Gemeentelijk ombuds- en informatieambtenaar Fred Smet heeft een balans opgemaakt van de recente klachten die hem bereiken. De aanwerving van een groenambtenaar is volgens de ombudsman aan de orde. ,,Het onderhoud van het openbaar groen en van het openbaar domein blijft in onze gemeente immers een netelig probleem'', kaart Smet aan.

,,Het is zeker niet mijn bedoeling om op elke slak zout te leggen'', legt de ombudsambtenaar plastisch uit. ,,Ik wil aan het schepencollege alleen een aantal algemene aanbevelingen formuleren, die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening en een behoorlijker beleid.''

,,Ik merk bijzonder veel klachten van bewoners over het onderhoud van het openbaar domein. Een gemeente die zichzelf promoot als oase van groen en water , moet meer inspanningen doen om dit imago waar te maken. Er is niet alleen het natuurgebied. Er zijn ook de wijken en het centrum.''

,,Geef toe: Hamme oogt niet altijd even fraai en fris! Misschien kan de aangekondigde aankoop van een veegmachine daar verandering in brengen. Een machine alleen kan echter het verschil niet maken. Het zijn ook de mensen die het moeten doen. Terwijl het openbaar domein zich almaar uitbreidt, zijn er vaak handen te weinig om dit patrimonium te onderhouden.''


Beheer
Fred Smet pleit voor de aanstelling van een groenambtenaar. ,,Die kan het beheer van het groen op zich nemen, gaande van ontwerp en aanleg, tot planning en onderhoud van straatgroen, perken, sociale woonwijken, wegbermen, pleinen, woon- en winkelstraten. Ook begeleiding, werkregeling, controle, training en management van het personeel kunnen tot die opdracht behoren.''

,,In samenspraak met de milieuambtenaar kan de groenambtenaar toezien op de toekenning en naleving van vergunningen in groene open ruimten, het sensibiliseren van allerlei groene initiatieven en een natuurgericht subsidiebeleid stimuleren. Hij of zij kan ook afdoende maatregelen uitwerken om de strijd aan te binden tegen het sluikstorten, het zwerfvuil, de verwaarloosde onbebouwde percelen en de hondenpoep.''


Huisvesting
Smet merkt ook op dat heel wat Hammenaars klachten hebben over hun huisvesting. ,,Hamme telt nog tamelijk veel woningen met onvoldoende comfort. Veelal worden de huizen verwaarloosd door eigenaars, die nochtans voor een krot hoge huurprijzen durven te vragen. Veel huurders voelen zich in een dergelijke situatie machteloos. De gemeentelijke sociale dienst levert op dat vlak verdienstelijk werk.''

,,Helaas haken veel klagers -- vooral de minst kapitaalkrachtigen -- vroegtijdig af wanneer ze niet tot een minnelijke schikking kunnen komen. De stap naar de vrederechter of naar een advocaat is voor velen een brug te ver. Een betere juridische omkadering, eventueel in het raam van een samenwerking met de Huurdersbond, is in alle gevallen aangewezen.''