BRUSSEL - De Belgische europarlementsleden zijn grondig verdeeld over het voorstel van de Europese Commissie om de Europese politieke partijen met Europees overheidsgeld te financieren. Hoewel de grote partijen, EVP en socialisten, maar ook de meeste liberalen, het dossier zo vlug mogelijk willen afronden, is er ook in die rangen weerstand.

Op een persconferentie van de Belgische europarlementsleden, waar CVP en SP ontbraken, kondigde Ward Beysen (VLD) aan dat hij tegen het voorstel zal stemmen. ,,Ook in België, aldus Beysen, heb ik me altijd tegen de publieke financiering gekant. Als liberaal vind ik dat de overheid zich ver van zulke taak moet houden. Het systeem maakt het vrijwel onmogelijk dat nieuwe partijen tot stand komen''. Beysen verdedigt het Amerikaans financieringssysteem.

Veel Belgische europarlementsleden storen zich echter aan het feit dat de partijen volgens het voorstel onbeperkt giften mogen ontvangen. In de bevoegde parlementscommissie werd alleen bepaald dat donaties van overheidsbedrijven niet kunnen. De amendementen om de giften te plafonneren of ze volledig te verbieden, werden allemaal weggestemd. Een ontstemde Nelly Maes (VU) kondigde aan dat ze dezelfde amendementen ook in de plenaire zitting, volgende week in Straatsburg, zal indienen. Het stoorde Maes zeer erg dat elk amendement, zelfs datgene wat een minimale plafonnering inhield, werd weggestemd.

Ook Jean-Maurice Dehousse (PS) kantte zich tegen de mogelijkheid dat bedrijven de Europese politieke partijen zouden sponsoren. ,,De hele PS, aldus Dehousse, denkt er zo over''. Toch is het zeer twijfelachtig dat er zich binnen de socialistisch groep veel dissidenties zullen manifesteren. Het wachtwoord van de grote fracties luidt immers dat het dossier zo vlug mogelijk moet worden afgehandeld. Ook het Zweeds voorzitterschap denkt er zo over en wil de verordening voor 30 juni afronden.

Overigens zijn het de regeringen die in deze het laatste woord hebben. Zolang het verdrag van Nice niet geratificeerd is, mag het parlement slechts advies geven. Toeval of niet, maar de meeste regeringen willen striktere normen dan het parlement zelf. Ook de Belgische regering zou tijdens de onderhandelingen het standpunt verdedigen dat giften niet alleen volledig transparant moeten zijn, maar ook gelimiteerd. Denemarken en Oostenrijk zouden bovendien principiële bezwaren tegen overheidsfinanciering hebben. Het valt bijgevolg niet uit te sluiten dat het hele pakket onder Belgisch voorzitterschap moet worden afgehandeld.

De kleine partijen storen zich tenslotte aan de criteria inzake representativiteit. Financiering zou pas mogelijk zijn indien de partij in vijf lidstaten is vertegenwoordigd of bij de laatste verkiezingen voor het Europees parlement ten minste 5 procent van de uitgebrachte stemmen in die vijf lidstaten behaalt. ,,Op deze manier, aldus Maes, dreigen kleine partijen uit de boot te vallen.''.