditieve afscheiding gebeuren.
Daarenboven worden de geplande ingrepen voor kinderen, in de mate van het mogelijke, geconcentreerd op hetzelfde ogenblik waardoor er spontaan een afscheiding tussen kinderen & volwassenen ontstaat.
Dezelfde werkwijze wordt eveneens gehanteerd op het OKa van campus Pellenberg.

Van zodra de verhuis van beide OKa’s naar Campus Gasthuisberg gerealiseerd is, zal ook aan deze vereisten kunnen voldaan worden zodat het beleid bij opvang van kinderen volledig conform de normering van het zorgprogramma voor kinderen kan verlopen.

Permanentie van pediaters
De regelgeving hieromtrent is recent genuanceerd & aangepast, binnen UZ Leuven voldoet men geheel aan deze nieuwe regelgeving.
Er is steeds een 24-uurs permanentie van pediaters voorzien, gelokaliseerd op campus Gasthuisberg, die binnen de kortst mogelijke tijd op de diverse andere campussen (ie campus Sint-Pieter & campus Pellenberg) ter plaatse kunnen zijn.
Daarenboven is er overdag op campus Pellenberg altijd een pediatrische permanentie aanwezig.
De Vlaamse Overheid heeft deze toelichting aanvaard en schrapt zodoende de NC.


Niet alle kinderen op spoedgevallen worden onderzocht door een pediater.
In het auditverslag wordt dit verder gepreciseerd ( en dus genuanceerd) met: “zo worden kinderen opgenomen met kleine traumatologie of voor ORL niet bezocht door een pediater”.

inspectiedatum 18/06/10

Met je kind naar UZ Leuven Campus GasthuisbergHet gevoerde beleid bij opvang van kinderen voldoet niet helemaal aan de normen van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Een strikte scheiding tijdens het zorgtraject tussen kinderen en volwassen patiënten wordt niet helemaal gerealiseerd. [...]

Op de campus Pellenberg worden kinderen in het weekend opgenomen op een volwassenenafdeling. Gemiddeld zijn dit 3 kinderen per weekend. [...]

Op het algemeen chirurgisch dagziekenhuis worden kinderen opgenomen, soms samen met volwassenen. Op de IZ-afdeling E 509 (intensieve zorgen, red) zijn aan één zijde van de eenheid 10 bedden opgesteld die bedoeld zijn voor kinderen (PICU, Pediatric Intensive Care Unit, red), de rest van de afdeling is voor volwassenen. Er zijn vier tweepersoonskamers waarin de posities gescheiden zijn door een gordijn. Deze opstelling biedt onvoldoende garantie voor de privacy en de confidentialiteit. Er is geen enkele kindvriendelijke aanpassing voorzien. [...]

Tijdens de audit lag een 60-jarige man in dezelfde tweepersoonskamer als een jong kind (< 1j). [...] Op OKaII (operatiekwartier, red) op de campus Gasthuisberg zijn in de wachtruimte voor gehospitaliseerden de vier posities enkel van elkaar gescheiden door gordijnen. Hier komen zowel kinderen als volwassenen terecht [...]. Op de recovery [...] liggen kinderen in dezelfde ruimte als volwassenen (ondanks het feit dat men beschikt over afzonderlijke boxen, die men reserveert voor privépatiënten – die een supplement betalen).
De posities [...] zijn van elkaar gescheiden door gordijnen. [...]
p het OK (operatiekwartier, red) van de Campus Sint-Pieter worden via het daghospitaal kinderen opgenomen. De recovery is klein (drie posities) en biedt geen auditieve en visuele afscheiding tussen kinderen en volwassenen. Op het OK van de campus Pellenberg is er geen auditieve en visuele scheiding op recovery: kinderen worden aan het begin van de recovery geplaatst, oudere patiënten moeten er langs gereden worden om de andere posities te bereiken.

Ouders kunnen niet steeds bij hun bewuste kind blijven. [...] (NC)
[...] In de folder ‘Rooming-in, uw verblijf bij uw kind in het ziekenhuis, campus Pellenberg’ staat ook vermeld dat ouders voor bepaalde gespecialiseerde onderzoeken niet bij hun kind kunnen blijven. Op de PICU (Pediatric Intensive Care Unit, red) [...] gelden bezoekuren voor ouders.
Er blijkt vooral bij het verplegend personeel weerstand te bestaan tegen de aanwezigheid van ouders bij hun opgenomen kinderen. Men geeft aan dat dit de belasting nog verhoogt terwijl de werkdruk reeds als zeer hoog ervaren wordt. Rooming-in wordt in principe niet toegestaan wegens ontoereikende architectuur en infrastructuur (plaatsgebrek, privacy). [...]

