Sociaal Europa centraal thema op 1 mei-toespraken
BERINGEN, LEUVEN, ANTWERPEN, OOSTENDE, BRUSSEL - Werkgelegenheid en solidariteit waren de rode draden in de 1 mei-toespraken. Steve Stevaert pleitte voor een maximumfactuur in de gezondheidszorg, Frank Vandenbroucke voor een nieuw onderwijspact, Freya Van den Bossche voor meer consumentenrechten en Johan Vande Lanotte pakte dan weer een cadeautje uit rond gratis woon-werkverkeer. Groen!-voorzitter Vera Dua greep 1 mei aan om te protesteren tegen de vraag van het VBO en grote ondernemers naar meer flexibiliteit van de werknemers.

Sp.a-voorzitter Steve Stevaert had het in zijn toespraak vooral over werkgelegenheid en de financiële hulp aan hulpbehoevenden. In verband met dat laatste wil hij dat het systeem van de maximumfactuur in de gezondheidszorg wordt uitgebreid naar de Vlaamse zorgverzekering.

,,De 90 of 125 euro die zorgbehoevenden nu krijgen als tussenkomst in de niet-medische kosten volstaan niet. Er vallen nog mensen door de mazen van het net'', zei hij.

,,Vlaanderen moet die maatregel betalen met het extra geld dat het straks krijgt uit het Lambermontakkoord dat in 2001 op federaal niveau werd afgesloten.''

Stevaert schoof in zijn toespraak werk naar voren als absolute topprioriteit. In dat verband pleitte hij voor lastenverlagingen voor werkgevers die werk willen creëren. Net zoals de VLD wil hij - in overleg met de sociale partners - het systeem van de overuren herbekijken.

Mia De Vits: solidair Europa

Mia De Vits, sp.a-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, pleitte in Leuven voor een sociaal progressief Europa en tegen het Europa dat conservatieve krachten voor ogen hebben. ,,Wij ijveren voor het Europa van de mensen, waar het beter wordt voor hen, waar welvaart verdeeld wordt en sociale vooruitgang bestaat. We kanten ons tegen een sociaal conservatief Europa dat alles overlaat aan de markt, aan de wet van de sterkste en waar er verliezers en zwakkeren zijn waarmee men zich niet bezighoudt. Ik roep ABVV en ACV op zich te scharen achter de eis voor een sociaal Europa en zich te verzetten tegen de bewering van CD&V en Dehaene dat Europa af is", aldus De Vits.

Concreet had ze het vooral over de uitwerking van Europese fiscale en sociale regels om onderlinge concurrentie tussen landen te voorkomen. Net zoals dat in het verleden gebeurde voor andere EU-landen als Portugal en Italië moet ook nu werk gemaakt worden van een grote solidariteit met de pas toegetreden arme landen om de lokale economieën te stimuleren, mensen in hun eigen land de nodige perspectieven te bieden en er de sociale bescherming te verhogen.

De Vits verzette zich tijdens haar toespraak tegen de voorstellen van EU-commissaris Bolkestein. Die wil het mogelijk dat inwoners uit andere EU-landen zoals Tsjechië en Polen in ons land komen werken tegen minder loon en minder sociale bescherming.

Leiders en leden van het ABVV riepen tijdens de viering expliciet op om bij de komende verkiezingen te stemmen voor hun voormalige nationale voorzitter.Federaal ABVV-secretaris Rudy De Leeuw stelde in zijn toespraak dat niemand beter dan De Vits de syndicale bekommernissen van het ABVV zal kunnen uitdragen in Europa.

Freya Van den Bossche: rechten van de consument

Federaal minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche hield een pleidooi voor een markteconomie die de mensen dient. Volgens haar is het tijd om het evenwicht tussen de rechten en plichten van consumenten te herstellen en de markteconomie om te vormen tot de ,,dienende markt'', een markt die de mensen en niet het grootkapitaal dient.De minister nam daarbij de banken en de verzekeringsmaatschappijen in het vizier.

De minister hekelde verzekeringsmaatschappijen die geen kelners meer willen verzekeren en banken die beslissen om de mensen te laten betalen voor het afhalen van hun eigen geld als ze minder dan 12.500 euro op hun rekeningen hebben staan. ,,Het motto van de bank: haal het geld waar het niet zit'', aldus Van den Bossche.

,,Als men dreigt het brugpensioen af te schaffen, dan staat iedereen op straat. Maar als de banken de tarieven verhogen, blijven we stil, als de verzekeringsmaatschappijen mensen uitsluiten, blijven we zwijgen en als Electrabel een dubbele factuur stuurt, dan aanvaarden we dat morrend'', aldus de minister.

Vandenbroucke: nieuw onderwijspact

Minister van Werk en Pensioenen Frank Vandenbroucke benadrukte dat de sp.a ook in een volgende Vlaamse regering garant zal staan voor een sociaal beleid.

,,In Vlaanderen moet het voor iedereen goed zijn om te wonen, om te werken, te leven en te profiteren van de oude dag. De Vlaamse regering moet daarop afgerekend worden, niet op grote woorden daarover of op spectaculaire beloften, maar op de vraag of ze dag-in-dag-uit daaraan werkt,'' aldus Vandenbroucke.

Om iedereen in het onderwijs gelijke kansen te geven pleitte Vandenbroucke voor een nieuw onderwijspact en de invoering van de maximumfactuur voor de kosten in het onderwijs.

