Een motie van Christel Uytdewilgen (Vl.Bl.) om in overleg met het kabinet van minister Steven Stevaert het eindpunt van de tramverlenging te herzien, werd door de Boechoutse meerderheid als onontvankelijk beschouwd. Nadat de motie werd afgevoerd, verliet de voltallige oppositie de raadszaal.

Niettegenstaande het Boechoutse gemeentebestuur altijd voorstander is geweest van een verlenging van de tramlijn tot aan de Stoofstraat (grens met Lier), ziet het er volgens de huidige plannen naar uit dat deze ter hoogte van Capenberg aan het kruispunt met de Borsbeeksesteenweg zal eindigen. Omdat het definitieve ontwerp tijdens de komende vakantieperiode door de betrokken stedenbouwkundigen wordt uitgewerkt en men in 2003 wil starten met de volledige heraanleg van de tramlijn vanaf de grens met Berchem tot aan het Gemeenteplein in Mortsel, legde Christel Uytdewilgen een motie voor aan de gemeenteraad. Daarin vroeg ze dat het college opnieuw contact opneemt met het kabinet van minister Stevaert en de betrokken verkeersdeskundigen om het eindpunt van de tramlijn te herzien. Een verlenging tot de Stoofstraat en bij voorkeur zelfs volledig tot in Lier luidde het voorstel. Een soortgelijke vraag stelde Staf Verbist (Agalev) eerder dit jaar, want pas dan zou er sprake zijn van ,,een verkeersverbeterende ingreep die de files daadwerkelijk doet afnemen.'' Boechout zou volgens hen meer lasten dan lusten kunnen verwachten met een eindpunt ter hoogte van Capenberg.

De motie wekte wrevel bij de meerderheid, die het inhoudelijke niet ter discussie wilde stellen. Meerderheid tegen minderheid werd gestemd om de motie af te voeren: nadat de motie onontvankelijk verklaard was, verliet de oppositie uit protest de raadszaal. ,,We vinden dit een beknotting van de oppositie en machtsmisbruik van de meerderheid,'' protesteerde Verbist die ook een onthouding vanwege de meerderheidspartijen best zag zitten. De Agalev-woordvoerder meende dat Boechout evenveel recht op inspraak heeft als de buurgemeente Mortsel. Die kon bedingen dat de open ruimte voor het keerpunt gevrijwaard blijft en de Antwerpsesteenweg in 2003 heraangelegd wordt.


Inflatie
De Lijn en het Vlaamse gewest hebben in hun meerjarenplanning echter niet in een budget voorzien om de tramlijn verder door te trekken. Voor de meerderheid was de motie overbodig, vermits ze geen nieuw standpunt verkondigde.

Verkeersschepen Dirk Crollet: ,,Het standpunt van het college is genoegzaam gekend: ook wij zijn voorstander van een verlenging tot de Stoofstraat, maar Capenberg als eindpunt ligt effectief vast. De inspraak van de gemeente beperkt zich onder andere tot de inrichting van het kruispunt Borsbeeksesteenweg en de aan te leggen parking. Onze eis blijft, maar het college wil tegelijk een inflatie van moties tegengaan en daarom werd deze afgevoerd.''

In het najaar volgt een info-avond rond de tramverlenging.