Om de visarend alle gelegenheid te geven weer in onze contreien te broeden, werd zaterdag in het natuurgebied Het Hageven in Neerpelt een kunstnest voor deze roofvogel geplaatst. De provincie Limburg subsidieert het project.

,,De kans dat er binnen enkele jaren weer visarenden rondcirkelen in Limburg wordt door de financiële inbreng van de provincie en de helpende handen van de natuurvrienden weer bijzonder groot'', verklaart gedeputeerde voor Leefmilieu, Frank Smeets.

Door kunstnesten te plaatsen, verhoogt de kans om deze prachtige roofvogel als broedvogel te kunnen begroeten in Vlaanderen. Het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) ijvert al geruime tijd voor broedgelegenheid voor de visarend. Het aantal visarenden in de ons omringende landen neemt toe en er zijn ook recente gevallen van overzomering in Vlaanderen. Na onderzoek werden in Limburg daarom zeven locaties geselecteerd voor het plaatsen van kunstnesten en lokvogels.

,,De visarend heeft vroeger nog in deze contreien gebroed. Voor de jagers was deze roofvogel evenwel een gemakkelijk doelwit. Alle vogels met een kromme snavel mochten zomaar worden afgeschoten. Door de jacht verdween de visarend hier honderd jaar geleden'', aldus Guy Robbrecht, voorzitter van het FIR. ,,De meest nabijgelegen broedplaatsen vind je nu in Normandië (Frankrijk) en in het vroegere Oost-Duitsland. Wij verwachten dat vooral de vogels uit het oosten zich hier binnen enkele jaren zullen vestigen.''


Subsidies
De nesten voor de visarend worden geplaatst in gebieden waar er voldoende voedsel aanwezig is. Veel waterpartijen en weilanden in de buurt zijn een noodzaak. De kunstnesten moeten de vogel lokken, waarna die zelf het nest moet afwerken.

Om de plaatsing van kunstnesten te kunnen realiseren, klopte het FIR aan bij het provinciebestuur van Limburg. In de provinciale begroting is elk jaar in geld voorzien om projecten te subsidiëren die tegemoet komen aan actuele noden binnen de natuur- en milieusector.

Gedeputeerde voor Leefmilieu, Frank Smeets: ,,De projecten moeten een meerwaarde betekenen voor het provinciaal natuur- en milieubeleid, een provinciale uitstraling hebben en een duurzaam effect beogen. Het project van de plaatsing van de kunstnesten voor de arend voldeed aan alle criteria en in overleg met de verantwoordelijken van de geselecteerde gebieden, worden tegen het begin van het volgend broedseizoen de kunstnesten geplaatst.''

Aan de plaatsing van kunstnesten voor de visarend ging een voorbereiding van twee jaar vooraf. Toch ging het nog bijna mis in het Hageven door technische problemen. De constructie waarop het nest diende geplaatst, brak bij het rechttrekken. Voor de werkers Natuurreservaten Noord-Limburg zat er niets anders op dan de top van een boom af te zagen om het kunstnest te kunnen plaatsen.

Het was Peter Dejong, een leraar uit Heusden-Zolder, die met bekwame hand en onder bewonderende blikken het nest van een meter doorsnede in de top van de boom bevestigde. Het ligt in de bedoeling dat het nest een vaste stek krijgt op een platform, midden op een klein eiland. De broedende vogels zijn dan met de verrekijker makkelijk waar te nemen vanuit de vogelkijkhut.