-  Vrijhandel
-  Protectionisme
-  Exportsubsidies
-  Neoliberalisme
-  Handelsoorlog
-  Opkomende markten
-  G8
-  G20

Vrijhandel

Met vrijhandel wordt bedoeld dat goederen en diensten zonder enige beperking grensoverschrijdend verhandeld kunnen worden. De Europese Unie is bijvoorbeeld een vrijhandelszone - het vrij verkeer van goederen en diensten is een van de pijlers van het Europese samenwerkingsverband. De zone strekt zich zelfs tot buiten de Unie uit: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland maken geen deel uit van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EEA). Handel tussen deze landen en de EU kent vrijwel geen restricties. Ook Canada, de VS en Mexico hebben een vrijhandelsakkoord: de North American Free Trade Association (Nafta). In Azië bestaat de Association of Southeast Asian Nations (Asean), een wat minder vergaand samenwerkingsverband.

Protectionisme

Protectionisme is het fenomeen waarbij landen hun eigen economie beschermen door hoge importheffingen of andere beschermingsmaatregelen. Economen zijn het erover eens dat te veel protectionisme economische ontwikkeling in de weg staat. Maar protectionisme kan wel nuttig zijn om een kwetsbare economische activiteit tijdelijk te beschermen. Ondanks de groei van de wereldhandel bestaat er nog volop protectionisme, ook in Europa. De Europese landbouwsector is bijvoorbeeld een bolwerk van protectionistische maatregelen, bedoeld om de eigen boeren te beschermen.

Exportsubsidies

Wanneer een land meer produceert dan zijn inwoners consumeren, moet het overschot geëxporteerd worden. Maar als dat product duurder is dan gelijkaardige producten in het buitenland, wordt exporteren lastig. Het verschil tussen de hoge productieprijs en de lage verkoopprijs wordt dan bijgelegd door de overheid. Zo'n premie wordt een exportsubsidie genoemd. Dergelijke subsidies werken zeer ontwrichtend, omdat ze dure en dus inefficiënte producenten belonen. De Europese Unie en de Verenigde Staten passen exportsubsidies toe voor landbouwproducten. De Wereldhandelsorganisatie wil dat die subsidies worden afgeschaft.

Neoliberalisme

Neoliberalisme is de politieke strekking die streeft naar zoveel mogelijk marktwerking in de economie. De Europese Unie voert al jaren een gematigd neoliberale koers, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot de liberalisering van de telecom- en luchtvaartsector. Ook de Wereldbank en het IMF werken volgens neoliberale principes. Ze willen dat ontwikkelingslanden hun economie zoveel mogelijk aan staatsinvloed onttrekken. Op die doctrine bestaat veel kritiek, omdat het neoliberale recept niet altijd het beste is voor ontwikkelingslanden.

Handelsoorlog

Wanneer een conflict tussen twee landen over handel uit de hand loopt, spreken we over een handelsoorlog. Vooral de Verenigde Staten en de Europese Unie vechten heel wat handelsoorlogjes uit. De VS betwist bijvoorbeeld de maatregelen die de EU neemt tegen de invoer van te veel bananen. De EU had dan weer grote bezwaren tegen de heffingen die de VS enkele jaren geleden oplegde aan de import van buitenlands staal. Veel van die conflicten worden beslecht door de Wereldhandelsorganisatie.

Opkomende markten

Met die term worden ontwikkelingslanden aangeduid die een sterke economische groei kennen. China en India zijn voorbeelden van opkomende of ontluikende markten. In het Engels spreekt men over emerging markets . Deze landen zullen op termijn het Westen in economisch opzicht overvleugelen. China is nu al de vierde economische natie ter wereld, groter dan Frankrijk of Groot-Brittannië.

G8

Met die term worden de acht economische grootmachten aangeduid. Traditioneel ging het om de zeven landen met het grootste bruto nationaal product (G7): de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. De laatste jaren wordt dat zevental om strategische redenen aangevuld met Rusland. Intussen dreigt de volgorde van de economische grootmachten duchtig dooreengeschud te worden. Van een andere samenstelling van de G8 is echter geen sprake.

G20

De G20 is in de jaren '90 ontstaan als aanvulling op de G8. De groep is samengesteld uit de G8, aangevuld met de EU, Australië en de ontluikende economieën Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije.