MACHELEN -- Het Genkse architectenbureau Quirynen & Jacobs hoopt in het voorjaar van 2002 te kunnen starten met de restauratie van het 17de eeuwse kasteel van Beaulieu uit Machelen. De werken zullen naar schatting twee jaar duren.
Het vervallende beschermd pand zal na de restauratie ingericht worden als kantoren en ook gebruikt worden voor seminaries.

De lopende aanvraag tot bouwvergunning kreeg alvast een positief advies van Monumenten & Landschappen. Uit de reacties tijdens het voorbije openbaar onderzoek in Machelen bleek alvast dat de fundamentele kritiek van omwonenden op het vorige project van het architectenbureau dit keer achterwege bleef. Miet Jacobs van het architectenbureau gelooft dan ook vast in een goede afloop.

Object van kritiek vorige keer was het grote kantorencomplex dat het architectenbureau aan de Schroonsstraat wou realiseren. ,,Dit is op dit ogenblik geen optie'', aldus Miet Jacobs. Het bureau wil het kasteel op zachte wijze renoveren in de geest van het charter van Venetië. Opvallende ingrepen zijn de constructie op het dak die een allusie maakt op de verdwenen toren en het terug uitgraven van de gracht waarbij de keldervensters terug volledig zichtbaar worden.

Het architectenbureau nam vorig jaar de erfpachtovereenkomst over die de NV Beaulieu in 1994 voor 50 jaar verwierf van de Vlaamse Gemeenschap in ruil voor restauratie. Van de verplichting tot restauratie was in de jaren '90 echter niets in huis gekomen omdat het

toenmalige gewestplan de realisatie van kantoren niet toeliet. Dit leidde tot rechtszaken tussen de Vlaamse Gemeenschap en de erfpachthouder en verdere verkrotting van het kasteel. Op het gewestplan situeert het zich thans in een zone met cultuurhistorische waarde wat functioneel hergebruik mogelijk maakt.