Johan Macharis wordt ambtshalve ontslagen als stadsontvanger van Dendermonde. Het ontslag is een zware sanctie, maar niet de zwaarste sanctie. Zo behoudt Macharis zijn pensioenrechten. Hij zal dus een pensioen ontvangen voor de periode dat hij bij de stad Dendermonde aan de slag was. Bij de zwaarste sanctie - afzetting - zou hij ook zijn pensioenrechten zijn kwijtgespeeld.

Het was de Dendermondse gemeenteraad die tijdens de besloten zitting tot de sanctionering overging. Johan Macharis liet ruim drie miljoen frank verdwijnen uit de kas van het Ros Beiaardcomité. Er loopt ook een strafprocedure tegen hem, bij het parket van Dendermonde.

Macharis kan de gemeenteraadsbeslissing aanvechten bij de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken. Zijn raadsman, mr. Michel Dutré, meende dat een dergelijk beroep mogelijk is, omdat er bij de schorsing van de ontvanger procedurefouten zouden zijn gemaakt. Maar gezien de ontvanger zijn pensioenrechten behoudt, is een beroep tegen de gemeenteraadsbeslissing twijfelachtig.

Door de gemeenteraadsbeslissing wordt waarnemend stadsontvanger Rita Van Bockstal dienstdoend stadsontvanger. Eerstdaags wordt de aanwervingsprocedure aangevat voor de aanwerving van een nieuwe stadsontvanger. (PDC)