Kinderen worden op campus PLB (Pellenberg, red) en St. Pieter gehospitaliseerd in daghospitalisatie en klassieke hospitalisatie terwijl er geen permanentie van pediaters voorzien is. (NC)

De aanpak van kinderen op spoed wordt terloops vermeld in het handvest “Kindvriendelijk ziekenhuis”. De opvang en behandeling van kinderen werd niet verder dienstspecifiek uitgewerkt. (TK)

Er zijn verschillende problemen in verband met rooming-in. Er worden verschillende prijzen gehanteerd. Zo wordt in de spiegel vermeld dat ouders voor rooming-in 12,5 € betalen, maaltijden niet inbegrepen. In de folder ‘Rooming-in, uw verblijf bij uw kind in het ziekenhuis, Campus Pellenberg’ bedraagt de prijs 6,20 euro voor overnachting en ontbijt in het gastenverblijf.
In de ‘informatiefolder voor patiënten, praktische info, E 210’ staat vermeld dat rooming-in 15 euro per nacht bedraagt, inclusief ontbijt en wordt er een supplement aangerekend op een privékamer als je als ouder bij je kind op de kamer overnacht. Om te overnachten in het verblijf voor familie in campus Sint-Pieter betaal je 10 of 18 euro per persoon afhankelijk van een één of tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. Op de intensieve kinderafdeling verwijst men ouders soms naar hotels buiten het ziekenhuis. Aangezien ouders, volgens de normen van het zorgprogramma voor kinderen, steeds bij hun bewuste kind moeten kunnen blijven tijdens een opname, dient men de financiële drempel die voor sommige ouders bestaat voor rooming-in, weg te werken en klaarheid te brengen in de rooming-in prijs en mogelijkheden. (TK)

De kinderafdelingen kampen met infrastructurele tekortkomingen: (TK) Hoewel rooming-in steeds toegelaten wordt, zijn niet alle kamers qua infrastructuur voorzien voor de overnachting van ouders. De driepersoonskamers zijn bv. weinig comfortabel in het geval van rooming-in. Door de beperkte ruimte op sommige kamers kan men onvoldoende de privacy waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de zespersoonskamers waar slechts één lavabo beschikbaar is die met gordijnen wordt afgeschermd. [...] De verouderde eenheid is weinig kindvriendelijk aangekleed. Men werkt niet rond een thema.

Naast de algemene onthaalbrochure ‘Je kind in het ziekenhuis. Informatie over de afdeling en het verblijf’, zijn er nog afdelingsspecifieke brochures, pathologiegebonden brochures of brochures over onderzoeken. Voor sommige aandoeningen zijn er boekjes op kindermaat. Op de website is er veel informatie terug te vinden en men gaat een aparte website voor kinderen ontwikkelen. (AV) Er is een mooie folder ontworpen over de werking van de speelzaal op E 331. (SP)

Elke eenpersoonskamer beschikt over een TV, video, DVD. Ook op de gemeenschappelijke kamers is er TV, video, DVD. Internet is overal aanwezig. De kinderen kunnen beschikken over een persoonlijke laptop. (AV)

Tal van vrijwilligers zijn in de weer om de spelbegeleiding bij te staan in de speelzaal of op de kamer of om te helpen bij speciale gelegenheden. (AV)

Kinderen, waar de ouders niet bij blijven, eten samen in de gemeenschappelijke eetzaal (E 331). (AV)

Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een ziekenhuiskamer. (E 331) (SP)

Niet alle kinderen op spoedgevallen worden onderzocht door een pediater.

