BRUSSEL - De Vlaamse oppositie reageert hevig op de uitlatingen van de Vlaamse ministers Patrick Dewael en Steve Stevaert dat de federale en regionale verkiezingen in de toekomst best opnieuw samenvallen. Oud-minister-president Luc Van den Brande (CD&V) vraagt zich zelfs af of beiden niet beter ontslag kunnen nemen.
Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) en Vlaams minister Steve Stevaert (SP.a) pleitten in Het Belang van Limburg voor het opnieuw samenvallen van de verkiezingen voor het Vlaams en het federaal parlement. De volgende federale verkiezingen moeten ten laatste in juni 2003 plaatsvinden, die van het Vlaamse parlement in juni 2004. De twee excellenties vrezen onder meer voor een stoelendans tussen federaal en Vlaams niveau indien de verkiezingen niet zouden samenvallen.

CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck wees er vanmiddag op dat de vijfjaarlijkse verkiezing van het Vlaams parlement, evenals de vierjaarlijkse stembusgang voor Kamer en Senaat, in de grondwet verankerd is en dat de betrokken artikelen niet voor herziening vatbaar verklaard zijn. Dat betekent dat een grondwetswijziging er deze legislatuur niet inzit. Voor N-VA-voorzitter Geert Bourgeois moet ook de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen herzien worden.

Luc Van den Brande vraagt zich af wat de bedoeling is van de minister-president en de vice-minister-president. Hun uitspraken getuigen van een ondergeschiktheid van het Vlaamse niveau ten opzichte van het federale.


Spirit
Ook Spirit, N-VA en Vlaams Blok zijn verbolgen over de uitspraken van Dewael en Stevaert.

Spirit ziet de meerwaarde van het samenvallen van de federale en Vlaamse verkiezingen en de parallelle regering niet in en meent zelfs dat het afbreuk zou doen aan de meerwaarde die de Vlaamse regering vandaag biedt. De groeiende verschillen tussen het beleid in de Vlaamse en Waalse regering tonen bovendien aan dat parallelle coalities in de egio's eerder contraproductief zouden werken.


N-VA
Voor N-VA-voorzitter Bourgeois zijn de uitspraken antidemocratisch en anti-Vlaams. Dewael en Stevaert beseffen de draagwijdte van hun uitspraken niet. Hun pleidooi is een aanfluiting van zowel de basisprincipes van een federale staat als van de democratische beginselen. Voorts wordt de Vlaamse autonomie ingrijpend teruggeschroefd.