BRUSSEL - Er is een akkoord in de maak tussen de stad Leuven en de Vlaamse regering om een leegstaande vleugel van het Sint-Pietersziekenhuis in de stad af te breken.

In 1975 werd aan het OCMW van Leuven het fiat gegeven voor de bouw van een nieuwe vleugel aan het algemeen ziekenhuis Sint-Pieter te Leuven. Er werd voor 13,6 miljoen euro subsidies verleend aan het project. Deze vleugel werd echter nooit voltooid. Enkel de gelijkvloerse verdieping werd afgewerkt en in gebruik genomen.

Omdat de vleugel een doorn in het oog is van vele Leuvenaars, bestaan er momenteel plannen om het gebouw af te breken. In de plaats wenst men een stadsvernieuwingsproject (project Hertogendal) te verwezenlijken op de site van de campussen Sint-Rafaël en Sint-Pieter.

Een afbraak van de ziekenhuissite komt echter overeen met een bestemmingswijziging. Het reglement van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) schrijft dan voor dat de toegekende subsidies door de Vlaamse overheid teruggevorderd moeten worden. Maar in het verloop van het dossier hebben de verschillende overheden grondige regelgevende wijzigingen doorgevoerd die de realisatie van de uiteindelijk benodigde infrastructuur in de weg hebben gestaan. Het Sint-Pieterziekenhuis kan daarom niet volledig verantwoordelijk gesteld worden voor de niet-voltooiing van de vleugel.

Het OCMW van Leuven heeft zijn vraag om een dading overeen te komen, schriftelijk overgemaakt aan Welzijnsminister Vervotte. Deze hield in dat afstand gedaan wordt van terugvordering van subsidies. De minister heeft de uitdrukkelijke wens om te komen tot een creatieve oplossing.

Minister Vervotte heeft al overleg gepleegd met de betrokken partijen. Zij heeft vastgesteld dat het Leuvense stadsbestuur zich bereid heeft verklaard om rekening te houden met haar vraag om in het centrum van Leuven te voorzien in een aangepast woonzorgaanbod voor ouderen, voor personen met een handicap enz. De projecten zullen zich in Leuven situeren, globaal een minimale capaciteit of omvang hebben en binnen een vooraf bepaalde tijdsspanne in gebruik genomen worden.

Ten einde een toekomstig, wellicht lang aanslepend geschil te vermijden, lijkt een dading de aangewezen mogelijkheid om in deze problematiek tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Het vertrekpunt bij de op te starten onderhandelingen voor een dading is dat de volledige realisatiekosten van het (de) nieuwe project(en) de oorspronkelijk verleende subsidies benaderen. De Vlaamse regering heeft aan de bevoegde minister het mandaat verleend om de onderhandelingen voor een dading te starten. Zij heeft het doel voor ogen om een win-win-situatie te creëren voor zowel de Leuvenaars als de Vlaamse overheid.