IEDERE belastingbetaler die een papieren aangifte indient, moest dit jaar zijn aangifte aan de belastingdiensten bezorgen tegen 19 juli. Die datum gold ook voor de elektronische aangifte via tax-on web. Wie daarvoor echter een beroep doet op een erkende mandataris, zoals een boekhouder of belastingconsulent, heeft nog tot 31 oktober om zijn aangifte te laten indienen. Daags voor de eerste deadline verspreidde minister van Financiën Didier Reynders (MR) een persbericht dat op zijn minst voor wat verwarring zorgt (DS 18 juli) .

De mededeling vangt aan met de stelling dat de uiterste indieningdatum behouden blijft op 19 juli 2006. In eerste instantie lijkt het dan ook niet meer dan een late herinnering. Daarna spreekt de minister echter van een ,,tolerantieperiode" om rekening te houden met de vertragingen bij de verzending en bedeling van de aangiften door enkele stakingen bij De Post. Die vertraging zou voor gevolg hebben dat sommige belastingplichtigen voor het indienen van hun aangifte minder dan de wettelijke bepaalde termijn van één maand hadden.

Die minimumtermijn van één maand wordt gerekend vanaf de verzending van het aangifteformulier, ongeacht de datum waarop ze door de postdiensten wordt bezorgd. Wanneer de vertraging zich heeft voorgedaan bij de verzending van de aangiftes, dan is het gebruik van de term ,,tolerantie" niet correct. De aangiftetermijn moet dan op basis van artikel 308 § 1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen worden verlengd. In dat geval had de minister beter gesproken van een algemene verlenging van de aangiftetermijn tot 31 juli.

De ,,tolerantie" of verlenging geldt ook voor diegenen die hun aangifte elektronisch indienen via tax-on-web. Nochtans heeft het internet geen hinder ondervonden van de poststakingen.

De minister heeft er in eerdere mededelingen trouwens op gewezen dat tax-on-web stilaan een succes wordt. Vorig jaar werden ongeveer 570.000 elektronische aangiften ingediend. Dinsdag was voor dit jaar de kaap van de 500.000 al overschreden en de mandatarissen hebben voor hun cliënten nog de tijd tot 31 oktober.

Betekent dit dat méér dan 500.000 belastingbetalers hun aangifte thuis achter hun pc hebben ingevuld ? Niet noodzakelijk. Naar verluidt worden ook de aangiften van de belastingbetalers die zich persoonlijk met hun papieren op het belastingkantoor aanbieden, onmiddellijk elektronisch verwerkt door de bereidwillige ambtenaren die hun aangifte voor hen invullen. Deze aangiftes worden ook meegerekend bij de totalen van tax-on-web. Wie de wachtrijen heeft gezien voor de belastingkantoren van Brussel, weet dat het hier om een behoorlijk aantal gaat.

Vorig jaar hebben ongeveer 130.000 belastingbetalers via hun eigen pc hun aangifte ingediend. Dit jaar spreekt men van ongeveer 135.000 (weliswaar zonder rekening te houden met de aangiften van de laatste dag). Dat is slechts een stijging met 4 procent. Pas indien dat aantal jaar na jaar beduidend stijgt, kan er echt sprake zijn van een succes van tax-on-web en van het ,,Internet voor iedereen"-project.

Luc Vanheeswijck is advocaat bij Dumon, Sablon & Vanheeswijck.