BRUSSEL - Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, volgt Sp.a-voorzitter Stevaert in zijn pleidooi voor nieuwe regels voor het brugpensioen. Stevaert wil het voor bruggepensioneerden aantrekkelijker maken om terug aan het werk te gaan en bedrijven aanmoedigen hen aan te werven.

Het Unizo-voorstel aan bij de stellingen van de sp.a-voorzitter, aldus de organisatie zelf. Unizo wil in een eerste fase werknemers stimuleren om langer aan aan de slag te blijven via een pensioenbonus van 1.000 euro voor elk jaar dat ze na hun zestigste nog werken. Tegelijk wil de organisatie voor oudere werknemers de werkgeversbijdrage met 25% naar omlaag. In een tweede fase moeten de bestaande systemen brugpensioen en andere nu te vlot genoemde uitstapregelingen worden afgebouwd en de uitstapsystemen beperkt.

Daarnaast stelt de ondernemersorganisatie voor om naar analogie met de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet ook een Vlaamse pensioenbonus in te voeren. Ook pleit de organisatie voor de invoering van een Vlaamse korting op de personenbelasting aan al wie langer werkt dan zijn 58ste. Dit is het gunsttarief dat nu al toegekend wordt aan de bruggepensioneerden.

De te hoge loonkost voor oudere werknemers moet ook drastisch omlaag, zo klinkt het. In een eerste fase wil Unizo de werkgever voor de oudere werknemers niet langer de niet-arbeidsgebonden risico's laten betalen zoals gezondheidszorgen en kinderbijslag. De patronale lasten dalen daardoor met 25%. Volgens Unizo-berekeningen levert de regeling een budgettaire winst op voor de sociale zekerheid omdat mensen langer aan het werk blijven.

In een tweede fase wil Unizo de bestaande uitstapsystemen beperken. Concreet stelt de ondernemersorganisatie voor alle uitstapsystemen met vijf jaar op te trekken. Per drie kalenderjaren wordt de leeftijd voor brugpensioen, tijdskrediet oudere werknemers, de leeftijd oudere werklozen, met 1 jaar opgetrokken. Over vijftien jaar zal de effectieve leeftijd voor die uitstapsystemen op die manier met vijf jaar zijn opgetrokken, en dat is een Europese doelstelling.

Een blijvende begeleiding van oudere werkzoekenden door de VDAB blijft daarbij nodig, besluit Unizo. De organisatie wil hoe dan ook een fundamenteel debat over de voorwaarden van tijdskrediet, ouderschapsverlof, enz.