LUIK - Ook al wordt het ,,proces Dutroux'' door velen ,,uitzonderlijk'' genoemd, het blijft een assisenproces en zal het dus -wat procedure betreft- verlopen zoals elke andere assisenzaak in ons land. Procedure-incidenten zullen daarbij niet ontbreken, ook al leggen wrakingsverzoeken, die derden kunnen indienen, de debatten voortaan niet meer stil.
Op 1 maart start het proces met de samenstelling van de jury. Twaalf effectieve gezworenen en 12 plaatsvervangers zullen worden geloot uit een lijst van 180 personen. De helft van de namen op deze lijst komt uit de provinciale kieslijst en de andere helft zijn mensen uit het gerechtelijk arrondissement Aarlen. De samenstelling van de jury kan eventueel de hele eerste procesdag in beslag nemen.

Aansluitend kunnen de partijen, conform art 312 bis van het wetboek van strafvordering- procedurekwesties opwerpen. Deze behandelen onder meer vermeende onregelmatigheden in de rechtspleging, de redelijke termijn of het recht op een rechtvaardig proces. Het hof zal daarover onmiddellijk oordelen.

Vervolgens zal de advocaat-generaal de akte van beschuldiging voorlezen, goed voor 56 pagina's. Meteen daarna kunnen de advocaten van de verdediging hun eventuele akte van verdediging uiteenzetten waarna de beschuldigden worden verhoord. Die verhoren zullen meerdere dagen, zelfs tot een week, in beslag nemen. Alle beschuldigden, die aangehouden maar ongeboeid voor het hof verschijnen, zullen gevraagd worden naar hun versie van de feiten.


Getuigenverhoren
Na het horen van de beschuldigden gaat het hof over tot de getuigenverhoren. Ongeveer 450 personen -waarvan ongeveer 200 moraliteitsgetuigen- zijn door het parket-generaal weerhouden uit een lijst van meer dan 700 namen. Voor de volgorde van de getuigenverhoren volgt het parket-generaal de chronologie van de feiten. Eerst zetten de onderzoeksrechters en speurders het globale onderzoek uiteen, wat ten minste twee weken in beslag zal nemen. Voor de uiteenzetting van onderzoeksrechter Jacques Langlois is al één week van het proces uitgetrokken. Bij het verhoor van de andere getuigen, dat vermoedelijk eind maart of begin april zal kunnen beginnen indien procedurekwesties uitblijven, volgt het hof de chronologie van de feiten. Zo zal eerst worden geluisterd naar de getuigen in het luik ,,Julie en Melissa'', vervolgens het luik ,,An en Eefje'' alvorens de ontvoering en opsluiting van Sabine en Laetitia aan bod komen.

De getuigen zijn vooral deskundigen, speurders en moraliteitsgetuigen. Het parket weigerde immers in te gaan op de vraag van de raadsman van Dutroux, meester Xavier Magnée, om ook gewezen ministers en andere politici op te roepen.


Burgerlijke partijen en openbare aanklager
Wellicht zullen bepaalde delen van het assisenproces, zoals het bekijken van de videotapes die bij Marc Dutroux in beslag werden genomen, achter gesloten deuren gebeuren. Na de getuigenverhoren wordt het woord gegeven aan de burgerlijke partijen en hun advocaten en meteen daarna volgt het requisitoir van de openbaar aanklager. Twee magistraten zetelen tijdens het proces in die functie: procureur des konings van Neufchâteau Michel Bourlet en advocaat-generaal van Luik Jean-Baptiste Andries. De eerste wijdt zich aan de grond van het dossier terwijl de tweede zich buigt over de procedure.


Verdediging
Na het requisitoir van de openbare aanklager krijgen de advocaten van de verdediging het woord en nadien kan iedereen replikeren. De vier beschuldigden krijgen het laatste woord waarna de 12 gezworenen zich terugtrekken voor de beraadslaging over de schuldvragen. Zij moeten antwoorden op de vragen die de voorzitter van het hof hen stelt. Als de jury de beschuldigden schuldig oordeelt, wordt opnieuw gedebatteerd maar dan over de strafmaat. Na deze pleidooien trekt de jury zich een tweede keer terug, dit keer samen met de voorzitter van het assisenhof en de twee bijzitters om te komen tot een arrest over de straf.


Proces duurt twee tot vier maanden
De gehele assisenzaak zal twee tot vier maanden duren. Het parket-generaal berekende dat, indien alles volgens plan verloopt, het arrest half mei zou kunnen vallen. Ten minste vier dagen per week zal het assisenhof in Aarlen zich over de zaak buigen.

Het hof wordt voorgezeten door Stéphane Goux, plaatsvervanger is Jean-Marie Genicot, bijzitters zijn Michel Borgers et Thierry Lambert. Hun plaatsvervangers zijn Jean-Baptiste 'T Serstevens en mevrouw Dominique Rocour. Twee griffiers volgen het hele proces.


Pers
Het ministerie duidde twee persmagistraten aan. Zij zullen niet zetelen in de zaak maar zijn afgevaardigd om de pers te woord te staan in vragen over de procedure. Drie 'syndici,, zijn aangesteld opdat het werk van de vele journalisten in goede banen kan worden geleid.

Vijftien journalisten zullen het proces kunnen volgen in de assisenzaal zelf. Daarnaast zijn een vijftigtal plaatsen voorzien voor het publiek. Er zal tenminste één zaal worden ingericht als hoorzaal in het oud justitiepaleis van Aarlen. De debatten zullen er kunnen gevolgd worden via videoconferentie. Journalisten mogen echter laptop noch GSM meenemen in één van deze zalen. De voorzitter van het hof wil immers volledig uitsluiten dat er klank- of beeldopnames van het proces worden gemaakt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in