Naast de pedagogische medewerkers op de afdelingen, de muziekateliers (1x/2weken), de cliniclowns (2x/week) en de bibliotheekwerking is er ook een overkoepelende “commissie cultuur kinderziekenhuis” (CCK). Deze commissie organiseert maandelijks een creatieve activiteit voor de kinderen. Zo probeert men kunst en cultuur een onderdeel van het genezingsproces te laten worden. Vijfdejaarsstudenten geneeskunde komen 1 keer per week voorlezen op de afdelingen. (SP)

Ouders worden tijdig ingelicht en voorbereid i.v.m. opname en ontslag (E 210): 3 à 4 keer per jaar organiseert men infoavonden voor de ouders. Elke discipline geeft dan een toelichting. Ouders worden ook betrokken bij de revalidatie: in en uit de wagen stappen, transfers inoefenen, … en worden tijdig ingelicht over de ontslagdatum zodat ze praktische zaken kunnen regelen, bv. school, kinesitherapie,… . (SP)

Er werd een kind (de dag na opname via de spoedgevallendienst) opgemerkt zonder identificatiebandje aan. (TK)

Er zijn (in de operatiekwartieren, red) heel wat initiatieven genomen in het kader van een kindvriendelijk beleid ([...] aangepaste voorbereidingsruimten, [...] ouders kunnen bij hun kind blijven tot bij inductie en vanaf het ontwaken op recovery, pediatrische verpleegkundig op de oftalmologische afdelingen). (SP) Daartegenover staat dat de opvang van kinderen bij een chirurgische behandeling op een aantal plaatsen niet beantwoordt aan de vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Zo worden kinderen niet steeds auditief en visueel gescheiden van het gebeuren bij volwassenen [...].

Een kind met ernstige acute pathologie wordt behandeld in één van de shockrooms (op de dienst spoedgevallen, red). Hier is voldoende pediatrisch reanimatiemateriaal aanwezig. De andere kinderen worden opgevangen in drie boxen die apart staan van de volwassen onderzoeksboxen.
In dit kindergedeelte bevindt zich een desk voor de pediaters. Men beschikt hier over twee afzonderlijke posities en een grotere box met twee (te krap bemeten) posities die gescheiden zijn door een gordijn (geen privacy). (TK) Deze ruimtes zijn kindvriendelijk aangekleed. Ouders kunnen in principe steeds bij hun kind blijven, wat niet altijd evident is wegens het plaatsgebrek. (AV)

Geconventioneerde artsen
Zijn de artsen allemaal geconventioneerd of zijn ze verplicht om in het ziekenhuis de conventietarieven te hanteren?
Erelonen
Zijn de ereloonsupplementen van alle artsen beperkt tot 100 procent?
Rekenen artsen ereloonsupplementen aan bij een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer?
Hulp bij betalingsproblemen
Is er vanuit het ziekenhuis steun voor patiënten met financiële problemen (afbetalingsplan, sociaal medewerker, ...)?
Rooming-in
Is gratis rooming-in mogelijk?
Communicatie over financiële aspecten ziekenhuisopname
Communiceert het ziekenhuis over de financiële aspecten van een opname (via website, folders, ...)?
Is de informatie voor patiënten correct en niet voor verwarring vatbaar?

Reactie UZ Leuven, Campus Gasthuisberg

UZ Leuven streeft excellentie na op vlak van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg door in te zetten op competentie en inzet van zijn medewerkers gekoppeld aan hoogwaardige infrastructuur en innovatie op vlak van medisch, HR en technisch beleid.

UZ Leuven heeft dan ook talrijke procedures ingevoerd en middelen ingezet die zich bovenop de wettelijke normen voegen. Aldus voldoet UZ Leuven aan internationale criteria op vlak van kwaliteit en veiligheid voor patiënt, bezoeker en medewerker, zoals gecertifieerd door de accreditering (als eerste ziekenhuis in de Benelux) door de Joint Commission International in 2010.
Tegelijkertijd betekent een dergelijke focus op kwaliteit dat er steeds ruimte is voor verdere verbetering en dat er continu aanpassingen en verbeteringsprojecten lopen en nieuwe worden opgestart.

Als Universitair Ziekenhuis zijn we ook een derdelijns verwijsziekenhuis voor zwaardere pathologie.
Deze pathologie wordt vaak onverwacht verwezen naar onze spoedopname en daar steeds met de nodige prioriteit aangepakt. Een spoedopname is nooit groot genoeg om alle piekmomenten op te vangen maar de aangepaste zorg in functie van de pathologie wordt hierbij gevrijwaard.
Bovendien worden extra verpleegkundigen ingezet op een intensieve observatie-eenheid voor de zwaarste patiënten.

UZ Leuven onderschrijft dat de vernieuwing van de infrastructuur voor het kinderziekenhuis nodig is.
De plannen hiertoe, die onder meer de volledige scheiding tussen kinderen en volwassenen realiseren, liggen ter goedkeuring bij de Vlaamse overheid.

