BRUSSEL - De economische groei zal dit jaar lager uitvallen dan verhoopt. Het Federaal Planbureau heeft de groeiraming voor het Belgische bruto binnenlands product (bbp) voor dit jaar teruggebracht van 2,5 naar 2,2 procent. De groeivertraging is slecht nieuws voor de federale regering, in de aanloop naar de jaarlijkse begrotingscontrole.

DIE begrotingscontrole vindt in maart plaats en leek totnogtoe weinig problemen op te leveren. De federale minister van Financiën, Didier Reynders, liet begin februari nog weten dat de inkomsten voor de schatkist 1 miljard euro hoger zullen liggen dan geraamd bij de begrotingsopmaak, in oktober vorig jaar. Maar die budgettaire ,,meevaller'' - te danken aan fors gestegen btw-ontvangsten - dreigt nu te worden uitgevlakt door de verlaging van de groeiprognoses.

Bij het opstellen van de begroting voor 2005 is de regering-Verhofstadt uitgegaan van een economische groei van 2,5 procent. Dat optimisme leek gerechtvaardigd na de puike prestaties van de Belgische economie in 2004, die het met een groei van 2,7 procent (in constante prijzen) een heel stuk beter deed dan de gemiddelde groei van de landen in de eurozone (1,8 procent). De Nationale Bank had het tot voor kort officieel nog altijd over een verwachte groei van het bbp met 2,5 procent.

Maar het Federaal Planbureau stelt die verwachting nu neerwaarts bij. Oorzaken zijn de groeivertraging in het vierde kwartaal van vorig jaar, de verminderde exportvooruitzichten (vooral naar de Verenigde Staten en Azië) en de verminderde toename van de consumptiebestedingen.

Het vertrouwen van de Belgische consumenten kende eind vorig jaar een terugval. Die vaststelling, plus het ontbreken van een aanmoedigende beleidsmaatregel zoals de fiscale amnestie van vorig jaar, maken dat de particuliere consumptie dit jaar met slechts 1,8 procent zal toenemen, tegen telkens 2,2 procent in de voorbije twee jaar. Met dat percentage ligt de stijging van de consumptie in ieder nog hoger dan de raming van de koopkrachtstijging dit jaar voor de Belgische bevolking: plus 1,4 procent.

Het Planbureau rekent op een herstel van het consumentenvertrouwen in de loop van het jaar, door een verbetering van de toestand op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid zou dit jaar toenemen met 34.000 banen, na een stijging vorig jaar met 29.000 banen. De Belgische werkgelegenheidsgraad zou daardoor licht stijgen: van 61,8 naar 62,1 procent. De werkloosheidsgraad zou, na een felle stijging in de vorige jaren, stabiel blijven op 7,8 procent.

Goed nieuws ook van de bedrijfsinvesteringen. Die zouden dit jaar met 3,3 procent toenemen, na een matige groei met 1,8 procent vorig jaar. Het rapport geeft meerdere verklaringen: het aanhoudende herstel van de bedrijfsrendabiliteit, de blijvend lage rentevoeten en een opmerkelijke stijging van de overheidsinvesteringen (met 28 procent). Het Planbureau rekent erop dat veel lokale overheden tot grote infrastructuurwerken overgaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Ook de woningbouw voor gezinnen zou moeten aantrekken dankzij de lage hypothecaire rente.