Monseigneur Heusschen, de eerste bisschop van het bisdom Hasselt, is zondag overleden. Paus Paulus benoemde hem in 1967 tot die functie na de verzelfstandiging van het bisdom. Als ere-bisschop bleef hij tot zijn laatste dagen de zieken bezoeken.

Jozef Heusschen zag het levenslicht in Tongeren in 1915. Zijn priesterwijding had plaats toen hij 24 was in Luik en in dat bisdom koos mgr. van Zuylen hem twintig jaar later tot vicaris-generaal. In 1962 werd hij er tot hulpbisschop benoemd. We hebben ons aan Gods liefde toevertrouwd luidde de kernspreuk die net geen veertig jaar als een rode draad door zijn episcopaat liep.

Vanuit zijn verblijf in Hasselt werkte Heusschen aan de organisatie van Limburg en bereidde hij de vorming van het nieuwe bisdom voor. Toen op 31 mei 1967 het zelfstandige bisdom werd opgericht, was dat op pastoraal vlak al sterk uitgebouwd.

Met Rome was Heusschen al vertrouwd door studies wijsbegeerte en godgeleerdheid aan de Gregoriana, waar hij drie keer de gouden erepenning behaalde. Door de oorlog moest hij er in 1940 zijn studies onderbreken maar in de plaats volgde hij het licentiaat in oosterse talen en geschiedenis aan de Leuvense universiteit.

In de beginperiode van het tweede Vaticaanse concilie werd mgr. Heusschen gekozen tot lid van de theologische commissie. In de lijn van dat concilie zorgde hij voor de doorvoering van de liturgische vernieuwing met de volkstaal en voor het tot stand komen van de pastorale en priesterraad. Met de tweede industrialisatie van deze provincie ging ook een sterke vermindering van het aantal kerkgangers gepaard. Die crisis waarop het jonge bisdom niet was voorbereid sloeg in '65-'70 hard toe.

Reeds in 1970 vroeg mgr. Heusschen paus Paulus VI om van zijn ambt als bisschop ontheven te worden. De paus ging niet op zijn verzoek in maar benoemde wel de 41-jarige Paul Schruers tot hulpbisschop. In 1989 nam hij dan toch ontslag. De zieken, migranten en jongeren bleef hij tot het laatst in zijn hart sluiten.

De begrafenis van de ere-bisschop heeft plaats op zaterdag 6 juli om 10.30 uur in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. (EJ)