De jonge Marokkanen van de actiegroep Divers en Actief (D&A) hebben tijdens een onderhoud met burgemeester Beke voorgesteld om een non-discriminatiecharter met de horeca en de politie af te sluiten. Zij verwijzen naar Leuven waar dergelijk charter bestaat. Burgemeester Beke zei ook dat de politie ,,een steek liet vallen tijdens de overlastacties in de Brugse Poort.''

Eind september ventileerden zes jonge Marokkanen hun ongenoegen over de systematische politiecontroles in de Brugse Poort en op het Seghersplein. Zij vonden dat er sprake was van machtsmisbruik - gecontroleerd worden op klaarlichte dag is niet prettig - en stelden dat die controles een averechts effect hadden.

Tijdens het onderhoud legde de burgemeester nog eens uit wat de bedoeling was van de acties, die er gekomen waren omdat er klachten waren. ,,Er zijn wat communicatiestoornissen geweest tussen de interventie- en de wijkpolitie'', zei hij. Divers & Actief wil het wantrouwen dat bij de jongeren door de politieacties is gegroeid, wegwerken.


Klein Turkije
Mohamed Lahlali, coördinator van Divers & Actief: ,,Allochtone jongeren worden soms de toegang geweigerd in discotheken en cafés waar wordt gedanst. Dat is het geval in alle zaken in Klein Turkije, in sommige zaken op de Korenmarkt en in de Overpoort. Sommige gelegenheden gaan subtieler tewerk. Vaak zijn de portiers van allochtone afkomst. Zij laten bevriende allochtonen binnen of vragen allochtone jongeren om hun identiteitskaart af te geven. Maar dat geeft een onprettig gevoel, omdat je niks misdaan hebt. Om die reden ga ik zelf niet meer uit.''

,,Toen ik school liep was ik de enige allochtoon in de klas. Als ik met vrienden uitging, mocht ik niet binnen. Zo groeide een kloof tussen ons. Vandaar dat jonge allochtonen vaak in groepjes op pleinen staan, waardoor hun woede en verbittering nog groter worden. Een gevolg is dat er geen communicatie is tussen allochtone en autochtone jongeren in het uitgaansleven. En dan krijg je daar nog intense identiteitscontroles bovenop terwijl aan dat racistisch gedrag van horeca-exploitanten niets wordt gedaan.''

D & A stelt voor om de horecasector en de politie uit te nodigen tot het ondertekenen van een non-discriminatiecharter . Dat houdt in dat exploitanten en portiers geen klanten mogen weigeren op basis van ras, huidskleur of afkomst. Exploitanten moeten wel alle incidenten bijhouden en aangeven. ,,Er moet een laagdrempelig meldpunt komen. Zodat allochtone jongeren die keet schoppen of vechten, kunnen worden aangepakt door de bevoegde instanties.''

In Leuven hebben de politie, het Centrum voor Gelijke Kansen en de horeca-exploitanten op 1

oktober een non-discriminatieverdrag afgesloten. D & A verwijst ook naar het non-discriminatiebeleid dat procureur Marc Rubens in Hasselt voert. Daar wordt elke inbreuk op de anti-racismewetgeving geverbaliseerd. Aan een mega-discotheek Boccaccio in Halen hangen zelfs telefoons om naar een speciaal meldnummer te bellen. D & A vraagt ook om buurtoverlegcomités in het leven te roepen. Dat comité zou bestaan uit buurtbewoners en vertegenwoordigers van politie en stadsdiensten. Burgemeester Beke laat het voorstel voor een charter onderzoeken.