De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft nieuwe lokalen in de Grootsermentstraat. Maar meteen ook een activiteitenprogramma voor 2002. Centraal thema blijft 'de toegang tot een degelijke woning'.

De BBRoW wil een gemeenschappelijk evaluatierooster voor de kwaliteit van een woning invoeren. Dat zal in eerste instantie gebruikt worden door verenigingen die regelmatig woningen bezoeken, vooral in kansarme wijken. Op termijn wil de Bond ook de 'overheidsinstanties' als de diensten hygiëne en het Woningfonds overtuigen om het rooster te gebruiken om zo te komen tot een degelijke inventaris van de woningkwaliteit in de gemeenten.

Er komt ook een informatiecampagne naar de verenigingen over de rechten en plichten van de huurder en de eigenaar op het vlak van kwaliteit van de huurwoning. Bestaande informatie wordt verzameld en verspreid bij verenigingen en gemeenten. Via de media zal het grote publiek regelmatig geïnformeerd worden over de staat van de Brusselse woningen en de mogelijkheden van de huurder om die te verbeteren.

Jonge werkers en vrijwilligers binnen sociale diensten die van ver of dichtbij geconfronteerd worden met huisvestingsvragen krijgen de kans om basisvorming te volgen over alle facetten van de problematiek.

Verder zijn er werkgroepen actief die bekijken hoe de kwaliteit van de Brusselse woningen vooruit kan gaan en hoe renovatiepremies- en leningen uitgeschreven kunnen worden. Ze willen ook leegstaande bewoonbare ruimtes terug laten gebruiken als woning. Drie nieuwe werkgroepen starten op rond de Brusselse Wooncode, sociale tarieven voor de nutsvoorzieningen en de samenwerking met particulieren voor het oprichten van woningen.

Voorts wordt het mogelijk telefonisch huuradvies te vragen en afspraken te maken met deskundigen. In de nog op te richten Brusselse Woonraad zullen in principe ook via de BBRoW verenigingen vertegenwoordigd worden. Ten slotte komt er ook een driemaandelijkse publicatie waarin het resultaat van de werkgroepen en de standpunten van de BBRoW over actuele thema's weergegeven worden. (KDL)

  • Meer informatie over de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vind je op de website rbdh-bbrow@skynet.be.