BRUSSEL - Het ,,Handvest van Vlaanderen'' behandelt aangelegenheden waarvoor Vlaanderen zelf verantwoordelijk is. Op elk beleidsdomein maakt De Batselier ,,moderne, hedendaagse, progressieve'' keuzes. De tekst gaat niet over toekomstige Vlaamse bevoegdheden.
Centraal staan de waardigheid van elke mens en het verbod op discriminatie. De Batselier wil dat de Vlaamse overheid een gelijke kansenbeleid voor iedereen voert en streeft naar een open democratische samenleving. Van de bevolking zelf wordt een plichtbewuste houding gevraagd en respect voor de regelgeving, onder meer inzake leefmilieu en verkeersveiligheid.

Federalisme is volgens De Batselier gebaseerd op culturele verscheidenheid en kadert in een internationale visie. Voorts gaat het handvest uit van overleg met de georganiseerde samenleving, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de politiek.

Inzake de belastingen gaat het handvest ervan uit dat die worden geheven in functie van de draagkracht. ,,Belastingen waarbij elke belastingplichtige hetzelfde bedrag betaalt, zijn in principe verboden'', aldus De Batselier.


Referenda
Hij wil de rechtstreekse raadpleging van de bevolking bevorderen via referenda. Daarbij geldt de opkomstplicht en heeft een geldig resultaat een bindend karakter voor de Vlaamse overheid. De Batselier wil ook de bevolking de kans geven zelf ideeën in te dienen bij het Vlaams Parlement via een ideeënbus.

Op cultureel vlak stelt De Batselier voor om het cultuurpact af te schaffen omdat dat volgens hem alleen maar heeft geleid tot een politisering van het cultuurbeleid. De parlementsvoorzitter pleit voorts voor een pluralistisch medialandschap.

Onderwijs moet volgens De Batselier bijdragen tot gelijke kansen voor iedereen. Hij breekt een lans voor een volledig gratis leerplichtonderwijs en het behoud van de vrijheid van onderwijs. De onderwijsfinanciering moet rekening houden met de specifieke kenmerken van de school en de kenmerken van de leerling (bijvoorbeeld hun sociale afkomst).


Leefmilieu
Op het vlak van leefmilieu vraagt het handvest respect van de bevolking voor de natuur en het milieu. De tekst schrijft het recht op stilte en rust in. Inzake gezondheidsbeleid staan preventie, gelijke toegang tot de zorgverlening en eerste lijnszorg centraal.

Volgens De Batselier heeft iedereen recht op een betaalbare woongelegenheid en moet de Vlaamse overheid de nodige maatregelen nemen om daaraan te voldoen. De eigendomsverwerving van één woning en de sociale mix in elke woonwijk en elk wooncomplex moeten worden gestimuleerd.

Inzake het economisch beleid pleit het handvest voor een gelijkwaardige deelname van alle delen van de bevolking aan de arbeidsmarkt, inzonderheid van gehandicapten en allochtonen. Iedereen krijgt ook recht op een gelijke toegang tot de informatie- en communicatietechnologie.


Mobiliteit
Basismobiliteit wordt volgens het handvest een recht voor iedereen. De Vlaamse overheid bevordert het gratis openbaar vervoer. Ze bevordert ook de verkeersveiligheid, maar vraagt dat iedereen zich op een verantwoordelijke manier in het verkeer zou gedragen.

De Batselier stelt in zijn ontwerp van Vlaamse grondwet ook voor dat de Vlaamse overheid de delegatie van gemeentelijke beslissingsmacht, inclusief een deel van de begroting, naar de wijken zou stimuleren. Hij wil dat de buurten zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen en bijvoorbeeld instaan voor de inrichting van straten en pleinen en de organisatie van buurtfeesten. Dat kan met name het samenleven van verschillende culturen ten goede komen.

In het ,,handvest van Vlaanderen'' wordt voorts een pleidooi gehouden voor een landbouwbeleid dat iedereen het recht op een gezonde voeding garandeert. De Batselier geeft ook iedereen het recht op een kosteloos pakket aan basisenergie en breekt een lans voor de zelfstandigheid van gemeenten en provincies volgens het subsidiariteitsbeginsel.