De rechtszekerheid van een aantal bewoners in de buurt van het Walenbos komt in het gedrang, nu het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een definitieve afbakening wil doorvoeren van deze zone. De grenzen van het Walenbos zouden op een viertal punten worden verlegd. Het bos zou in totaal 87 ha groter worden. Daardoor worden de tuinen, landbouwgronden en eigendommen bedreigd. Op de weilanden wil men een nul-bemestingsnorm. Dat nemen de omwonenden en de landbouwers niet.

Op de infovergadering die het gemeentebestuur organiseerde voor de omwonenden van het Walenbos verwachtte men nauwelijks belangstelling. Het liep even anders. Een zeventigtal 'bedreigden' zakten af naar de vergadering en zorgden voor de nodige commotie. Er werd harde taal gesproken aan het adres van de ,,groenen in Brussel''. Een aantal aanwezigen werd behoorlijk kwaad en wilde van geen verdere onderhandelingen weten, anderen zagen een stuk van hun inkomen wegsmelten, nog anderen vrezen dat de goedgekeurde bouwgronden wel eens zouden opgeofferd worden aan het Walenbos of dat ze hun eigendom gedeeltelijk zouden kwijtspelen.


Onder dwang
De uitbreiding van het Walenbos, zoals voorgesteld door de afdeling Ruimtelijke Planning, is voorzien langs de Brede Motte en de Roeselberg in Houwaart, de Motbroekstraat en de enclaves Sengersbeemd en Alsberg en een gebied nabij de cultuurhistorische site Het Waterhof.

Om het Walenbos uit te breiden wil de overheid percelen en eigendommen op termijn aankopen -- eventueel onder dwang -- die van het bos één aaneengesloten en zo groot mogelijk geheel maakt. Dat nemen de omwonende eigenaars niet. Ze aanvaarden ook niet dat het Walenbos alleen ruimte vrij laat voor een klein achtertuintje.

Aan het opzet worden voor de omwonenden sterk beperkende maatregelen opgelegd. Bouwen of verbouwen van woningen of bedrijfsgebouwen kan op termijn niet meer, uitbatingsvergunningen worden niet meer verlengd en de toekomst van een drietal ambachtelijke bedrijfjes wordt onzeker.


Boeren geviseerd
De landbouwers voelen zich geviseerd. Landbouwer Maurice Geeraerts: ,,Wij boeren komen op de tweede rij. Als de plannen worden uitgevoerd, ben ik als boer rechtstreeks het slachtoffer van wat de groenen in Brussel uittekenen. Bemesten van gronden binnen een afstand van 500 m wordt niet meer toegestaan. Begrijpen die mensen niet dat ze een deel van mijn inkomsten afnemen? ''

Het gemeentebestuur en de Gecoro-raad willen dat de huidige toestand behouden blijft. Wanneer toch geopteerd wordt voor een uitbreiding van het natuurgebied, wil men dat er ruimte blijft voor de landbouw en economische factoren.

Dat het stroomgebied van de Brede Motte en enkele aanpalende weilanden in Houwaart opgenomen worden in het Walenbos, zorgt volgens het schepencollege voor groot overstromingsgevaar. De Motte wordt daardoor niet meer geruimd, zodat half Houwaart kan overstromen. Een bouwvrije strook, die kan gebruikt worden als wandelpad en werkterrein voor het ruimen van de Motte is de oplossing.