De bruine envelop ligt nu al een tijdje op de schouw, maar toch zal het voor heel wat Belgen opnieuw reppen zijn om de belastingaangifte tijdig bij de fiscus te krijgen. Wanneer moet die aangifte nu precies binnen zijn, kan ik uitstel vragen en wat gebeurt er als ik helemaal niets doe en de envelop bij het oud papier leg? Het antwoord op al deze vragen vindt u op deze pagina.

Moet ik een aangifte indienen?

Wie in België woont, moet in principe een aangifte indienen. Maar daarop zijn een aantal uitzonderingen. Als u geen aangifteformulier in de bus hebt gekregen moet u geen aangifte indien in twee gevallen.

- Als u in 2006 geen beroepsinkomsten hebt genoten en uw andere belastbare inkomsten (huurinkomsten, ontvangen onderhoudsgelden ...) minder bedroegen dan 5.940 euro of 11.880 euro voor wie als gehuwd of wettelijk samenwonend koppel wordt belast. Onder die bedragen zijn immers sowieso geen belastingen verschuldigd.

Let wel, de fiscus beschouwt ook sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen als beroepsinkomsten. Wie onder die drempel blijft, maar beroepsinkomsten heeft, moet dus wel een aangifte indienen en heeft daar ook voordeel bij. Onder de grens van 5.940 of 11.880 euro moeten wel geen belastingen betaald worden, maar het kan wel zijn dat de werkgever tijdens het jaar op het loon belastingen heeft afgehouden. Die bedrijfsvoorheffing kan alleen gerecupereerd worden door een aangifte in te dienen.

- Als u gepensioneerd bent, uw beroepsinkomsten enkel bestonden uit pensioenen of renten en de onroerende goederen in 2006 enkel belastbaar waren op basis van het kadastraal inkomen, moet u ook geen aangifte indienen. Dus als u bijvoorbeeld een kapitaal hebt opgestreken van uw levensverzekering of uw huis verhuurt aan iemand die het (voor een stukje) gebruikt voor beroepsdoeleinden, moet u wel een aangifte indienen.

- In sommige uitzonderlijke gevallen is toch nog een aangifte aangewezen. Bijvoorbeeld voor gepensioneerden die bepaalde uitgaven hebben gedaan die recht geven op een belastingvermindering, zoals giften.Hoe moet ik mijn aangifte indienen?

De klassieke methode is om het aangifteformulier netjes ingevuld terug te sturen. Het aangifteformulier bestaat uit twee delen. Het deel met het opschrift 'Voorbereiding van de aangifte' kunt u gebruiken als kladje. Het deel met het opschrift 'Aangifte in de personenbelasting', is het officiële formulier en moet tijdig in handen van de fiscus zijn. Dit formulier wordt ook wel eens het lottoformulier genoemd omdat het uitsluitend uit codes bestaat.

Sinds 2003 is het ook mogelijk om de aangifte elektronisch in te dienen, via de module Tax-on-Web. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet wel over een elektronische identiteitskaart met kaartlezer of een zogenaamde token - een kaartje met verschillende codes - beschikken. Bij een paar moet elk van de partners over zo'n token beschikken. Om de codes op tijd te hebben, vraagt u ze best minstens tien werkdagen op voorhand aan. De token blijft geldig, ook voor de aangiftes de volgende jaren. www.taxonweb.beMoet ik mijn aangifte zelf indienen?

Het is altijd perfect mogelijk om iemand een volmacht te geven om in uw plaats de aangifte te ondertekenen en in te dienen. Uw boekhouder kan bijvoorbeeld de klus perfect klaren. Dit kan zowel voor de papieren aangifte als voor de aangifte via Tax-on-Web. Het is trouwens zo dat wie een beroep doet op een mandataris (boekhouder, fiscalist,...) die taxonweb gebruikt, tijd krijgt tot 31 oktober om zijn belastingaangifte in te dienen.

Maar u verschuilen achter uw mandataris gaat niet. Tegenover de fiscus blijft u steeds persoonlijk verantwoordelijk voor het indienen van de aangifte en de juistheid van de gegevens.Wanneer moet de aangifte binnen zijn?