UZ Leuven finaliseert op dit moment een renovatieproject van de centrale sterilisatie afdeling gestoeld op de nieuwste inzichten en kwaliteitsnormen.

Zoals aangestipt in het auditverslag wordt vanuit de maatschappelijke opdracht van UZ Leuven de toegankelijkheid effectief bewaakt om te voorkomen dat economisch zwakkere patiënten niet de aangepaste zorg zouden kunnen bekomen.

Zorg voor kinderen


UZ Leuven stelt met genoegen vast dat de zorg voor het kind door het auditteam als Sterk Punt wordt beschreven. De geformuleerde opmerkingen hebben betrekking op 2 punten :
1. De huidige infrastructuur die beperkingen op vlak van rooming-in en strikte scheiding tussen kind en volwassenen inhoudt.
Het huidig kinderziekenhuis is nu 37 jaar in gebruik (sinds 1975). De zwaarte van de pathologie en de zorgconcepten zijn sindsdien sterk geëvolueerd. Plannen voor een nieuwbouw die hieraan voldoen liggen ter goedkeuring voor bij de Vlaamse Overheid.
2. Tarieven rooming-in:
de verwarring hieromtrent is ondertussen uitgeklaard en opgelost.
Het eenduidig rooming-in tarief (2012) bedraagt voor UZ Leuven 13,26 € (zonder ontbijt) & 16,46€ (ontbijt inbegrepen).

Opname kinderen op een volwassenenafdeling.
Opname van een kind in een kamer samen met een volwassene vindt alleen plaats op de intensieve zorgenafdeling, wat conform de desbetreffende regelgeving is.
Binnen UZ Leuven gebeurt dit enkel in geval van urgentienood en in zeer uitzonderlijke omstandigheden. De Vlaamse Overheid bevestigt dat het geen structurele maatregel is en dat het een situatie is die zich een beperkt aantal keer per jaar voordoet.
De Vlaamse Overheid heeft deze toelichting aanvaard en schrapt zodoende de NC.

Scheiding kinderen- en volwassenentraject recovery
Op de recovery van OKa 1 worden de kinderen in afzonderlijke boxen opgenomen waardoor auditieve & visuele afscheiding mogelijk is.
Op de recovery van OKa Campus Sint-Pieter kunnen kinderen visueel afgescheiden worden van andere patiënten, gezien de architectonische beperkingen kan er geen auditieve afscheiding gebeuren.
Daarenboven worden de geplande ingrepen voor kinderen, in de mate van het mogelijke, geconcentreerd op hetzelfde ogenblik waardoor er spontaan een afscheiding tussen kinderen & volwassenen ontstaat.
Dezelfde werkwijze wordt eveneens gehanteerd op het OKa van campus Pellenberg.

Van zodra de verhuis van beide OKa’s naar Campus Gasthuisberg gerealiseerd is, zal ook aan deze vereisten kunnen voldaan worden zodat het beleid bij opvang van kinderen volledig conform de normering van het zorgprogramma voor kinderen kan verlopen.

Permanentie van pediaters
De regelgeving hieromtrent is recent genuanceerd & aangepast, binnen UZ Leuven voldoet men geheel aan deze nieuwe regelgeving.
Er is steeds een 24-uurs permanentie van pediaters voorzien, gelokaliseerd op campus Gasthuisberg, die binnen de kortst mogelijke tijd op de diverse andere campussen (ie campus Sint-Pieter & campus Pellenberg) ter plaatse kunnen zijn.
Daarenboven is er overdag op campus Pellenberg altijd een pediatrische permanentie aanwezig.
De Vlaamse Overheid heeft deze toelichting aanvaard en schrapt zodoende de NC.


Niet alle kinderen op spoedgevallen worden onderzocht door een pediater.
In het auditverslag wordt dit verder gepreciseerd ( en dus genuanceerd) met: “zo worden kinderen opgenomen met kleine traumatologie of voor ORL niet bezocht door een pediater”.

inspectiedatum 18/06/10

Met je kind naar UZ Leuven Campus GasthuisbergHet gevoerde beleid bij opvang van kinderen voldoet niet helemaal aan de normen van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Een strikte scheiding tijdens het zorgtraject tussen kinderen en volwassen patiënten wordt niet helemaal gerealiseerd. [...]

Op de campus Pellenberg worden kinderen in het weekend opgenomen op een volwassenenafdeling. Gemiddeld zijn dit 3 kinderen per weekend. [...]

Op het algemeen chirurgisch dagziekenhuis worden kinderen opgenomen, soms samen met volwassenen. Op de IZ-afdeling E 509 (intensieve zorgen, red) zijn aan één zijde van de eenheid 10 bedden opgesteld die bedoeld zijn voor kinderen (PICU, Pediatric Intensive Care Unit, red), de rest van de afdeling is voor volwassenen. Er zijn vier tweepersoonskamers waarin de posities gescheiden zijn door een gordijn. Deze opstelling biedt onvoldoende garantie voor de privacy en de confidentialiteit. Er is geen enkele kindvriendelijke aanpassing voorzien. [...]

Tijdens de audit lag een 60-jarige man in dezelfde tweepersoonskamer als een jong kind (< 1j). [...] Op OKaII (operatiekwartier, red) op de campus Gasthuisberg zijn in de wachtruimte voor gehospitaliseerden de vier posities enkel van elkaar gescheiden door gordijnen. Hier komen zowel kinderen als volwassenen terecht [...]. Op de recovery [...] liggen kinderen in dezelfde ruimte als volwassenen (ondanks het feit dat men beschikt over afzonderlijke boxen, die men reserveert voor privépatiënten – die een supplement betalen).
De posities [...] zijn van elkaar gescheiden door gordijnen. [...]
p het OK (operatiekwartier, red) van de Campus Sint-Pieter worden via het daghospitaal kinderen opgenomen. De recovery is klein (drie posities) en biedt geen auditieve en visuele afscheiding tussen kinderen en volwassenen. Op het OK van de campus Pellenberg is er geen auditieve en visuele scheiding op recovery: kinderen worden aan het begin van de recovery geplaatst, oudere patiënten moeten er langs gereden worden om de andere posities te bereiken.

Ouders kunnen niet steeds bij hun bewuste kind blijven. [...] (NC)
[...] In de folder ‘Rooming-in, uw verblijf bij uw kind in het ziekenhuis, campus Pellenberg’ staat ook vermeld dat ouders voor bepaalde gespecialiseerde onderzoeken niet bij hun kind kunnen blijven. Op de PICU (Pediatric Intensive Care Unit, red) [...] gelden bezoekuren voor ouders.
Er blijkt vooral bij het verplegend personeel weerstand te bestaan tegen de aanwezigheid van ouders bij hun opgenomen kinderen. Men geeft aan dat dit de belasting nog verhoogt terwijl de werkdruk reeds als zeer hoog ervaren wordt. Rooming-in wordt in principe niet toegestaan wegens ontoereikende architectuur en infrastructuur (plaatsgebrek, privacy). [...]

Kinderen worden op campus PLB (Pellenberg, red) en St. Pieter gehospitaliseerd in daghospitalisatie en klassieke hospitalisatie terwijl er geen permanentie van pediaters voorzien is. (NC)

De aanpak van kinderen op spoed wordt terloops vermeld in het handvest “Kindvriendelijk ziekenhuis”. De opvang en behandeling van kinderen werd niet verder dienstspecifiek uitgewerkt. (TK)

Er zijn verschillende problemen in verband met rooming-in. Er worden verschillende prijzen gehanteerd. Zo wordt in de spiegel vermeld dat ouders voor rooming-in 12,5 € betalen, maaltijden niet inbegrepen. In de folder ‘Rooming-in, uw verblijf bij uw kind in het ziekenhuis, Campus Pellenberg’ bedraagt de prijs 6,20 euro voor overnachting en ontbijt in het gastenverblijf.
In de ‘informatiefolder voor patiënten, praktische info, E 210’ staat vermeld dat rooming-in 15 euro per nacht bedraagt, inclusief ontbijt en wordt er een supplement aangerekend op een privékamer als je als ouder bij je kind op de kamer overnacht. Om te overnachten in het verblijf voor familie in campus Sint-Pieter betaal je 10 of 18 euro per persoon afhankelijk van een één of tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. Op de intensieve kinderafdeling verwijst men ouders soms naar hotels buiten het ziekenhuis. Aangezien ouders, volgens de normen van het zorgprogramma voor kinderen, steeds bij hun bewuste kind moeten kunnen blijven tijdens een opname, dient men de financiële drempel die voor sommige ouders bestaat voor rooming-in, weg te werken en klaarheid te brengen in de rooming-in prijs en mogelijkheden. (TK)

