Vanaf wanneer moet er interest betaald worden op jouw loon?
Foto: Jobat.be
"Mijn loon van vorige maand is nog steeds niet uitbetaald. Vanaf wanneer moet daar interest op betaald worden?" Advocaat Stijn Demeestere van Lydian geeft het antwoord...

Het loon moet worden betaald op de tijdstippen en binnen de termijnen bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst. Bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst moet het loon worden betaald op de tijdstippen en binnen de termijnen vastgesteld in het arbeidsreglement of een ander van kracht zijnde reglement. Zijn dergelijke afspraken niet voorhanden, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de betaling geschiedt. Vanaf het bepaalde betalingstijdstip wordt het loon opeisbaar.

Onmiddellijk interest

Volgens artikel 10 van de Loonbeschermingswet is voor het loon van rechtswege interest verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Ook artikel 100 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt enigszins overbodig dat wanneer het loon geheel of gedeeltelijk uit een vaste wedde bestaat, het rechtens interesten opbrengt vanaf de normale betaaldag.

'Van rechtswege' of 'rechtens' wil zeggen dat er geen ingebrekestelling vereist is. Dit betekent dat, wanneer het loon niet tijdig wordt betaald, onmiddellijk de interest op het loon verschuldigd wordt en niet slechts vanaf de datum van ingebrekestelling.

>

>