BRUSSEL -- Boeren die percelen bezitten in kwetsbare natuur- of watergebieden in Vlaanderen kunnen voortaan een vergoedin van de overheid krijgen voor het geleden inkomensverlies. Europa heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vlaams minister van Landbouw Vera Dua (Agalev) reageert zeer tevreden op het lang verwachte Europese fiat.
Het vergoedingensysteem, dat eigenlijk uit MAP2 werd gelicht, maakt deel uit van het Vlaamse plan voor Plattelandsontwikkeling. De Europese instanties keurden dat plan gisteren goed.

Voor de verschillende luiken uit het plan krijgt de Vlaamse overheid tot 2006 een bedrag uit de Europese schatkist van ongeveer 8 miljard frank. Het plan geeft de aanzet tot de uitbouw van een geïntegreerd plattelandsbeleid. De maatregelen moeten niet telkens meer opnieuw bij Europa worden aangemeld, zodat de uitvoering ervan kan versneld worden, zei Dua vandaag op een persconferentie.

Voor de percelen in kwetsbare natuurgebieden, waar bemestingsbeperkingen gelden en die gelegen zijn vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden, kunnen de boeren een forfaitaire vergoeding krijgen van 8.000 frank per hectare per jaar. De betrokkene moet wel eerst bewijzen dat hij de wettelijke verplichtingen heeft nageleefd.

Als daarbij een beheersovereenkomst botanisch beheer wordt afgesloten, kan de vergoeding verhoogd worden met 5.000 tot 19.800 frank. Aan zo'n overeenkomst zijn resultaatsverbintenissen gekoppeld.

Voor de afbouw van de varkensstapel is er enkel Europese steun voor varkenshouders die omschakelen naar biologische varkenshouderij. De door Dua voorgestelde uitstapregeling werd aangemeld als staatssteun, maar kreeg geen co-financiering. Die regeling, de zogenaamde "warme" sanering, bepaalt dat varkensboeren die vrijwillig stoppen, daarvoor financieel vergoed worden. In de begroting 2001 is daarvoor overigens 1 miljard frank voorzien, zei Dua. Dat is 300 miljoen frank meer dan dit jaar.