BRUSSEL - De SP!Agalev-fractie in het Brussels parlement wil de bijkomende middelen die Brussel krijgt als gevolg van de recente communautaire Lambermont-akkoorden vooral investeren in onderwijs en het Nederlandstalig zorgaanbod. Het extra geld voor de gemeenten moet ook naar Nederlandstalige projecten gaan. SP!Aga wil de CVP, die in Brussel in de meerderheid zit, niet betrekken bij de discussie over waar het geld naartoe moet gaan.
Adelheid Byttebier (Agalev) en Rufin Grijp (SP), beiden lid van de VGC, stelden vanmorgen in aanwezigheid van VGC-voorzitter Robert Delathouwer (SP) hun prioriteiten voor. SP!Aga wil dat het extra geld voor de gemeenten niet verdwijnt in schuldenputten, maar wordt geïnvesteerd in herkenbare sociale projecten.

Vlaamse aangelegenheden

Een deel daarvan zou naar de begrotingspost ,,Vlaamse aangelegenheden'' moeten vloeien. Er kunnen Nederlandstalige gemeentescholen of -bibliotheken worden opgericht in gemeenten waar die niet aanwezig zijn.

Het extra VGC-geld en de opbrengsten van het kijk- en luistergeldfonds wil SP!Aga ondermeer investeren in de schoolinfrastructuur. De fractie wil ook het Nederlandstalig zorgaanbod verhogen door onder meer het werken in Brussel voor Nederlandstalige medici en paramedici aantrekkelijker te maken.

Voorts wil SP!Aga een steunpunt voor zorginitiatieven in Brussel oprichten, schuldbemiddelingsdiensten financieren, het sportaanbod voor Nederlandstalige clubs en individuele sportbeoefenaars uitbreiden en de VGC-administratie moderniseren via investeringen in communicatie en informatica.

Extra geld

  • De Vlaamse gemeenschapscommissie krijgt 200 miljoen extra als gevolg van het Lambermontakkoord en het Lombard-akkoord (het resultaat van de Brusselse mini-Costa).
  • Daarnaast kunnen de Vlaamse Brusselaars nog eens rekenen op 423 miljoen van de Vlaamse regering. Die wil twintig procent van het kijk- en luistergeld dat momenteel in Brussel wordt geïnd, via een apart fonds aan Brussel ter beschikking stellen. Dat zou gebeuren als het kijk- en luistergeld in Vlaanderen wordt afgeschaft. Het geld dient om initiatieven voor de Brusselse Vlamingen te financieren.
  • Bovendien kunnen de Brusselse gemeenten die een Nederlandstalige schepen of OCMW-voorzitter aanstellen onder elkaar één miljard verdelen.