Met eenparigheid van stemmen besliste de Wingense gemeenteraad maandagavond de bescherming van Sint-Pietersveld ongunstig te adviseren met uitzondering van de bescherming van groengebieden en zones met gemeenschapsvoorzieningen.

Bij de gemeente kwamen in totaal zeven bezwaarschriften binnen tegen de bescherming van Sint-Pietersveld. Die hadden vooral betrekking op de waardevermindering van de gronden, het inkomensverlies, bouwbeperkingen en teeltbeperkingen.

De gemeente somt ter motivatie van het negatief advies tal van punten op. De verkoop van de 17 dienstwoningen van de Radio Maritieme Diensten en de 35 dienstwoningen die tot de Zande behoorden, zit de gemeente hoog. Grote delen van die gemeenschapsgebieden werden bij de gewestplanwijziging van 1998 omgezet in groen- en natuurgebied. De zone waarin de intussen geprivatiseerde woningen zijn gelegen werd evenwel niet tot woonzone omgeschakeld. De gemeente Wingene is ervan overtuigd dat door overlapping van verschillende decreten de voorlopige bescherming als landschap van de gebieden op Wingense bodem overbodig is.

Het ongunstig advies slaat op de gedeelten waarin zich private woningen, landbouwbedrijven en gronden in agrarische zones met ecologische belang, bevinden. In die zones is al het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het natuurbehoud van 1998 van kracht. De bescherming zou volgens de raad een bijkomende rem op de normale exploitatie betekenen, zonder dat er een toereikende vergoeding voor het productieverlies tegenover staat.

De bescherming van groengebieden en zones voor gemeenschapsvoorzieningen die toebehoren aan diverse overheidsinstellingen krijgt wel een gunstig advies mee. In de toekomst blijft de gemeente zich ook verzetten tegen de aankoop van landbouwgronden in de bewuste zones door de Vlaamse Gemeenschap. De raad roept de hogere overheid op om in de toekomst tot een gezamenlijk overleg te komen. ,,Enkel op die manier kan een afdoend beleid gevoerd worden voor dit gebied'', werd de motivatie besloten.