BRUSSEL - De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) heeft een concreet plan klaar om de problematiek van de eindeloopbaan het hoofd te bieden. Daarin zit onder meer een pensioenbonus vervat. Unizo vindt dat de regering niet te veel overleg en studiewerk moet verrichten over de eindeloopbaan en snel maatregelen op lange termijn moet treffen, weliswaar na overleg met de sociale partners.

Met het plan reageert Unizo op de recente oproep van de ministers Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke om vanaf juni een meerjarenplan 2005-2007 op te stellen, onder meer over de vergrijzing en de pensioenen. Beide excellenties voegden daar meteen aan toe dat de problematiek van het einde van de loopbaan echter zo gevoelig ligt, dat die kwestie pas na de syndicale en politieke verkiezingen, die dit jaar plaatsvinden, kan beslecht worden.

Fout, zegt gedelegeerd bestuurder van Unizo Kris Peeters vandaag op een persontmoeting. Hij kant zich tegen "zoveelste Staten-Generaal of rondetafel" waarvan de uitkomst volgens hem toch steeds zo goed als nihil is. Daarom doet Unizo zelf een voorstel dat, denkt Peeters, "aanvaardbaar is voor alle sociale partners".

Het plan wil vooral tegemoet komen aan de krapte op de arbeidsmarkt die de zelfstandigenorganisatie al in 2007 of 2008 verwacht en aan het dreigende tekort in de pensioenkas. De vijftigplussers zijn jaar na jaar weliswaar actiever, maar die stijging is in België veel kleiner dan in de rest van Europa. Peeters wil ook de mythe doorprikken dat een werknemer die loopbaanonderbreking neemt, automatisch ook bereid zou zijn om langer te werken.

Om die redenen stelt Unizo een systeem voor waarbij in een eerste fase werknemers ertoe worden aangezet om langer te werken. In een tweede fase moeten de bestaande maatregelen om de loopbaan vroeger te beëindigen, zoals het brugpensioen, afgebouwd worden. Het simpelweg verbieden van de bestaande vroegtijdige uitstapsystemen volstaat volgens Unizo niet, omdat daarmee het risico bestaat dat andere systemen, zoals beroepsziekten of arbeidsongeschiktheid, zullen gebruikt worden om hetzelfde doel te bereiken.

Unizo stelt voor dat werknemers ouder dan zestig jaar die aan de slag blijven, een belastingvrije pensioenbonus krijgen van minimum 1.000 en maximum 5.000 euro per volledig gewerkt jaar. Per jaar dat ze werken boven de zestig, zou hun jaarlijks pensioen dus aangevuld worden met een bonus van minimum 1.000 euro. De zelfstandigenorganisatie hoopt dat dit systeem vooral de werknemers met lage lonen extra zal stimuleren om aan het werk te blijven. Voor de werkgevers voorziet het Unizo-voorstel een verlaging van de patronale lasten met een kwart voor 55-plussers.

In een tweede fase voorziet Unizo om de leeftijd waarop kan gebruik worden gemaakt van de bestaande uitstapsystemen (brugpensioen, tijdskrediet oudere werknemers, ...) gradueel op te trekken. Op vijftien jaar tijd zou de leeftijd waarop men bijvoorbeeld met brugpensioen kan vertrekken, met vijf jaar zijn verhoogd. Op die manier worden die uitstapregelingen steeds onaantrekkelijker. "Het systeem van het brugpensioen is aan het verglijden naar een recht, en dat moet aangepast worden", zegt Kris Peeters.