Een verkeerd signaal

TWEE maanden geleden stemden we onder mijn impuls in het Vlaams Parlement een resolutie over de vertegenwoordiging van allochtonen in het onderwijzend personeel. Tijdens de voorbereidende hoorzittingen kwam uitgebreid aan bod hoe het komt dat er zo weinig allochtonen voor de klas staan.

© Gary BREYSSEM
Allochtonen volgen, relatief gezien, in veel mindere mate hoger onderwijs. De instroom in de lerarenopleidingen is nog lager. Tijdens de lerarenopleiding haken heel jongeren af en taalachterstand speelt daarbij een grote rol. Een job vinden in het onderwijs blijkt ook niet altijd eenvoudig voor allochtonen, terwijl anderzijds scholen het moeilijk hebben om allochtone leerkrachten te vinden. Zelfs scholen die openstaan voor allochtone medewerkers hebben de grootste moeite om er te rekruteren. De ...