BRUSSEL - VLD-voorzitter Karel De Gucht vindt het verantwoord dat een staking in een bedrijf of een organisatie die instaat voor de openbare dienstverlening aan het evenredigheidsbeginsel wordt getoetst. Dat staat in een mededeling waarin hij zijn standpunt verduidelijkt.

Concreet zou kunnen worden voorzien dat de stakingsaanzegging wordt voorgelegd aan een rechtscollege dat ze toetst aan het evenredigheidsbeginsel, aldus de VLD-voorzitter.

,,Het rechtscollege zou voorwaarden en beperkingen kunnen opleggen met het oog op het waarborgen van de openbare dienst, zonder dat dit afbreuk zou doen aan het recht op staking. In extreme gevallen kan een staking verboden worden'', aldus De Gucht.

Een dergelijke toetsing op voorhand aan het evenredigheidsbeginsel zou volgens De Gucht alleen gelden voor bedrijven en organisaties die instaan voor de openbare dienstverlening.

De VLD-voorzitter wijst erop dat het evenredigheidsbeginsel een algemeen rechtsbeginsel is, maar dat het aangewezen is de concrete inhoud ervan in het kader van het stakingsrecht te omschrijven in een wet.

Dat zou volgens hem ook nuttig zijn voor de behandeling van geschillen in verband met het stakingsrecht in het algemeen. ,,Momenteel worden beslissingen over de toepassing ervan (ondermeer in het kader van de procedure op eenzijdig verzoekschrift) door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg genomen in het kader van zijn algemene bevoegdheid, wat leidt tot uiteenlopende rechtspraak en soms tot uitspraken die als overdreven worden ervaren''.

Eventuele wijzigingen aan het stakingsrecht waarop de beleidsverklaring van de federale regering alludeert, moeten volgens de VLD-voorzitter voorgelegd worden aan het sociaal overleg tussen werknemers en werkgevers.

De Gucht stelt bij de recente spoorstakingen een manifeste wanverhouding vast tussen de ingezette middelen (het ontwrichten van de al broze mobiliteit) en het beoogde doel (het handhaven van vakbondsafgevaardigden in de raad van bestuur van de NMBS).

,,Zeker bedrijven die instaan voor de openbare dienstverlening moeten zorgvuldig omspringen met het recht op staken. Maar in de praktijk stelt men het omgekeerde vast: in privé-bedrijven wordt veel minder snel naar het stakingswapen gegrepen'', aldus de VLD-voorzitter.