Ziek personeel kost 6,6 miljard
Belgische werknemers zijn gemiddeld 12 werkdagen per jaar afwezig wegens ziekte. Dat kost de bedrijven 6,6 miljard euro.

HET ziekteverzuim in de Belgische bedrijven is gedetailleerd in kaart gebracht door de socialedienstengroep Securex. Dat gebeurde op basis van de absenteïsmegegevens uit 2004, over ruim 230.000 werknemers in meer dan 24.000 bedrijven en organisaties die klant zijn bij Securex.

De analyse levert een nationaal ziekteverzuimpercentage op van 4,86 procent. Anders gezegd: op elke honderd werkdagen zijn de Belgische werknemers 4,86 dagen afwezig wegens ziekte of na een ongeval. Dat cijfer is een gemiddelde. Iets meer dan de helft van de werknemers (54 procent) is nooit ziek, of blijft althans nooit weg van het werk door ziekte.

Voor de anderen geldt dat ze vaker en langduriger ziek zijn. Twee procent van de werknemers meldt zich vaker dan vijfmaal per jaar ziek. Per ziektemelding duurt de afwezigheid gemiddeld 13,2 werkdagen. Berekend over alle werknemers geeft dat gemiddeld 12 ziektedagen per jaar.

Dat ziekteverzuim kost de werkgevers handenvol geld. Omdat in de meeste gevallen - bij een korte afwezigheid - het loon van de afwezige werknemer gewoon doorloopt. Maar ook de indirecte kosten kunnen hoog oplopen. Als andere personeelsleden het werk van hun zieke collega moeten overnemen, kan dat aanleiding geven tot (betaalde) overuren. Of het bedrijf moet een tijdelijke vervanger aanwerven.

De minimale, directe kostprijs van een dag ziekteverzuim wordt door Securex - op basis van de gemiddelde brutomaandlonen - berekend op 103,9 euro voor een arbeider en 140,2 euro voor een bediende. Arbeiders zijn gemiddeld 5,87 dagen op 100 werkdagen ziek. Voor bedienden is dat 3,99 dagen op 100. Het ziekteverzuim van een arbeider kost bijgevolg op jaarbasis 986 euro. Voor bedienden is dat 926 euro.

Op basis van eigen gegevens en van internationale studies raamt Securex de indirecte kosten voor een werkgever op 2,5 maal de directe kostprijs. Voor een bedrijf met 200 werknemers loopt de totale kostprijs van het ziekteverzuim op tot 700.000 euro per jaar. Dat bedrag is geen fataliteit. Als het bedrijf er dankzij een uitgekiend preventiebeleid in slaagt het ziekteverzuim met een vijfde terug te dringen - bijvoorbeeld van gemiddeld vijf naar vier afwezigheidsdagen per werknemer - levert dat een kostenbesparing op van 140.000 euro.

Een extrapolatie naar de totale arbeidsmarkt leert volgens Securex dat de jaarlijkse kostprijs van het ziekteverzuim voor het Belgisch bedrijfsleven oploopt tot 6,6 miljard euro.

www.standaard.biz/absenteisme