BRUSSEL - De aangifte van arbeidsongevallen moet tegen 2006 elektronisch kunnen gebeuren en het papierwerk voor de veiligheidsadviseurs in de bedrijven moet verminderen. Dat belooft de federale staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie, Kathleen Van Brempt. Voorts wil Van Brempt lagere verzekeringspremies voor veilige bedrijven en hogere boetes voor onveilige bedrijven.

Staatssecretaris Van Brempt (SP.A) presenteerde gisteren haar Farao-plan: het federaal actieplan voor de reductie van arbeidsongevallen. Het plan ligt op tafel van de speciale 'sociale' ministerraad van de federale regering, midden maart in Oostende. Na de politieke besluitvorming, zal de uitvoering ervan een lange overlegcarroussel op gang brengen in de verschillende bedrijfssectoren.

Van Brempt is zich daar naar eigen zeggen van bewust en schuift daarom 1 januari 2006 naar voor als uiterste invoeringsdatum. Ze omschrijft haar Farao-plan als de ,,eerste globale aanpak in honderd jaar arbeidsongevallenwetgeving''. Een becijferde vermindering van het aantal arbeidsongevallen tegen het einde van de regeerperiode - bijvoorbeeld min 20% - geeft ze evenwel niet.

In 2002 waren er 200.314 erkende arbeidsongevallen op de werkvloer en 19.727 verkeersongevallen van en naar het werk. Goed voor 213 doden en 13.856 slachtoffers met een blijvend letsel. ,,Bijna elke werkdag komt er iemand niet naar huis na een werkongeval'', aldus Van Brempt. ,,Dat risico ligt het hoogst voor onervaren jongeren. Meer dan de helft van alle arbeidsongevallen komen voor tijdens de eerste vijf werkjaren.''

Van Brempt erkent de inspanningen van risicosectoren als de hout- en bouwnijverheid, en van de uitzendkantoren, om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Maar ze benadrukt de nood aan een meer doordachte beleidsaanpak, ,,als koepel boven de vele versnipperde maatregelen en initiatieven''.

In haar actieplan belooft de staatssecretaris ,,minder en eenvoudige regelgeving''. Zo komt er één wettekst over de aangifte van arbeidsongevallen in plaats van de huidige twee wetten en 15 koninklijke besluiten. En de complexe aangifteprocedure zou ten laatste op 1 januari 2006 elektronisch moeten kunnen verlopen.

Van Brempt is overleg gestart met de verzekeringsmaatschappijen over een premieverlaging voor bedrijven die een goed veiligheidspreventiebeleid voeren. Omgekeerd werkt ze aan hogere boetes voor bedrijven die de veiligheidswetgeving met voeten treden. De aanwerving van 14 bijkomende inspecteurs, tot een totaal van 170, moet het aantal controles in de bedrijven helpen opvoeren.

Als de paarse regering het Farao-plan goedkeurt, zullen bedrijven hun verantwoordelijkheid voor arbeidsongevallen bij het personeel van onderaannemers niet meer kunnen ontlopen, zegt Van Brempt. De opdrachtgevers zullen medeverantwoordelijk worden voor onveilige arbeidsomstandigheden bij onderaannemers.