De geplande verkaveling van 49 bouwloten in de Vaddenhoek zorgt voor commotie bij de wijkbewoners. Ze menen dat de verkavelingsaanvraag bewust in de vakantieperiode is ingediend om de oppositie te kortwieken. De omwonenden vrezen vooral verkeershinder en wateroverlast.

De bewoners onderstrepen dat zij niet protesteren tegen het bouwproject op zich, wel tegen de grote concentratie van woningen op een ruimte van 3,5 ha. Vorig jaar beloofde het stadsbestuur de hinder te beperken. Nu vrezen de omwonenden dat het stadsbestuur die beloften al vergeten is.

,,De projectontwikkelaar zou de hele wijk bouwen, de nutsvoorzieningen aanleggen en dan de woningen verkopen. Zo zou de gelijkvormigheid van de woningen het landelijke karakter van Mullem niet verstoren. Nu blijkt dat de initiatiefnemers alleen het middengedeelte zouden bouwen en de andere loten te koop aanbieden. Weg eenvormigheid dus. Bovendien kampen we al geregeld met wateroverlast. De 49 nieuwe woningen aansluiten op de bestaande riolering is dus gekkenwerk. Bebouwing en wegenis beslaan naar schatting de helft van het perceel. Weliswaar is een bufferbekken voorzien, maar wij vrezen vooral problemen buiten de verkaveling. We vrezen ook verkeershinder. Gezien de kostprijs van de woningen lokt de verkaveling allicht enkel tweeverdieners, die elk met hun auto de smalle wegen van de wijk onveilig zullen maken.''

Er is een bezwaarschrift opgemaakt dat nu door zoveel mogelijk buurtbewoners wordt ondertekend. ,,Wij willen deze verkaveling met zoveel woningen en in deze vorm niet en vragen het stadsbestuur om in te grijpen.'' (JV)