GENT - Naarmate bewoners meer overlast ervaren in de buurt waar ze wonen, neemt het institutioneel wantrouwen toe, ontwikkelt zich een sterker onveiligheidsgevoel en neemt de kans op extreem-rechts stemgedrag toe. Dat besluit prof. dr. Paul Ponsaers van de Gentse Universiteit in zijn onderzoek ,,Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggelateerde overlast" van de Gentse Universiteit.

Voor de studie, in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid, werd onderzoek verricht in Brussel, Antwerpen en Charleroi, in de gerechtelijke arrondissementen Bergen en Brugge en in de grensregio Maas-Rijn. Daar werd gepeild naar het fenomeen druggerelateerde overlast, de effecten ervan en de reactie erop. Zowel bewoners als mensen uit de praktijk en druggebruikers werden bevraagd.

,,Uit de enquêtes blijkt dat overlast meestal wordt toegeschreven aan andere maatschappelijke groepen dan de gebruikers van illegale drugs. Welzijnswerkers benadrukken ook dat slechts een deel van de druggebruikers overlast veroorzaakt'', legt Brice De Ruyver uit. ,,Veel zichtbaarder voor de buurtbewoners is het gebruik van legale drugs zoals alcohol en de algemene verloedering van de buurt door onder meer verkrotting, woninginbraken, nachtlawaai, openbaar urineren en sluikstorten. Dat geeft aanleiding tot onveiligheidsgevoel en verhoogt de kans op extreem-rechts stemgedrag'', stelt prof. dr. Paul Ponsaers.

De onderzoekers menen dan ook niet dat het probleem van overlast kan worden opgelost, louter door met strafrechtelijk optreden illegale drugs weg te werken. Daarvoor is een geïntegreerd beleid nodig door de lokale overheid in onder meer algemene welzijnsvoorziening, zoals huisvesting, nutsvoorzieningen en milieuhandhaving. Dat gebeurt het beste onder leiding van een overlastmanager en in samenwerking met het parket voor de vervolging van inbreuken op de drugswetgeving en misdrijven als huisjesmelkerij. Daarbij verwijzen de onderzoekers naar het werk dat in Luik door een overlastmanager wordt verricht.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig