Na het actiecomité Nijverseel diende ook de Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) bezwaren in tegen het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Aan de bezwaren is een indrukwekkende waslijst aan opmerkingen en voorstellen tot correcties gevoegd. Het lijkt wel alsof de opstellers hun huiswerk helemaal mogen overdoen.

De HOM werd geweerd uit de stuurgroep en uit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). De bestuurders werden ook niet opgeroepen als ,,bevoorrechte getuigen. En dat ondanks het feit dat wij met kennis van zaken kunnen spreken vanuit onze opleiding en/of onze beroepservaring'', schrijft Willocx op de website van zijn vereniging.

,,De laatste vergadering van de stuurgroep vond plaats op 27 januari 2000. Nadien werd het ontwerp op verschillende essentiële punten grondig herschreven zonder overleg met Opwijkse organisaties en echt geïnteresseerde burgers. Onder meer een andere locatie voor de inplanting van de sportinfrastructuur en de noodzaak en keuze van een bedrijvenzone duikt dan plots op in het structuurplan'', besluit Willocx.

Een greep uit de opmerkingen, bezwaren en voorstellen van de HOM:

  • De informatie over bodembestemming (1977), tewerkstelling (1991), prijzen woningbouw (1994) en werkloosheid (1996) is hopeloos verouderd .
  • Er is nergens melding van de verschillende gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarde .
  • De inventaris van waardevolle gebouwen dateert uit 1985 en is dus niet meer actueel.
  • De ontwerpers maakten geen gebruik van de informatie die in het kaartboek 1725-1726 terug te vinden is. De historische ontwikkeling van de ruimtelijke infrastructuur is dan ook onvolledig.
  • Er zijn geen gegevens over de migratie . De netto-inwijking kan een grote rol spelen in de woningbehoefte.
  • In verband met de toegangsweg van de geplande KMO-zone in Nijverseel . Is de gemeente Lebbeke het daarmee eens? En wat is dan de uitgangsweg? Er bevindt zich in het gebied geen leegstaand landbouwbedrijf, maar een vroegere aardappelloods, die in agrarisch gebied volledig zonevreemd voor andere activiteiten gebruikt wordt.
  • Het straatbeeld is in veel meer straten gehavend dan alleen in de Kattestraat en de Gasthuisstraat. Voorbeelden: de Processiestraat, de Fabriekstraat en de Heirbaan. (EGO)