Vlaams minister Paul Van Grembergen heeft het beroep ingewilligd dat de Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) heeft ingesteld tegen de weigering van het gemeentebestuur van Opwijk om een afschrift te bezorgen van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van Opwijk.

Tegen dit besluit kan het gemeentebestuur een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad van State, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing. Het heeft daartoe zestig dagen de tijd.

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden roept de wet van openbaarheid van bestuur in als motivering van zijn besluit. Hij liet zich adviseren door de Commissie van Openbaarheid van Bestuur, die stelt dat onder het begrip bestuursdocumenten alle informatie moet worden verstaan waarover een administratieve overheid beschikt.

,,Het feit dat een bestuursdocument niet af of onvolledig is, is geen voldoende reden om de toegang tot een bestuursdocument te weigeren. De onvolledige tekst moet niet per se aanleiding geven tot misvatting'', schrijft de Commissie die de gemeente niet verplicht heeft de stukken vrij te geven. ,,De gemeente moet eerst zelf nagaan of er aanleiding tot misvatting kan zijn.'' Voor de gemeenteraad stelde burgemeester Albert Beerens dat het advies van de Commissie niet bindend is. Reagerend op het ingediende beroepschrift van de HOM schrijft het gemeentebestuur dat ,,het geven van een afschrift de rechtszekerheid ten zeerste in het gedrang zou brengen en dat het zomaar ter beschikking stellen van werkdocumenten ieder efficiënt bestuur onmogelijk maakt en duidelijk het algemeen en gemeentelijk belang kan schaden.''

De gemeenteraadsleden en de leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en zijn vervangers zijn intussen wel in het bezit gesteld van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van Opwijk. (EGO)