BRUSSEL - De top van de federale en de regionale regeringen heeft vannacht een akkoord bereikt over de samenwerkingsakkoorden in uitvoering van de Lambermontakkoorden. Ook over het symbolische dossier van de Nationale Plantentuin van Meise is er een akkoord.
Het samenwerkingsakkoord over de plantentuin van Meise, die beschikt over een belangrijke collectie planten en boeken, maar ook over een wetenschappelijk instituut waar zowel Vlaamse en Franstalige wetenschappers werken, voorziet dat de tuin wordt overgedragen aan het Vlaams gewest en dat de tuin zal worden beheerd door een Vlaamse raad van bestuur.

De Franstalige wetenschappers worden in de toekomst betaald door de Franse gemeenschap. De collectie van de tuin zal worden beheerd door een wetenschappelijk comité, waarin alle Vlaamse en Franstalige universiteiten vertegenwoordigd zullen zijn.

Naast het akkoord over Meise zijn nog vijf andere samenwerkingsakkoorden gesloten. Die hebben onder meer betrekking op de begraafplaatsen, de uitwisseling van fiscale gegevens, de oprichting van een agentschap voor patrimoniumgegevens nodig voor de regionalisering van het kadaster, aldus nog de woordvoerder van Guy Verhofstadt.

Begin maart was er reeds een akkoord over de vertegenwoordiging van België op Europees vlak inzake landbouw en buitenlandse handel en over de e-governement. De gewesten en gemeenschappen dienen nog overeenstemming te zoeken over de verdeling van een belastingen zoals het eurovignet en de verkeersbelasting.

De samenwerkingsakkoorden moeten nog worden goedgekeurd door het overlegcomité van de federale en regionale regeringen. De ministerraad zal de twee ontwerpen van de zogeheten Lambermontwetten definitief goedkeuren na advies van de Raad van State. De ontwerpen van bijzondere wet worden daarna ingediend bij het parlement.