Tijdens een dekenale conferentie deed deken André Deweer, samen met de dekenale stuurgroep, het werkplan omtrent de toekomst van het dekenaat Oudenaarde uit de doeken. Nieuw zijn het documentatiecentrum in Edelare, een grensoverschrijdende activiteitenkalender en een webstek.

  • Wat is de reden voor deze dekenale conferentie?
  • Deken André Deweer : ,,In onze vlug evoluerende maatschappij kan ook de kerk niet buiten schaalvergroting en grensoverschrijdende pastorale werking. Daarom tracht ook het vijftien parochies tellende dekenaat Oudenaarde een geheelheidspastoraal op te bouwen. De leken krijgen door het groeiend priestertekort in de toekomst een belangrijke rol te vertolken. Een stuurgroep met naast mijzelf de priesters Maarten Pijnacker en André Maes, diaken Johan Van Oost, zuster Lieve Ghijs en de parochiale werkers Marc Vander Donckt, Veerle Thijs en Marie-Pierre Hoebeke bepaalt de aandachtspunten voor de dekenale conferenties.''

  • Wat is er veranderd na vier jaar dekenale conferenties?
  • ,,Nieuw in het dekenaat is zeker het documentatiecentrum in het klooster van Edelare. Wie dat wenst kan er teksten en vieringen kopiëren of raadplegen. Het centrum is nog in opbouw, nu al rijst de vraag of het niet moet uitgebouwd worden tot een dekenaal secretariaat. Eventueel met permanentie en ontmoetingsruimte. Een tweede nieuw initiatief is de dekenale activiteitenkalender waarin vooral parochie-overstijgende initiatieven verzameld en verspreid worden.''

  • U streeft ook naar meer betrokkenheid bij de vieringen?
  • ,,Er zijn meer problemen waar aan gewerkt wordt. In de ziekenhuispastoraal is een hiaat ontstaan na het op rust gaan van EH Rik Verwilst. Een beurtrol bepaalt wie de laatste sacramenten moet toedienen. Voor pastorale ziekenzorg wordt gemikt op leken en ziekenzorgkernen, er is echter geen geld om die te vergoeden. Een andere uitdaging is het levensechter en meer mensbetrokken maken van de eucharistievieringen. Dat geldt ook voor de uitvaartliturgie. In de toekomst zal de keuze gelaten worden tussen eucharistie of gebedsviering. Priesters en diakens kunnen die gebedsdiensten leiden, maar ook vrijwilligers zullen opgeleid worden. Ook de jongerenpastoraal wordt niet vergeten. Uitbreiden van Jokri, een pastorale jongerenwerking in twee van de vijftien parochies, is een andere doelstelling.''