KNOKKE-HEIST - De badstad Knokke-Heist heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend tot voorlopige schorsing en definitieve vernietiging van het besluit van staatssecretaris Olivier Deleuze over het verlenen van een domeinconcessie voor een windturbinepark op de Vlakte van De Raan.
De kustgemeente argumenteert dat de visuele vervuiling van de horizon, de verwoesting van de marinebodem en de schade aan de visserij opwegen tegen de nauwelijks meetbare meerwaarde op het vlak van milieuvriendelijke energieproductie. Knokke-Heist is van plan om ook de milieuvergunning, afgeleverd door minister Magda Aelvoet, aan te vechten bij de Raad van State.

Staatssecretaris Olivier Deleuze (Ecolo) besliste op 27 maart 2002 om een domeinconcessie toe te kennen aan Seanergy, een samenwerking tussen Electrabel en Jan de Nul. Zij mogen op de Vlakte van De Raan voor Knokke-Heist vijftig windturbines plaatsen.

Volgens de raadsman van Knokke-Heist is het besluit van de staatssecretaris te laat genomen, is het in strijd met de grondwet, schendt het de Europese milieueffectenrapport-projectrichtlijn en staat het haaks op de Europese vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Het besluit zou ook in strijd zijn met de Belgische marinewet van 29 juni 1999.

De gemeente Knokke-Heist gaat nu aanvoeren dat het inheien van de buispalen tot dertig meter diep in de zeebodem en het storten van beton en harde materialen rondom iedere paal de fauna en flora verwoest. Samen met de schade aan de visserij zou dat niet opwegen tegen het ,,bijna onmeetbare'' voordeel op het vlak van groene energie. Knokke-Heist argumenteert ook dat zelfs met een latere uitbreiding van het park geen enkele klassieke energiebron zal kunnen wegvallen.

Het gemeentebestuur besluit dat het tegen de beslissing van de federale regering is omdat deze, hoewel anders aan de bevolking wordt voorgesteld, substantieel milieu-onvriendelijk is.