Observaties en tellingen aan de Callemoeievijver in Nazareth, een geliefkoosd tijdverdrijf voor de vogelliefhebbers. Zondag trotseerden leden van de vzw Natuurpunt de wind en de striemende regenbuien om de grote kolonie meeuwen bij valavond te zien landen op het watervlak. Kan dat in de toekomst ook nog? Over een tweetal jaar wordt baggerslib gestort in de 23 hectare grote vijver.

De Callemoeie is in de regio een belangrijke halte voor vogels op trek, een slaapplaats voor meeuwen en een overwinteringsplek voor kuifeenden, tafeleenden en brilduikers. Iedere nacht verzamelen tot zevenduizend kok-, storm- en zilvermeeuwen op het water om zich te beschermen tegen roofdieren op het land. Voorts komen broedvogels als de fuut, oeverzwaluw, ijsvogel en kleine karekiet naar de voormalige zandwinningsput. Ten slotte bergt de Callemoeie een enorme hoeveelheid zuiver water. ,,Ecologisch bekeken heeft de plas wel enkele beperkingen'', zegt Marc Espeel. ,,Hij heeft nergens rietkragen en overal vrij steile oevers.''

De Natuurpunters willen de stortactiviteiten in de Callemoeie van dichtbij volgen en ook sturen. Straks rijden hier, zeventien jaar lang, vrachtwagens aan en af met slib uit de Leie en het Schipdonkkanaal.


Controle
Volgens het gewestplan is de Callemoeie ,,stortgebied voor niet-giftige baggerspecie met nabestemming tot natuurontwikkeling''. Eind februari is het Milieu-Effecten Rapport (MER) klaar. ,,Dan weten we al meer. We hopen alleen dat die natuurfunctie geen groene verpakking zal zijn voor een vervuilde toestand'', zegt Marc Espeel. ,,We willen een degelijke controle zodat er geen zware verontreiniging optreedt. Er leven nog vele vragen: welke waarden zullen worden overschreden, blijft de verontreiniging even sterk aanwezig na de ontwatering van het slib en hoe zal het eco-systeem van de Callemoeie reageren op de stortingen? We hopen dat de gemeente Nazareth een aantal milderende maatregelen zal opleggen.''


Open watergebied
,,De Callemoeie moet een open watergebied blijven met diepe en ondiepe gedeeltes'', vervolgt Marc Espeel. ,,De oevers moeten een glooiende structuur krijgen zodat er rietvelden kunnen ontstaan. Het storten moet ook zacht gebeuren: veel omwoeling van de bodem is uit den boze. Ten slotte moet de opvulling gefaseerd gebeuren zodat de vogels steeds voldoende ruimte overhouden.''

,,Nu er toch tonnen slib in de Callemoeie komen, willen we positief en constructief meewerken. We willen deze unieke kans tot natuurontwikkeling niet laten verloren gaan, maar we blijven uiteraard voorzichtig. Ten slotte vragen wij een educatief wandelpad en infoborden zodat de bevolking weet wat hier gebeurt'', besluit Espeel.