Vier juli is de laatste dag waarop dit jaar het aangifteformulier bij de fiscus in de bus moet vallen. Die datum geldt ook voor de particulieren die hun aangifte via elektronische weg (Tax-on-Web) indienen. Particulieren die een beroep doen op een mandataris, die zelf Tax-on-Web gebruikt, hebben echter de tijd tot 31 oktober.

Dat is de datum waarop de aangifte in handen van de controleur moet zijn. U bouwt best een veiligheidsmarge van een paar dagen in als u de brief per post verstuurt. U kan de aangifte natuurlijk ook zelf bij het kantoor van de controleur in de bus stoppen.

Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat zijn aangifteformulier op tijd bij de fiscus in de bus is gevallen. Hij kan dat door middel van alle middelen van het gemeen recht, vermoedens en getuigenbewijs inbegrepen. Wie echt zeker wil zijn, kan het formulier tijdig aangetekend versturen. Het is ook altijd mogelijk om in het belastingkantoor een ontvangstbewijs te vragen. De administratieve onderrichtingen schrijven voor dat wie er om vraagt zo'n bewijs moet krijgen.

Wie zijn aangifte elektronisch indient, krijgt in principe na het versturen een scherm te zien met de mededeling dat de fiscus alles goed ontvangen heeft. Het is altijd interessant om daar een print van te maken als bewijsstuk.

Tot 4 juli kan u in de meeste belastingkantoren ook terecht om u te laten bijstaan bij het invullen van uw belastingaangifte. Het adres van uw belastingkantoor vindt u op de eerste bladzijde van uw belastingaangifte. De belastingambtenaar vult dan voor u uw belastingaangifte in. Hij zal dan gebruik maken van Tax-on-Web, maar gebruikt daarvoor een eigen toegangscode. U moet dus zelf geen codes, een zogenaamde token, aanvragen.Kan ik uitstel vragen?

Dat is mogelijk als u kunt aantonen dat u de timing niet haalt door omstandigheden buiten uw wil. U verbleef bijvoorbeeld in het buitenland op het ogenblik dat de bruine envelop bij u in de bus viel en keert niet terug voor 4 juli. U bent zwaar ziek en niet in staat om het formulier in te vullen of alle nodige documenten, zoals uw loonfiche en de bewijsstukken van de bank, zijn in vlammen opgegaan.

Uitstel moet u vragen aan uw taxatiedienst. Het adres daarvan vindt u op de eerste bladzijde van uw aangifte.Wat als mijn aangifte te laat binnen is of als ik er helemaal geen indien?

Dan heeft de belastingadministratie de handen vrij om op eigen houtje de belasting te vestigen binnen de drie jaar. Voor uw inkomsten van 2006 krijgt de fiscus tot einde 2009. Het gaat om een zogenaamde aanslag van ambtswege. De fiscus zal dan de belastingfactuur bepalen op basis van de belastbare inkomsten die hij vermoedt door gegevens waarover hij beschikt. Een daarvan is bijvoorbeeld uw loonfiche. De fiscus heeft daarvan een kopie.

Bij een aanslag van ambtswege wordt de bewijskracht omgekeerd. Het is dan aan de belastingplichtige om een tegenbewijs te leveren als hij niet akkoord gaat met de factuur die de fiscus hem voorschotelt.

De fiscus heeft daarnaast de mogelijkheid om een belastingverhoging of administratieve boete op te leggen. Afhankelijke van de ernst van de overtreding kan de verhoging variëren van 10 tot 200 procent. Maar de fiscus is niet verplicht om die verhoging op te leggen. Als u bijvoorbeeld op verzoek van de fiscus toch onmiddellijk uw belastingaangifte indient, kan hij de verhoging laten vallen.

Daarnaast kan de fiscus ook nog een administratieve geldboete op te leggen, variërend van 50 tot 1.250 euro. Ook die boete kan hij laten vallen als u te goeder trouw bent en de fiscus tevreden is over uw medewerking.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig