Welke belastingen betalen we?
- Federale belastingen
- Gewestbelastingen
- Lokale belastingen
FEDERALE BELASTINGEN De bevoegdheid om belastingen te innen is omschreven in de grondwet. De basisbevoegdheid ligt bij de federale overheid, maar door de verschillende staatshervormingen is de belastingbevoegdheid van de gewesten toegenomen.

Personenbelasting

Dit is wellicht de meest bekende belasting, want het is voor deze belasting dat alle Belgische gezinnen jaarlijks een belastingaangifte moeten invullen. In de personenbelasting worden alle mogelijk inkomsten - gaande van roerende over onroerende tot beroepsinkomsten - van natuurlijk personen samengevoegd en belast aan minimum 25 procent en maximum 50 procent.

Vennootschapsbelasting

Dat is eigenlijk dezelfde belasting als die voor particulieren, maar dan voor vennootschappen. Het tarief is ook verschillend. Het standaardtarief bedraagt 33,99 procent.

BTW

Voluit belasting op de toegevoegde waarde. Dit is de belasting die op de meeste goederen en diensten betaald wordt bij de aankoop ervan. De btw bedraagt standaard 21 procent van de waarde van het goed dat verkocht wordt. Uitzonderlijk wordt een tarief van 6 procent toegepast.

Accijnzen

Dat zijn ook staatsbelastingen die geheven worden op het verbruik van goederen. Olie- en tabaksproducten zijn zowat de bekendste producten waarop accijnzen geheven worden.

GEWESTBELASTINGEN Sinds de verschillende staatshervorming is de fiscale bevoegdheid van de gewesten toegenomen. Dikwijls gaat het om belastingen waarvan de gewesten de grondslag en het tarief mogen bepalen, maar die nog altijd geïnd worden door de federale overheid.

Verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling

De verkeersbelasting is de belasting die jaarlijks betaald moet worden om met de auto op de weg te mogen. Het tarief is afhankelijk van de fiscale PK van de wagen. De belasting op inverkeerstelling is de eenmalige belasting die je moet betalen om een wagen in het verkeer te brengen. Het tarief hangt af van het vermogen van de motor.

Registratierechten onroerend goed

Bij de aankoop van een onroerend goed moet een registratierecht betaald worden. In het Vlaamse Gewest bedraagt dat recht 10 procent van de aankoopprijs van de waarde van het goed.

Schenkingsrechten

Wie een schenking krijgt, moet daarop ook registratierechten betalen. Er gelden aparte tarieven voor roerende en onroerende goederen. Het tarief is afhankelijk van de familieband tussen schenker en begiftigde. Des te dichter de familieband, des te lager het tarief.

Successierechten

Wie erft, moet op de goederen die hij krijgt successierechten betalen. Ook hier zijn de tarieven afhankelijk van de familieband. Des te dichter de familieband, des te lager het tarief.

Onroerende voorheffing

Deze belasting wordt geheven op het geïndexeerde kadastrale inkomen (KI). Het KI is een fictief huurinkomen dat aan een onroerend goed wordt toegekend, ook al is het niet verhuurd. In het Vlaamse Gewest bedraagt de heffing 2,5 procent voor normale woningen en 1,6 procent voor sociale woningen.

LOKALE BELASTINGEN

Naast de federale overheid en de gewesten, zorgen de provincies en gemeenten nog voor wat extra belastingdruk.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing mag dan wel een gewestelijke belasting zijn, het zijn de extra procentjes die de gemeenten en die provincies aanrekenen die deze belasting zwaar doen doorwegen. Die extra belasting wordt uitgedrukt in opcentiemen en varieert naar gelang de gemeentes en de provincies.

Aanvullende personenbelasting

Wie goed kijkt naar zijn belastingbrief, die tussen nu en de komende maanden in de bus valt, zal zien dat zijn gemeente een extra procentje neemt op de belasting die hij aan de federale overheid verschuldigd is. Die aanvullende personenbelasting verschilt van gemeente tot gemeente.

Belastingen allerhande

De Belgische gemeenten heffen samen nog eens meer dan honderd verschillende belastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de belasting op honden, verkoopzalen, paarden en trekdieren, duivenhokken en bijenkorven, openbare vermakelijkheden, enzovoort.