BRUSSEL - De Verenigde Staten verwachten dat de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken volgende week hun goedkeuring zullen geven aan een samenwerkingsakkoord tussen Europol en Washington. Dat is vernomen uit officiële Amerikaanse bron.
,,Dit akkoord is klaar. We verwachten nu dat de Raad van ministers de ondertekening van dit akkoord zal aanbevelen'', zei deze verantwoordelijke van de Amerikaanse regering aan enkele journalisten.

Volgens een bron dichtbij het Belgisch EU-voorzitterschap zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell de ondertekening misschien bijwonen. ,,We werken eraan'', verzekerde dezelfde bron.

Powell zal inderdaad in Brussel zijn voor de ministeriële herfstontmoeting van de Navo. Hij zou dan ook deelnemen aan de tweede ministeriële ontmoeting tussen de VS en de EU. ,,Powell zal in hetzelfde gebouw zijn (Justus Lipsius, waar de EU-ministerraden onderdak vinden)'', merkte de Amerikaanse verantwoordelijke op.


Strategisch akkoord
Het akkoord zal het mogelijk maken persoonlijke gegevens uit te wisselen over 'verdachten'. Het zal worden ondertekend door de directeur van het Europese politionele samenwerkingsverband Europol en de ambassadeur voor de EU in Brussel, Rockwell Schnabel.

Het akkoord slaat op Europol, met zetel in Den Haag, en ,,alle agentschappen van de Amerikaanse regering die belast zijn met de toepassing van de wet''. Het gaat dan aan Amerikaanse zijde om het FBI, het DEA (Drugs Enforcement Agency) en de douane. De Amerikaanse verantwoordelijke verzekerde dat de Europol-regels op het vlak van de bescherming van het privé-leven zullen worden gerespecteerd.

Volgens hem is de ondertekening van dit ,,strategisch'' akkoord slechts het begin van de samenwerking tussen Washington en de EU op het vlak van gerecht en politie. Die samenwerking kende een plotse versnelling na de aanslagen van 11 september.

Ondanks de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese gerechtelijke systeem wil Washington ook nauwere banden met Eurojust (de samenwerkingscel tussen de EU-landen voor gerechtelijke onderzoeken naar grensoverschrijdende zaken). De VS zouden graag informatie uitwisselen met de Europeanen over grenscontroles.

De Amerikaanse verantwoordelijke erkende tenslotte de ,,pro-actieve'' rol die het Belgische EU-voorzitterschap speelde in de verdieping van de gerechtelijke samenwerking tussen de Vijftien en de VS sinds de aanslagen op New York en Washington.