BRUSSEL -- Na een marathonzitting van 19 uur hebben de zestien onderhandelaars van de federale en gewestregeringen deze namiddag een communautair akkoord bereikt. Vanavond moeten komen de topministers opnieuw bijeen om knopen door te hakken over de begroting.
Het communautaire akkoord valt uiteen in twee luiken: een herziening van de bijzondere financieringswet van januari 1989 en andere hervormingen zoals de overheveling van de gemeente- en provinciewet.

 • Het eerste luik omvat de herfinanciering van de gemeenschappen, de overheveling van het kijk-en luistergeld en de fiscale autonomie.
  Louis Michel en Didier Reynders
  Louis Michel en Didier Reynders ©blg

  De herfinanciering van de gemeenschappen treedt in werking in 2002 met acht miljard frank. De Vlaamse gemeenschap krijgt zo'n 5 miljard, de Franse gemeenschap 3 miljard. In 2003 en 2004 komt daar telkens 6 miljard bij, in 2005 15 miljard en in 2006 5 miljard. In dat jaar bedraagt de herfinanciering 40 miljard frank. Dat bedrag stijgt dan nog jaarlijks met één miljard tot 45 miljard in 2011.

  Vanaf 2012 wordt de dotatie geïndexeerd en aangepast aan de groei volgens een specifieke methode. De huidige dotatie, met inbegrip van de indexering, gebeurt op basis van de leerlingentelling voorzien in de wet van 23 mei 2000. De bijkomende middelen worden voor 35 procent toegekend volgens de verdeelsleutel voor de overdracht van de personenbelasting en voor 65 procent volgens de verdeelsleutel voor de BTW-dotatie (de leerlingentelling). Het eerste percentage wordt geleidelijk opgetrokken tot 100 procent in 2011.

  0ver personenbelasting betreft, wordt een koninklijk besluit voorbereid waardoor de gewesten tussen 3,25 en 6,75 procent op- of afcentiemen kunnen heffen in procenten of forfaits. Deze kunnen gedifferentieerd worden per belastingschijf of veralgemeend toegepast worden naargelang het toepassingsgebied.

  Daarnaast worden een aantal ,,regionale'' belastingen overgeheveld.

  Het gaat om het kijk- en luistergeld, de belasting op de inverkeerstelling, het Eurovignet, het registratierecht voor hypotheken en de schenkingsrechten.
  Patrick Dewael
  Patrick Dewael ©rtr

  De federale overheid krijgt een compensatie voor de overheveling van deze belastingen door een vermindering van het deel dat de gewesten krijgen van de personenbelasting. Bovendien mag er geen fiscale ,,delokatie'' ontstaan. De Duitse gemeenschap krijgt ook een deel van het kijk- en luistergeld.

  Tenslotte voorziet het akkoord dat de toekenning van de middelen zonder grote schokken gebeurd om te voorkomen dat de overdracht tot te grote budgettaire verschillen zou leiden.

 • Naast de herziening van de financieringswet raakten de onderhandelaars het ook nog eens over de overheveling van de gemeente- en provinciewet. De overheveling heeft betrekking op alle gemeenten, dus ook de faciliteitengemeenten. De jurisprudentie van de Raad van State en het Arbitragehof zal strikt gerespecteerd worden, bepaalt het akkoord. Ook de wetten die met de gemeente- en provinciewet samenhangen, zoals de wetgeving inzake agglomeraties, begrafenissen, en de gemeentelijke en provinciale verkiezingen, vallen onder het akkoord.

  Daarnaast voorziet het akkoord nog in de uitvoering van het akkoord in de Costa over de regionalisering van de landbouw en de buitenlandse handel, en in de overheveling van de Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de materies waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn. De middelen worden vanaf 2004 overgeheveld.