Het ziet ernaar uit dat sedert 29 januari 2001 alle beslissingen van de raad van bestuur van de vzw Concertgebouw, de bouwheer van de concertzaal, rechtsongeldig genomen zijn. Dat komt omdat de vzw nagelaten heeft aan het Staatsblad te melden dat de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd is.

Daardoor vergaderen momenteel nog maar twee van de vijf bestuursleden rechtsgeldig, in casu burgemeester Moenaert en cultuurschepen Yves Roose. Zij kunnen volgens de statuten geen rechtsgeldige beslissingen nemen omdat daarvoor minstens de helft van de beheerders aanwezig moet zijn. Burgemeester Moenaert heeft in allerijl het Staatsblad verwittigd om de toestand zo snel mogelijk te reguraliseren.

VLD-fractieleider Bob Vanhaverbeke bond in de gemeenteraad de kat de bel aan. ,,In tegenstelling tot de realiteit blijken de officiële beheerders van de vzw Concertgebouw nog altijd dezelfden als bij de stichting in 1998: met name burgemeester Patrick Moenaert, cultuurschepen Yves Roose, schepen Marc De Langhe, die ondertussen al overleden is, en de gewezen gedeputeerden Gerrit Defreyne en Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere. Dat komt omdat de vzw al tot driemaal toe heeft nagelaten wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur te melden aan het Staatsblad: op 7 augustus 2000 werd Marc De Langhe vervangen door P. Suy, op 29 januari 2001 namen de gedeputeerden Dirk De fauw en Günther Pertry de plaats in van Gerrit Defreyne en Marie-Claire De Jaegere en op 28 mei 2001 werd Hilde Decleer beheerder in plaats van Suy. Omdat hun aanstelling nooit aan het Staatsblad gemeld is, bestaan zij wettelijk niet als beheerders van de vzw Concertgebouw.''


Riskant
Deze vergetelheid kan zware gevolgen hebben als een derde bij de rechtbank klacht indient tegen de vzw Concertgebouw. De kans dat dat gebeurt, is toch niet zo denkbeeldig. ,,De wet schrijft voor dat elke wijziging aan de statuten binnen de maand gemeld moet worden. Dat geldt ook voor elke benoeming, ontslag of afzetting van een of meer beheerders. Laat men dat na, dan kan de vereniging zich niet beroepen op haar rechtspersoonlijkheid tegenover derden. Dan zijn de beheerders hoofdelijk aansprakelijk'', analyseert Vanhaverbeke. ,,De vzw kan haar vergetelheid te allen tijde regulariseren. Maar ze moet dan wel wachten tot de wijzigingen effectief in het Staatsblad gepubliceerd zijn.''


Rechtsongeldig
Nog veel vervelender is dat door deze vergetelheid de beslissingen van de vzw Concertgebouw sedert 29 januari 2001 strikt genomen rechtsongeldig zijn. Want officieel mogen er dan wel nog altijd vijf wettelijk geregistreerde beheerders zijn, als die in het geval van Marc De Langhe, Gerrit Defreyne en Marie-Claire De Jaegere niet meer aanwezig zijn, dan vergaderen alleen nog burgemeester Moenaert en cultuurschepen Yves Roose rechtsgeldig. Dat is volgens de statuten van de vzw Concertgebouw te weinig om rechtsgeldige beslissingen te nemen. Want artikel 19 vermeldt: ,,De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de beheerders aanwezig is.'' Tot nader order is twee nog altijd niet de helft van vijf.


Stipt
Bij het Staatsblad bevestigde men gisteren de visie van Vanhaverbeke. Maar ook dat vanwege de vzw Concertgebouw al op 13 november het verzoek was binnengelopen om zo snel mogelijk de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur te publiceren en op die manier de toestand te regulariseren. ,,Oh meneer, er zijn zoveel vzw's die nalatig zijn. Maar in het geval van de vzw Concertgebouw zou men inderdaad, gelet op de risico's, toch wat meer stiptheid mogen verwachten'', luidde het gisteren bij de ,,Moniteur''.

(MCa)