In de Kanaalzone vindt een grootschalig onderzoek plaats naar vervuilende stoffen in het menselijk lichaam. Dat gebeurt zowel bij pasgeborenen, adolescenten als volwassenen. Een soortgelijk onderzoek gebeurt in zeven andere gebieden in Vlaanderen, onder meer in de Gentse agglomeratie. Steunpunt Milieu en Gezondheid wil zo nagaan of er een verband bestaat tussen vervuilende stoffen in het lichaam en de plaats waar men woont.

Hoewel Vlaanderen maar een zakdoek groot is en heel wat invloeden -- zoals het verkeer -- bijna voor iedereen gelijk zijn, zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat ze verschillen zullen vinden.

,,Het is voor de eerste keer dat men vervuiling opspoort in de mens zelf. Met deze biomonitoring, zoals het onderzoek wetenschappelijk heet, speuren we niet naar ziektes. We kijken welke stoffen zich in het lichaam opstapelen die later mogelijk de oorzaak kunnen zijn van ziektes. Per gebied onderzoeken we 200 mensen per leeftijdsgroep'', zegt professor Van Larebeke, die de algemene leiding heeft. Het onderzoek wordt aangevuld met gegevens, onder meer over de ziektegevallen in de betrokken streken.

,,Tot nu vindt het onderzoek plaats bij pasgeborenen, waarvan de ouders de toelating verlenen, via een analyse van navelstrengbloed. We hebben daarvoor de medewerking van de grootste kraamklinieken in de regio. Daarnaast vragen we de moeder een vragenlijst in te vullen, onder meer of de ouders roken, hoelang het duurde voor men zwanger raakte enzovoort. Zo willen we de invloed van stoffen zoals van roken kunnen uitsluiten en enkel nagaan wat de invloed is van de omgeving'', zegt Vera Nelen, die het veldwerk leidt.


Astma en allergie
In september start het onderzoek bij adolescenten. Het onderzoek spitst zich toe op groei en ontwikkeling en astma en allergie. Daarvoor neemt men van de jongeren een urine- en bloedstaal af. Vanaf het najaar 2004 begint het onderzoek bij volwassenen, wellicht de groep tussen 50 en 65 jaar. Bij deze groep wil men vooral de opstapeling van vervuilende stoffen nagaan en mogelijke veranderingen in weefsels die op termijn aanleiding kunnen geven tot ziektes zoals kanker.

De eerste resultaten, die van de pasgeborenen, hopen de onderzoekers klaar te hebben begin 2005. Ze beloven daarover open kaart te spelen met de bewoners van de betrokken regio's. (RVH)