De kinderafdelingen kampen met infrastructurele tekortkomingen: (TK) Hoewel rooming-in steeds toegelaten wordt, zijn niet alle kamers qua infrastructuur voorzien voor de overnachting van ouders. De driepersoonskamers zijn bv. weinig comfortabel in het geval van rooming-in. Door de beperkte ruimte op sommige kamers kan men onvoldoende de privacy waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de zespersoonskamers waar slechts één lavabo beschikbaar is die met gordijnen wordt afgeschermd. [...] De verouderde eenheid is weinig kindvriendelijk aangekleed. Men werkt niet rond een thema.

Naast de algemene onthaalbrochure ‘Je kind in het ziekenhuis. Informatie over de afdeling en het verblijf’, zijn er nog afdelingsspecifieke brochures, pathologiegebonden brochures of brochures over onderzoeken. Voor sommige aandoeningen zijn er boekjes op kindermaat. Op de website is er veel informatie terug te vinden en men gaat een aparte website voor kinderen ontwikkelen. (AV) Er is een mooie folder ontworpen over de werking van de speelzaal op E 331. (SP)

Elke eenpersoonskamer beschikt over een TV, video, DVD. Ook op de gemeenschappelijke kamers is er TV, video, DVD. Internet is overal aanwezig. De kinderen kunnen beschikken over een persoonlijke laptop. (AV)

Tal van vrijwilligers zijn in de weer om de spelbegeleiding bij te staan in de speelzaal of op de kamer of om te helpen bij speciale gelegenheden. (AV)

Kinderen, waar de ouders niet bij blijven, eten samen in de gemeenschappelijke eetzaal (E 331). (AV)

Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een apart onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een ziekenhuiskamer. (E 331) (SP)

Niet alle kinderen op spoedgevallen worden onderzocht door een pediater.

Naast de pedagogische medewerkers op de afdelingen, de muziekateliers (1x/2weken), de cliniclowns (2x/week) en de bibliotheekwerking is er ook een overkoepelende “commissie cultuur kinderziekenhuis” (CCK). Deze commissie organiseert maandelijks een creatieve activiteit voor de kinderen. Zo probeert men kunst en cultuur een onderdeel van het genezingsproces te laten worden. Vijfdejaarsstudenten geneeskunde komen 1 keer per week voorlezen op de afdelingen. (SP)

Ouders worden tijdig ingelicht en voorbereid i.v.m. opname en ontslag (E 210): 3 à 4 keer per jaar organiseert men infoavonden voor de ouders. Elke discipline geeft dan een toelichting. Ouders worden ook betrokken bij de revalidatie: in en uit de wagen stappen, transfers inoefenen, … en worden tijdig ingelicht over de ontslagdatum zodat ze praktische zaken kunnen regelen, bv. school, kinesitherapie,… . (SP)

Er werd een kind (de dag na opname via de spoedgevallendienst) opgemerkt zonder identificatiebandje aan. (TK)

Er zijn (in de operatiekwartieren, red) heel wat initiatieven genomen in het kader van een kindvriendelijk beleid ([...] aangepaste voorbereidingsruimten, [...] ouders kunnen bij hun kind blijven tot bij inductie en vanaf het ontwaken op recovery, pediatrische verpleegkundig op de oftalmologische afdelingen). (SP) Daartegenover staat dat de opvang van kinderen bij een chirurgische behandeling op een aantal plaatsen niet beantwoordt aan de vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Zo worden kinderen niet steeds auditief en visueel gescheiden van het gebeuren bij volwassenen [...].

Een kind met ernstige acute pathologie wordt behandeld in één van de shockrooms (op de dienst spoedgevallen, red). Hier is voldoende pediatrisch reanimatiemateriaal aanwezig. De andere kinderen worden opgevangen in drie boxen die apart staan van de volwassen onderzoeksboxen.
In dit kindergedeelte bevindt zich een desk voor de pediaters. Men beschikt hier over twee afzonderlijke posities en een grotere box met twee (te krap bemeten) posities die gescheiden zijn door een gordijn (geen privacy). (TK) Deze ruimtes zijn kindvriendelijk aangekleed. Ouders kunnen in principe steeds bij hun kind blijven, wat niet altijd evident is wegens het plaatsgebrek. (AV)