-  Aanslagjaar
-  BBI
-  Bedrijfsvoorheffing
-  Bezwaarschrift
-  Datamining
-  Huwelijksquotiënt
-  Inkohiering
-  Kadastraal inkomen
-  Loonfiche
-  Tekens en indiciënAanslagjaar

Op uw belastingaangifte heeft de fiscus het over het 'inkomstenjaar' en het 'aanslagjaar'.

Stel, u had inkomsten in 2004. Dan moest u die in 2005, het aanslagjaar, aangeven met het aangifteformulier.

Een jaar later, in 2006, krijgt u van de fiscus de afrekening: via het aanslagbiljet verneemt u of u geld moet aan de fiscus of, als u te veel belasting vooraf hebt betaald, de fiscus aan u.

BBI

De Bijzondere Belasting Inpectie (BBI) zijn de keurtroepen van de fiscus. Ze speuren alleen naar de echt zware fiscale fraude.

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot aan belastingen dat de werkgever maandelijks van het loon afhoudt en doorstort aan de fiscus. Omdat daarbij niet exact rekening gehouden kan worden met de precieze situatie van de belastingplichtige, wordt die bedrijfsvoorheffing op een eerder forfaitaire manier bepaald. Daarom moet de belastingplichtige nog altijd het jaar erop een belastingaangifte invullen op basis waarvan een precieze eindafrekening wordt gemaakt.

Bezwaarschrift

Als u niet akkoord gaat met uw belastingafrekening, kunt u die aanvechten via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een aangetekende brief aan de bevoegde belastingambtenaar die aan een aantal vormvereisten voldoet. Het bezwaarschrift moet binnen de drie maanden nadat u de gecontesteerde belastingafrekening kreeg, in handen zijn van de bevoegde belastingambtenaar.

Datamining

Dit is een nieuwe techniek die de fiscus toepast om verdachte dossiers uit de stroom belastingaangiftes te pikken. Het computersysteem controleert de dossiers automatisch op eigenaardigheden. Die verdachte dossiers gaan dan naar de belastingcontroleurs voor verder onderzoek.

Huwelijksquotiënt

Wanneer er in een gezin een partner is zonder beroepsinkomsten of met een zeer laag beroepsinkomen, krijgt die bewuste partner door het mechanisme van het huwelijksquotiënt een deel van de inkomsten van de wederhelft automatisch op zijn naam. Daardoor zal het gezin uiteindelijk minder belastingen betalen, omdat de partner met het hoge inkomen minder snel aan een hoge belastingvoet belast wordt.

Inkohiering

De belastingschuld ontstaat op het ogenblik van de inkohiering. Dit is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige en van de verschuldigde belasting op een lijst, het kohier genaamd. Door het kohier uitvoerbaar te laten verklaren, schept de fiscus voor zich een titel op basis waarvan hij de belasting kan innen, eventueel zelfs via een deurwaarder.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is het jaarlijkse inkomen dat een onroerend goed geacht wordt op te brengen voor de bezitter ervan. In principe stemt het overeen met de potentiële huuropbrengst, rekening houdend met de kosten voor herstellingen, het onderhoud en de ouderdom van het goed.

Loonfiche

De loonfiche is het document waarop al uw loongegevens vermeld zijn. Die fiche vormt de basis voor het invullen van de belastingaangifte en valt elk jaar in het voorjaar in de bus. De fiscus krijgt ook een kopietje van die fiche om na te gaan of u alles netjes hebt aangegeven.

Tekens en indiciën

De fiscus moet ervan kunnen uitgaan dat u al uw uitgaven hebt kunnen doen met het belastbare inkomen dat u hebt. Zoniet mag hij u vragen waar u het geld vandaag hebt gehaald om bepaalde uitgaven te doen. De belastingplichtige moet daar dan het bewijs van leveren. Mogelijke tekens en indiciën zijn de aankoop van een stuk grond, huis of auto, een reis die u hebt gemaakt, enzovoort.