De voormalige Sint-Trudoabdij in de Sint-Trudostraat 62-66 in hartje Assebroek is definitief beschermd door Vlaams minister van Monumentenzorg Paul Van Grembergen. Het poortgebouw en de boerderijgebouwen worden bewaard als monument, de waardevolle abijsite wordt beschermd als dorpsgezicht. Met zijn besluit zet de minister het bpa ,,Sint-Trudostraat Oost'' klem. Daarin had de stad nieuwe functies vastgelegd voor de hoeve en de weilanden eromheen.

De geschiedenis van de Sint-Trudoabdij gaat terug tot 1149, toen zusters in de toenmalige Hof van Odegem een klooster stichtten. De abdij bleef bewaard tot de godsdienstoorlogen in 1578 maar werd toen verwoest. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werd op de oude abdijsite een hoeve gebouwd die tot op vandaag bewoond en grotendeels bewaard is. Karakteristiek is het poortgebouw in de Sint-Trudostraat dat vermoedelijk dateert uit de zeventiende eeuw. Ook de landerijen liggen nog binnen de oude grenzen van de abdij. Voldoende om de hele site te bewaren, besluit Van Grembergen, zeker omdat zij een onmisbare schakel is in de geschiedenis van de huidige Sint-Trudoabdij in het kasteel van Male.


Verzorgingsinstelling
Het beschermingsbesluit is belangrijk want het trekt een dikke streep door het bpa ,,Sint-Trudostraat Oost''. De stad had de zone met de hoevegebouwen voorbehouden voor een nieuwe verzorgingsinstelling. In eerste instantie het OCMW wilde er een nieuw rusthuis De Zeventorentjes bouwen. Om financiële redenen is dat plan ondertussen wel afgevoerd en kiest het OCMW voor afbraak en nieuwbouw op de bestaande site van De Zeventorentjes. Maar het bpa omvatte ook ruimte voor een belangrijke uitbreiding van de parking van het Sint-Lucasziekenhuis en een toegangsweg erheen. De parkeerproblemen in de woonbuurt rond het ziekenhuis slepen al jaren aan en het bpa bood daar een oplossing. Het beschermingsbesluit houdt dat nu tegen.


Tegenstrijdige besluiten
Om uit de impasse te geraken, voert de stad eerstdaags gesprekken met Monumenten en Landschappen. ,,Merkwaardig is dat Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) ons bpa eerder al had goedgekeurd en dat pas nadien zijn Spirit-collega Van Grembergen het beschermingsbesluit heeft uitgevaardigd. Waardoor we nu met twee ministeriële besluiten zitten die elkaar tegenspreken. Wij vragen ons welk besluit juridisch voorrang heeft'', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Claus-Boydens.