BRUSSEL -- Zoals het nu voorligt, kunnen we het Lambermont- en Brussel-akkoord onder geen beding goedkeuren. Dat heeft Geert Bourgeois zondagmiddag in Gent voor de camera's van de VRT en de VTM verklaard. In een verklaring voor de aanvang van de betoging haalde de gewezen VU-voorzitter zwaar uit naar zijn partij.
Bourgeois is naar eigen zeggen wel nog bereid te onderhandelen met de meerderheid. ,,Maar dan moet er wel meer in de balans liggen'', luidde het. Bourgeois wil dat meer bevoegdheden worden overgeheveld naar de deelstaten en dat het Brussel-akkoord wordt herschreven. ,,Het Brussel-akkoord is niet aanvaardbaar. De Vlamingen gaan er institutioneel op achteruit. Het zullen in de toekomst de Franstaligen zijn die bepalen welke Vlamingen minister worden en dat kan niet. Brussel is een tweeledige en tweetalige hoofdstad''.

Manipulatie

In een verklaring voor de start van de betoging haalde Bourgeois nog zwaar uit naar de voorstanders van het akkoord in zijn partij. Hij beschuldigde hen ervan de partijraad te hebben gemanipuleerd. ,,De raad werd vlug bijeen geroepen en gemanipuleerd. Er werd ook gemobiliseerd. Dat bleek uit de uitslag'', klonk het.

Bourgeois stelde zich gesteund te voelen door de ,,fifty-fifty-verhouding'' in de partijraad en zei ervan overtuigd te zijn dat een meerderheid van de leden hem volgt. ,,Dat zal alleen maar meer worden naarmate het akkoord duidelijk wordt.

'Vlaamse beweging springlevend'

De gewezen partijvoorzitter kan zich naar eigen zeggen niet voorstellen dat zijn partij hem en zijn volgelingen zou sanctioneren. Hij verwees naar eerdere beslissingen van de VU die partijleden naast zich neer hebben gelegd (onder meer bij de aanduiding van Bert Anciaux als Vlaams minister en bij het goedkeuren van het Lambermontakkoord door de Vlaamse ministers in de schoot van de Vlaamse regering). Bourgeois wees erop dat er toen ook geen sancties werden genomen.

Daarom wil hij nu verder ''de stem van Vlaanderen volgen. ,,Wij willen de band met de Vlaamse beweging niet doorknippen. In tegenstelling tot wat de voorzitter van ID21 zegt is de Vlaamse beweging springlevend en vele keren sterker dan ID21 zelf''.

Ook waarnemend VU-voorzitter Fons Borginon moest het ontgelden omdat hij nog voor de partijraad heeft opgeroepen niet deel te nemen aan de betoging.

Behalve Bourgeois waren onder meer ook de kamerleden Frieda Brepoels en Karel Van Hoorebeke, gewezen ondervoorzitter Erik Defoort en Vlaams parlementslid Chris Vandenbroeke op de betoging aanwezig. Ook een uitgebreide delegatie van CVP en Vlaams Blok zakte af naar Gent.