Vandenbroucke verzette zich expliciet tegen het voorstel van VBO-voorzitter Van Steenkiste tot gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg. ,,Dit brengt voor niets een oplossing. Het is niet efficiënter en brengt geen beheersing van de kosten. Om een doelmatige en eerlijke gezondheidszorg te hebben, moet de overheid mee aan het stuur zitten in de hele gezondheidszorg, moet ze prioriteiten bepalen in de zorg en waar nodig hervormingen kunnen doorvoeren en de organisatie verbeteren''.

Johan Vande Lanotte: gratis woon-werkverkeer

Wie gratis met de trein naar Brussel pendelt, zal binnenkort in de hoofdstad ook zijn ticket voor de tram, bus of metro gratis krijgen. Dat kondigde federaal vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a) aan tijdens zijn 1 mei-toespraak in Oostende.

De federale regering en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB bereikten een akkoord over de uitbreiding van het systeem van gratis woon-werkverkeer. De werkgever betaalt 80 procent, de overheid 20 procent. Het akkoord moet nog langs het overlegcomité passeren, maar Vande Lanotte verwacht daar geen problemen. De sp.a’er is ook gewonnen voor een uitbreiding van de regel naar Gent en Antwerpen, maar daarover moeten nog gesprekken met De Lijn starten.

De West-Vlaamse lijsttrekker bij de verkiezingen van 13 juni weigerde in dit verband te spreken van een ,,cadeaupolitiek''. Het is een combinatie van milieubeleid en een doorgedreven herverdelingspolitiek, luidde het.

's Avonds ontkenden Brussels minister van Verkeer Jos Chabert (CD&V) en MIVB-directeur Alain Flaush dat er een akkoord bestaat over gratis vervoer voor pendelaars die met de trein naar Brussel reizen. Volgens hen is er zelfs nog niet echt onderhandeld.

Veel aandacht ging ook uit naar de oorlog in Irak. Vande Lanotte benadrukte dat de terughoudende houding van onze regering een jaar geleden over die oorlog de juiste was. In die zin verwees hij naar de rol die voor de Europese Unie moet weggelegd zijn als vredesmacht, een belangrijk punt voor sp.a-Spirit op 13 juni, zo klonk het.

Patrick Janssens: betere financiering van het onderwijs

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen en Antwerps lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen, had in zijn 1 mei toespraak vooral aandacht voor werk, onderwijs en huisvesting. Janssens is momenteel kamerlid, maar wil na de verkiezingen verhuizen naar het Vlaams Parlement. Antwerpen heeft met 16 procent werklozen de grootste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. Volgens Janssens heeft het groot aantal laaggeschoolden in Antwerpen daar mee te maken. Nergens in Vlaanderen zijn er immers meer mensen die zonder diploma van school gaan. Als de sp.a aan de volgende Vlaamse regering deelneemt, wil Janssens een betere financiering van het onderwijs in het regeerakkoord.

ABVV: sociaal Europa

Het ABVV wil met de andere vakbonden uit de 25 lidstaten werken aan een sociaal Europa. Dat verklaarde intergewestelijk secretaris Xavier Verboven in zijn 1 mei-toespraak. Naar aanleiding van de komende Europese verkiezingen zei hij dat de vrees voor een overrompeling door goedkope arbeidskrachten en dus voor sociale dumping groot is''. Hoewel het ABVV zijn kritiek op Europa nooit onder stoelen of banken gestoken heeft, verzet de vakbond zich niet tegen Europa. Maar we willen van Europa een ander, sociaal Europa maken, aldus Verboven.

Volgens de vakbondssecretaris gaan de Europese verkiezingen over de keuze tussen twee maatschappijmodellen: het conservatieve, ultraliberale model dat openbare diensten en diensten van algemeen nut wil liberaliseren enerzijds en het model dat pleit voor betaalbare, toegankelijke openbare diensten voor iedereen en waarin ook sociaal overleg een belangrijke plaats heeft. ,,Ons bejubeld sociaal model mag niet afgebouwd worden in naam van de concurrentie''.

Over de Vlaamse verkiezingen zei Verboven dat het ABVV topprioriteit wil blijven geven aan werkgelegenheid. ,,Werk, kwaliteitsvol werk voor iedereen blijft onze eis''. Verboven stelde vast dat het ,,in Vlaanderen niet goed gaat met de werkgelegenheid''. In de marge van zijn toespraak zei Verboven dat hij niet geloofde dat de volgende Vlaamse regering genoeg geld zal hebben voor een verdere belastingverlaging. Hij riep op om op 13 juni ,,verstandig, democratisch en progressief'' te stemmen.

Algemeen secretaris van het ABVV Dirk Schoeters wees op het succes in de strijd tegen een verregaande liberalisering van de havendiensten in Europa. Hij waarschuwde wel voor nieuwe plannen van de commissie om alsnog een vorm van liberalisering door te voeren.

Vera Dua: tegen meer flexibiliteit van de werknemers

Groen!-voorzitter Vera Dua greep 1 mei aan om te protesteren tegen de vraag van het VBO en grote ondernemers naar meer flexibiliteit van de werknemers. ,,De captains of industry hebben een lastenverlaging gevraagd en gekregen, maar die heeft geen extra jobs opgeleverd'', zei Dua. ,,Nu veranderen ze het geweer van schouder en vragen ze meer flexibiliteit. Wie aan het werk is, moet steeds harder werken en wie werkloos is voelt zich uitgesloten''.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig