LEUVEN - De Leuvense Openbare Bibliotheek heeft een tiental van negationisme verdachte boeken uit de rekken gehaald en in het magazijn geplaatst. Daar zijn ze op vraag (bv. door studenten met het oog op het schrijven van een studie) nog bestelbaar.

Leuven gaat hiermee in op de vraag van Vlaams Cultuurminister Anciaux om dergelijke geschriften niet meer in open kasten te plaatsen. In het verleden werden overigens al dergelijke boeken uit de rekken verwijderd.

,,We zijn vragende partij om terzake meer sturing te krijgen van de Vlaamse overheid. Anciaux heeft het in zijn brief over de wettelijke plicht om geschriften, die gerechtelijk verboden zijn, uit de collectie te nemen. Wat ons land betreft, gaat het welgeteld om 1 boek. Wat de twijfelgevallen betreft, moet een deskundigencommissie een lijst opstellen van wat uit te rekken moet zodat dit in alle Vlaamse bibliotheken op dezelfde manier gebeurt. We vinden ons terzake niet deskundig genoeg om zelf beslissingen te nemen'', aldus de Leuvense Cultuurschepen El Khadraoui (SP).

In zijn brief aan de bibliothecarissen stelt Anciaux dat hij aan het Vlaamse Centrum voor Openbare Bibliotheken opdracht gegeven heeft om de nodige informatie te verzamelen over negationistische lectuur en deze informatie ter beschikking te stellen van alle bibliotheken. Er komt ook een gesprekslijn met het parket om te weten welke materiaal als revisionistisch of negationistisch beschouwd wordt. Het VCOB zal terzake lijsten aanleggen. Zodra er een vermoeden van negationisme is moet het boek naar het magazijn.