In heel wat gemeenten werden de lokale belastingen -de opcentiemen- voor 2006 te laat goedgekeurd. Inwoners kunnen daardoor de integrale terugbetaling ervan vorderen.

Fiscaal

Van onze redacteurZowat de helft van de Belgische gemeenten heeft het belastingreglement voor 2006 pas in januari 2007 goedgekeurd. Dat is te laat en dus kunnen de inwoners van die gemeenten de 'opcentiemen' -het percentage belastingen dat de gemeente heft bovenop de federale personenbelasting- terugeisen. Het probleem doet zich vooral langs Waalse kant voor, maar ook in Vlaanderen zijn een tachtigtal gemeenten in de fout gegaan.

Gemeenten moet elk jaar opnieuw bepalen hoeveel opcentiemen zij voor het lopende jaar zullen innen. Die opcentiemen vormen een belangrijke -vaak dé belangrijkste- financieringsbron voor de gemeente. Toch gebeurt het jaarlijks dat gemeenten te laat zijn met het goedkeuren van hun begroting en dus van hun opcentiemen. Maar na verkiezingen zijn het er systematisch extra veel, zeker als er naar aanleiding van die verkiezingen een andere coalitie aan de macht komt.

Het uittredend gemeentebestuur gaat er dan vaak van uit dat het de bevoegdheid niet meer heeft om over de opcentiemen te beslissen en wil ook de handen van de nieuwe coalitie niet meteen binden door een belangrijke financieringsbron van de begroting alvast te leggen. Het nieuwe bestuur kan ten vroegste op 2januari een initiatief nemen, maar juridisch is dat te laat.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen dringt er jaarlijks bij de gemeenten op aan dat ze hun belastingreglement tijdig goedkeuren. Sinds enkele jaren geleden zowel de rechtbank van Bergen als die van Antwerpen in afzonderlijke vonnissen klagende burgers gelijk gaven en de betrokken gemeenten veroordeelden tot het terugbetalen van de opcentiemen, stuurt Keulen in november nog een extra herinnering rond.

Gemeenten die hun belastingreglement niet tijdig goedkeuren, hebben voor het betrokken jaar geen basis om belastingen te heffen. Als een inwoner dan de terugbetaling vraagt van de opcentiemen die hem desondanks werden aangerekend, moet de fiscus daarop ingaan. De twee vonnissen laten daar volgens fiscalisten geen twijfel over bestaan.

Wie merkt dat het belastingreglement in zijn gemeente niet in 2006 maar pas begin dit jaar goedgekeurd werd, kan binnen de zes maanden na ontvangst van zijn aanslagbiljet voor de personenbelastingen dus een verzoek tot terugbetaling indienen. Dat verzoek moet gericht worden aan de federale belastingcontroleur, want het is de federale belastingadministratie die de opcentiemen int en ze nadien doorstort aan de gemeenten. In de praktijk zal het aanslagbiljet bij de meesten onder ons in het voorjaar 2008 in de bus vallen.

In de meeste gemeenten schommelen de opcentiemen tussen 6 en 8procent, met hier en daar uitschieters tot meer dan 9procent. Enkele gemeenten, waaronder Koksijde en Knokke, rekenen helemaal geen opcentiemen aan. In de meeste gemeenten krijgt iemand die bijvoorbeeld 7.500 euro federale belastingen betaalt, daar bovenop dus nog 450 tot 600 euro opcentiemen aangerekend.

Gemiddeld schommelt het bedrag rond 500euro. Een golf van aanvragen tot terugbetaling kan gemeenten dus ernstig in de problemen brengen en zal allicht leiden tot (eenmalig?) hogere opcentiemen in 2008.